Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Výrazy


  Výrazy sa používajú v Smart Rules „Rovnica“ a „Vzorec“.

  Na zariadeniach Modbus je možné používať ďalšie funkcie na čítanie/zápis hodnôt z/do registrov Modbus.

  Príklady:

  Matematické výrazy

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)

  Logické výrazy

  AND, OR, !, =, !=, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))
  MultiValueSwitchState != 2 (Not equal to 2)

  Funkcie

  IF

  IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)

  Vráti jednu hodnotu, ak je logický výraz „PRAVDA“ a druhú, ak je „NEPRAVDA“.

  LINEÁRNE

  Vráti lineárne upravenú hodnotu - lineárnu interpoláciu.


  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output)

  Example 1: LINEAR(250, 0,0, 50,500)  (Result is 25°C)

  Example 2: LINEAR(Co2,  400,0,  1200,1)
  (If value from Co2 sensor is 400ppm, output for air recovery will be 0%. If Co2 is 1200, output will be 100%. And if e.g. Co2=800, output will be 50%)

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Testuje výraz proti zoznamu prípadov a vracia zodpovedajúcu hodnotu prvého porovnávacieho prípadu s predvolenou hodnotou, ak nie je splnené nič iné.


  Example


  Configuration

  ReadState ... SWITCH(MODBUSR(H, 168, UInt16),   0, 0,   0x02, 1,   0x04, 2,   0x08, 3,   0x10, 4,   0x40, 5, 0x800, 6,   0)
  WriteState ... MODBUSWNE(H, 168, UInt16, SWITCH(Mu,   0, 0,   1, 0x02,   2, 0x04,   3, 0x08,   4, 0x10,  5, 0x40,   6, 0x800,  0)

  Result

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Vráti menšiu z týchto dvoch hodnôt.


  MAX

  MAX(value1, value)

  Vráti väčšiu z týchto dvoch hodnôt.


  ZAOKRÚHLENIE

  ROUND(value1)    

  Vráti zaokrúhlenú hodnotu.

  Example 1: ROUND(2.01) (Result is 2)

  Example 2: ROUND(2.49) (Result is 2)

  Example 3: ROUND(2.5) (Result is 3)

  Example 4: ROUND(2.99) (Result is 3)

  Supported since Core version 2018.1.9562


  ROSNÝ BOD

  DEWPOINT(temperature, relativeHumidity)

  Vráti teplotu rosného bodu vzhľadom na aktuálnu teplotu a relatívnu vlhkosť. Rosný bod sa vypočíta podľa tejto rovnice: http: //bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html.


  Example 1: DEWPOINT(20, 50) (Result is ~9.26)

  Example 2: DEWPOINT(0, 100) (Result is 0)

  Supported since Core version 2018.1.9623


  Bitové operácie

  <<   (LEFT BIT SHIFT)

  8 << 2  (32)

  >> (RIGHT BIT SHIFT)

  32 >> 2  (8)

  & (BITWISE AND)

  3 & 1  (1)

  | (BITWISE OR)

  2 | 1 (3)

  Hexadecimálne čísla

  Výrazy môžu tiež interpretovať hexadecimálne čísla. Vyžaduje sa predpona 0x a zvyšok nerozlišuje veľké a malé písmená.

  0x0A (10)

  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Modbus

  Kliknutím na tento odkaz nájdete ďalšie informácie o konfigurácii Modbus: https://taphome.com/en/support/15597569.