Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Alarm

  Alarm Smart rule is intended for protection. It's capable to execute a sequence of actions if any of selected sensors triggers the alarm during Arm state. In order to use Alarm Smart rule you have to create Alarm virtual device first in Settings  →  Virtual Devices

  Alarm Smart Rule je určený na ochranu. Je schopný vykonať sekvenciu akcií, ak niektorý z vybraných senzorov spustí poplach v stave stráženia. Ak chcete použiť Alarm Smart Rule , musíte najprv vytvoriť virtuálne zariadenie Alarm v Nastavenia → Virtuálne zariadenia

  • To create Alarm Smart rule go to Alarm device and add new Smart rule. From the list of Smart rules choose Alarm.

   - Ak chcete vytvoriť Alarm Smart Rule , prejdite na zariadenie Alarm a pridajte nové Smart Rule . Zo zoznamu Smart Rule vyberte Alarm.

  Alarm Smart rule overview

  Alarm Smart Rule prehľad

  Alarm device

  must be created in order to use Alarm Smart rule

  Virtuálne zariadenie alarmu

  musí byť vytvorený, aby bolo možné použiť alarm Smart Rule

  Activate (trip) Alarm

  Selection of sensors as input triggers for Alarm

  Aktivovať (spustiť) alarm

  Výber snímačov ako vstupných spúšťačov pre Alarm

  Reactivation delay

  Period of time for reactivation of the alarm by the same sensor

  Oneskorenie opätovnej aktivácie

  Časový interval pre opätovnú aktiváciu alarmu tým istým snímačom

  Alarm sequence

  Definition of steps executed sequentially in case of tripping the alarm

  Sekvencia alarmov

  Definícia krokov vykonávaných postupne v prípade spustenia alarmu

  Arming Alarm

  Initial delay to prevent false alarm during arming

  Countdown sound enabling

  Zabezpečovací alarm

  Počiatočné oneskorenie, aby sa zabránilo falošnému poplachu počas zapnutia stráženia

  Povolenie zvuku odpočítavania

  Arming actions

  Actions to be performed during arming period

  Akcie zapnutia

  Činnosti, ktoré sa majú vykonať počas obdobia zapnutia

  Security

  Enable/Disable password protection of Arming/Disarming

  Set the password to be able to arm and disarm

  Bezpečnosť

  Zapnutie/vypnutie ochrany heslom pri zapnutí/vypnutí alarmu

  Nastavte heslo, aby ste mohli zapnúť a vypnúť alarm.

  • Alarm sequence section in detail

   Detail sekvencie alarmov

  In order to disarm the alarm without tripping false alarm we recommend using Phase 1 of the alarm as “disarming” one. The main alarm action will start by Phase 2.

  • Alarm Phase 1 settings example (disarming phase)

   - Príklad nastavenia poplachovej fázy 1 (fáza vypnutia stráženia)

  • Alarm Phase 2 settings example (true alarm phase)

   - Príklad nastavenia 2. fázy alarmu

  Configuration example of this Smart rule is located on our Demo Account > Smart Rules Dashboard

  Príklad konfigurácie tohto Smart Rule sa nachádza na našom demo účte > Smart Rules Dashboard