Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Výrazy / Skriptovací jazyk

  Multi-line scripting language with syntax highlighting, usable in smart rules Equation, Formula and Script, and also in Modbus and Packet parser interfaces.

  800

  Basics

  Association

  Mu := Se + 2;

  Multi-line algorithm

  Each line is divided by semicolon

  Last := Current;
  Current := 0;

  Returned value

  • Result of last line of code

  • RETURN(expression) stops execution of algorighm and returns content inside brackets

  (Co2 > 800) AND (Wind < 10);
  equals:
  RETURN((CO2 > 800) and (Wind < 10));

  Temporary variable

  Lives within the single execution of the script.

  VAR X := 5;

  IF clause

  Excel style

  IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false);
  IF(logical_expression, value_if_true);

  Multi-line style

  IF X < 5
   RETURN(1);
  ELSEIF X > 10
   RETURN(3);
  ELSE
   RETURN(0);
  END

  Switch

  Testuje výraz proti seznamu případů a vrací odpovídající hodnotu prvního porovnávacího případu s výchozí hodnotou, pokud není splněno nic jiného.

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Example:

  300
  SWITCH( MODBUSR(H, 168, UInt16),
   0, 0,
   0x0002, 1,
   0x0004, 2,
   0x0008, 3,
   0x0010, 4,
   0x0040, 5,
   0x0800, 6,
   NaN)

  NaN (not a number) value

  NaN can be returned as a value in case real value is not known.

  IF Temperature > 250 
   RETURN(NaN);

  ISNAN(expression) function
  Returns TRUE if expression is not a number.

  ISNULL

  Returns true if the parameter is NULL, false otherwise. Used for String and Bytearray types. Example: if XML element is not found, returned value ISNULL.

  The syntax of the function is:

  ISNULL(object)

  Sleep

  Sleeps the script for number of miliseconds. Use only in very specific cases.

  SLEEP(5);

  Comments

  New line starting with character #

  # comment

  Numeric literals

  Hexadecimální čísla

  Výrazy mohou také interpretovat hexadecimální čísla. Je vyžadována předpona 0x a zbytek nerozlišuje velká a malá písmena.

  0x0A = 10

  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Binary numbers

  0b1010 = 10

  0b10101010  (170)

  Matematické výrazy

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)

  Logické výrazy

  AND, OR, !, =, !=, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))
  MultiValueSwitchState != 2 (Not equal to 2)

  Funkce

  LINEAR

  Vrátí lineárně upravenou hodnotu - lineární interpolaci.

  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output, [type])

  Parametry

  • input … vstupní hodnota
  • value1_input … hodnota na vstupu na dolní hranici
  • value1_output … hodnota na výstupu na dolní hranici
  • value2_input … hodnota na vstupu na horní hranici
  • value2_output … hodnota na výstupu na horní hranici
  • [type] … volitelný parametr. Definuje, jaký má být výsledek, když vstupní hodnota je mimo rozsah value1_input ↔︎ value2_input:
   • bez parametru (totéž jako s parametrem BOUNDS) … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výstupní hodnota bude jedna z extrémů (minimální nebo maximální)
   • INFINITE … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výsledek je extrapolovaná hodnota
   • STRICT … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výstupní hodnota bude NaN (ne číslo)

  Examples

  Example 1: LINEAR(250, 0,0, 50,500)  (Result is 25°C)
  
  Example 2: LINEAR(Co2,  400,0,  1200,1)
       (If value from Co2 sensor is 400ppm, output for air recovery will be 0%. 
        If Co2 is 1200, output will be 100%. And if e.g. Co2=800, output will be 50%)
  800

  Příklady různých atributů [type]:

  • input = 11
  • value1_input = 0, value1_output = 400
  • value2_input = 10, value2_output = 2000
  • výsledek pro různé parametry [type]:
   • BOUNDS (výchozí hodnota) = 2000
   • INFINITE = 2160
   • STRICT = NaN

  HYSTERESIS

  Hysteresis can be used to filter signals so that the output reacts less rapidly than it otherwise would by taking recent system history into account. For example, a thermostat controlling a heater may switch the heater on when the temperature drops below A, but not turn it off until the temperature rises above B.

  Returns 0 or 1.

  HYSTERESIS(value, upper_bound, lower_bound, upper_output, lower_output, last_value)

  Example: maintain a temperature of 20 °C within 2 ºC hysteresis range. Turn the heater on when the temperature drops to below 18 °C and off when the temperature exceeds 22 °C).

  heater := HYSTERESIS(temperature,  22, 18,  0, 1,  heater);

  Matematické funkce

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Vrací menší z obou hodnot.

  MAX

  MAX(value1, value)

  Vrací větší z obou hodnot.

  ROUND

  ROUND(value1)    

  Vrátí zaokrouhlenou hodnotu.

  Example 1: ROUND(2.01)  (Result is 2)
  Example 2: ROUND(2.49)  (Result is 2)
  Example 3: ROUND(2.5)  (Result is 3)
  Example 4: ROUND(2.99)  (Result is 3)

  ABS

  The ABS function returns the absolute value (i.e. the modulus) of any supplied number.

  ABS(number)

  Examples:

  ABS(100) ...  100
  ABS(-100)  ...  100

  DEWPOINT

  DEWPOINT(temperature, relativeHumidity)
  

  Vrátí teplotu rosného bodu vzhledem k aktuální teplotě a relativní vlhkosti. Rosný bod se počítá podle této rovnice: http://bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html.

  Example 1: DEWPOINT(20, 50) (Result is ~9.26)
  Example 2: DEWPOINT(0, 100) (Result is 0)

  POWER

  The POWER function calculates a given number, raised to a supplied power.

  POWER(number, power)

  Examples:

  • POWER(2,3) … 2^3 = 8

  • POWER(10, -3) … 0,001

  • POWER(25, 0) … 1

  MOD

  The MOD function returns the remainder of a division between two supplied numbers.

  MOD(number, divisor)

  Arguments:

  • number - The number to be divided.

  • divisor - The value that the number argument is divided by.

  Examples:

  • MOD(6, 4)  … 2

  • MOD(6, 2.5) … 1

  CEIL

  The CEIL function rounds a supplied number away from zero, to the nearest multiple of a given number.

  CEIL(number, significance)

  Arguments:

  • number   - The number that is to be rounded.

  • significance (optional) - The multiple of significance that the supplied number should be rounded to. If the significance is not specified, then it is equal to 1.
   (This should generally have the same arithmetic sign (positive or negative) as the supplied number argument)

  Examples:

  • CEIL(22.25,0.1) … 22.3

  • CEIL(22.25,1) … 23

  • CEIL(22.25) … 23

  • CEIL(-22.25,-1) … -23

  • CEIL(-22.25,1) … -22

  • CEIL(-22.25) … -22

  • CEIL(-22.25,-5) … -25

  FLOOR

  The FLOOR function rounds a supplied number towards zero to the nearest multiple of a specified significance.

  FLOOR(number, significance)

  Arguments:

  • number - The number that is to be rounded.

  • significance (optional) -The multiple of significance that the supplied number is to be rounded to. If the significance is not specified, then it is equal to 1.
   (This should generally have the same arithmetic sign (positive or negative) as the supplied number argument)

  Examples:

  • FLOOR(22.25,0.1)… 22.2

  • FLOOR(22.25,1) … 22

  • FLOOR(22.25) … 22

  • FLOOR(-22.25,-1) … -22

  • FLOOR(-22.25,1) … -23

  • FLOOR(-22.25) … -23

  • FLOOR(-22.25,-5) … -20

  RAND

  The Rand function generates a random real number between 0 and 1.

  RAND()

  Examples:

  • RAND()

  RANDINT

  The RANDINT function generates a random integer between two supplied integers.

  RANDINT(bottom, top)

  Examples:

  • RANDINT(1,5)

  • RANDINT(-2,2)

  SIGN

  The SIGN function returns the arithmetic sign (+1, -1 or 0) of a supplied number. I.e. if the number is positive, the SIGN function returns +1, if the number is negative, the function returns -1 and if the number is 0 (zero), the function returns 0.

  SIGN(number)

  Examples:

  • SIGN(100) … 1

  • SIGN(0) … 0

  • SIGN(-100) … -1

  SQRT

  The SQRT function calculates the positive square root of a supplied number.

  SQRT(number)

  Examples:

  • SQRT(25) … 5

  LOG

  The LOG function calculates the logarithm of a given number, to a supplied base.

  LOG(number, base)

  Arguments:

  • number - The positive real number that you want to calculate the logarithm of.

  • base (optional) - An optional argument that specifies the base to which the logarithm should be calculated.
   If the argument is not specified, then the base argument uses the default value 10.

  Examples:

  • LOG(4,0.5) … -2

  • LOG(100) … 2

  LN

  The LN function calculates the natural logarithm of a given number.

  LN(number)

  where the number argument is the positive real number that you want to calculate the natural logarithm of.

  Examples:

  • LN(100) … 4,60517

  Bitové operace

  GETBIT

  Returns a value of a bit in the specified position.

  GETBIT(number, bit_position)

  Arguments:

  • number - number to extract value of specific bit from

  • bit_position - position of bit, starting with 0, from right

  Examples:

  • GETBIT(2, 0) → first bit of number 2 (0b0010) is 0

  • GETBIT(4,2) → third bit of number 4 (0b0100) is 1

  GETBITS

  Returns value of specified number of bits in the specified position.

  GETBITS(number, start_bit, number_of_bits)

  Examples:

  • GETBITS(216, 3, 2) → number 216 = 0b1101 1000; value of 4th bit from the right is 1, 5th bit is 1, therefore result is 0b0011 = 3

  • GETBITS(0xFF, 0, 4) → number 0xFF = 255 = 0b1111 1111; value of first 4 bits from right is 0b1111 = 0xF = 15

  GETBYTE

  Returns a value of a byte in the specified number or byte array.

  GETBYTE( number, byte_position )
  GETBYTE( byte_array, byte_position )

  Arguments:

  • number - number to extract value of specific byte from

  • byte_position - position of byte, starting from 0, from right

  Examples:

  GETBYTE(256, 0) → 0001 0000 0000 → 0
  GETBYTE(256, 1)  → 0001 0000 0000 → 1
  GETBYTE(259, 0)  → 0001 0000 0011  → 3
  GETBYTE(BYTEARRAY(“00 01”), 0) 		(Result is 0)
  GETBYTE(BYTEARRAY(“00 02 06”), 2) 		(Result is 6)

  SETBYTE

  Assigns a new value to the specified byte in the provided number or byte array, and returns assigned value.

  SETBYTE( number, byte_position, new_value )
  SETBYTE( byte_array, byte_position, new_value )

  Examples:

  SETBYTE(1, 0, 0)  →  0
  SETBYTE(256, 0, 255)  →  511
  SETBYTE(256, 1, 1)	 →  256
  SETBYTE(259, 1, 2)	 →  515
  SETBYTE(BYTEARRAY(“00 01”), 0, 1) 		(Result is 1, byte array is changed to ‘01 01’)

  SETBIT

  Assigns a new value to the specified bit in the provided number and returns a new number.

  SETBIT(number, bit_position, new_value)

  Arguments:

  • number - number to be modified

  • bit_position - position of bit, starting with 0, from right

  • new_value - 0 or 1 - value that is going to be set to specified bit

  Examples:

  • SETBIT(1, 1, 1) → 3

  • SETBIT(3, 1, 1) → 3

  • SETBIT(4, 2, 0) → 4

  • SETBIT(12, 1, 0) → 14

  SETBITS

  Assigns a new value to the specified bits in the provided number and returns a new number.

  SETBITS(number, start_bit, number_of_bits, new_value)

  Examples:

  • SETBITS(192, 4, 2, 3) → 240

  • SETBITS(192, 5, 2, 3) → 224

  <<   (LEFT BIT SHIFT)

  8 << 2  (32)

  Excel: BITLSHIFT(number, shift_amount)

  >> (RIGHT BIT SHIFT)

  32 >> 2  (8)

  Excel: BITRSHIFT(number, shift_amount)

  & (BITWISE AND)

  3 & 1  (1)

  Excel: BITAND(number1, number2)

  | (BITWISE OR)

  2 | 1 (3)

  Excel: BITOR(number1, number2)

  Text, String and Byte array

  LENGTH

  Return length of an object or number of bytes. Object can be a number, boolean, string or bytearray.

  LENGTH( object )

  Examples:

  LENGTH(“Hello World”)			(Result is 11)
  LENGTH(“40”)				(Result is 2)
  LENGTH(40)					(Result is 8)
  LENGTH(BYTEARRAY(“010203”)	(Result is 3)

  BYTEARRAY

  Creates a byte array from specified hexadecimal values

  BYTEARRAY( bytes )

  Examples:

  BYTEARRAY(“010203”) 				(Result is byte array 010203)
  BYTEARRAY(“aa, be1-1,fe”) 			(Result is byte array aabe11fe)

  INDEXOF

  Returns index of specified element in string or byte array. -1 if element cannot be found.

  INDEXOF( string/byte array, element )

  Examples:

  INDEXOF("Hello", “H”)					(Result is 0)
  INDEXOF("Hello World", “Wor”)				(Result is 6)
  INDEXOF("Hello World", “Wor”)				(Result is 6)
  INDEXOF("Hello World", “or12”)				(Result is -1)
  INDEXOF(BYTEARRAY("ab cd ee ff 01 02"), 2)	(Result is 5)

  COPY

  Copies specified string or byte array (or part of them)

  COPY( string/byte array, startIndex, length)

  Examples:

  COPY("Hello")					(Result is “Hello”)
  COPY("Hello World", 2)				(Result is “llo World”)
  COPY("Hello World", 2, 4)				(Result is “llo ”)
  COPY(BYTEARRAY("01020304")			(Result is byte array 01020304)
  COPY(BYTEARRAY("01020304", 2, 1)		(Result is byte array 03)

  REPLACE

  Returns a new string or bytearray, in which all occurrences of specified string or byte are replaced with new value.

  REPLACE( string/byte array, oldValue, newValue)

  Examples:

  REPLACE("Hello", “l”, “”)				(Result is “Heo”)
  REPLACE("Hello", “lo”, “22”)			(Result is “Hel22”)
  REPLACE(BYTEARRAY(“050607"), 5, 9)	(Result is byte array 090607)

  ENCODE

  Encodes specified string using on of the formats and returns the new string.

  ENCODE( string, format )

  Supported formats:

  • XML

  • Base64 (coming soon)

  Examples:

  ENCODE("Hello", “xml”)				(Result is “Hello”)
  ENCODE("<Hello id=1>", “xml”)			(Result is “&lt;Hello id=1&gt;”) 

  DECODE

  Decodes specified string using on of the formats and returns the new string.

  DECODE( string, format )

  Supported formats:

  • XML

  • Base64 (coming soon)

  Examples:

  DECODE("Hello", “xml”)				(Result is “Hello”)
  DECODE("&lt;Hello id=1&gt;", “xml”)		(Result is “<Hello id=1>”)

  Data type conversions

  TODOUBLE

  Converts string to number. Returns NaN on error.

  TODOUBLE( text )

  Examples:

  TODOUBLE(“232”) ... 232)
  TODOUBLE(“-192.332”) ... -192.332
  TODOUBLE(“some text”) ... NaN

  TOSTRING

  TapHome interně používá pouze číselné datové typy, ale v Modbus a Packet parser interfacích lze používat servisní atributy, které podporují i textové hodnoty.
  Funkce vrací textovou hodnotu čísla, podle formátu specifikovaného druhým parametrem.

  TOSTRING(number, format_specifier)

  Examples:

  TOSTRING(192, “X”) … Result = “C0”
  TOSTRING(192, “X4”) … Result = “00C0”
  TOSTRING(192, “F4”) … Result = “123.3400”
  TOSTRING(192, “F0”) … Result = “123”

  Returns a string value of the specified byte array according to the specified encoding. Encoding is optional (iso-8859-1 is used by default).

  TOSTRING( bytearray, encoding)

  Examples:

  TOSTRING(BYTEARRAY("48656c6c6f"))			(Result is “Hello”)
  TOSTRING(BYTEARRAY(\"48656c6c6f\"), “iso-8859-1”)	(Result is “Hello”)

  TOBCD

  Converts the provided number to the binary-coded decimal (BCD) format. The scheme of encoding is BCD-8421.

  TOBCD(number)

  Examples:

  TOBCD(1) ... 1
  TOBCD(9) ... 9
  TOBCD(10) ... 16

  FROMBCD

  Decodes the provided number, that is encoded in binary-coded decimal (BCD) format. The scheme of encoding is BCD-8421.

  FROMBCD(number)

  Examples:

  FROMBCD(16) ... 10
  FROMBCD(32) ... 20

  TOBYTEARRAY

  Converts string to byte array according to the specified encoding. Encoding is optional (iso-8859-1 is used by default).

  TOBYTEARRAY( string, encoding )

  Examples:

  TOBYTEARRAY("Hello")			(Result is byte array 48656c6c6f)

  Parsing functions

  PARSETEXT

  Returns part of input text, based on left and right search patterns

  PARSETEXT( input, left_pattern, right_pattern)

  Examples:

  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum”, “amet”) (Result is “dolor sit”)
  PARSETEXT(“<temp>12.2</temp>”, “<temp>”, “</temp”) (Result is 12.2)
  PARSETEXT(“<temp>12.2</temp>”, “<temp>”) (Result is 12.2)
  PARSETEXT(“status:ok,error:none”, “status:”) (Result is “ok”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum”) (Result is “dolor”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum…sit”) (Result is “amet”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing”, “ipsum…sit”, “adipiscing”) (Result is “amet consectetur”)

  PARSEJSON

  Returns value of element from json formatted string. Element is specified with json path.

  PARSEJSON( json_string, json_path, ignore_error)

  Examples:

  With json = { "firstName": "John",
    "lastName" : "doe",
    "age" : 26,
    "address"  : {
      "streetAddress": "naist street",
      "city"         : "Nara",
      "postalCode"   : "630-0192"
    }
  }
  
  PARSEJSON(json, “firstName”)			(Result is “John”)
  PARSEJSON(json, “address.city”)		(Result is “Nara”)
  PARSEJSON(json, “address.country”)		(error)
  PARSEJSON(json, “address.country”, 0)		(error)
  PARSEJSON(json, “address.city”, 1)		(Result is null)

  PARSEXML

  Returns value of element from xml string. Element is specified with xml path.

  PARSEXML( xml_string, xml_path)

  Examples:

  With xml= <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
  	<book id="bk101">
  		<author>Gambardella, Matthew</author>
  		<title>XML Developer's Guide</title>
  		<genre>Computer</genre>
  		<price>44.95</price>
  		<publish_date>2000-10-01</publish_date>
  		<description>An in-depth look at creating...</description>
  	</book>
  	<book id="bk102">
  		<author>Ralls, Kim</author>
  		<title>Midnight Rain</title>
  		<genre>Fantasy</genre>
  		<price>5.95</price>
  		<publish_date>2000-12-16</publish_date>
  		<description>A former architect battles…</description>
  	</book>
  </catalog>
  
  PARSEXML(xml, “//catalog/book[1]/price”) (Result is 44.95)
  PARSEXML(xml, “//book[2]/title”) (Result is “Midnight Rain”)
  PARSEXML(xml, “//book[1]/@id”) (Result is “bk101”)
  PARSEXML(xml, “//catalog/magazine[1]/price”) (Result is null)

  If xml contains namespaces, you have to fully specify element names with namespace, eg. PARSEXML(xml, "//DIDL-Lite:container[dc:title='My Playlist’']/DIDL-Lite:res");

  Packet parser

  SENDHTTPREQUEST

  Sends http request with specified parameters, waits for response and returns response as JSON string with values as Content, Headers, Http result code. Function is supported only in Packet parser scripts with Http protocol.

  SENDHTTPREQUEST( path, method, body, header1, header2… )

  Examples:

  SENDHTTPREQUEST("/getValue")		Result is:
  {
   "Headers": [
    {
     "Key": "Content-Type", “Value": [“application/json"]
    },
    {
     "Key": "Content-Length", “Value": ["1007"]
    },
   ],
   "Content": "{\"value\":31}”,
   "ReasonPhrase": "OK",
   "StatusCode": 200,
   "IsSuccess": true
  }
  SENDHTTPREQUEST("/doSomething", “POST”, “someData”, “header1:value1”, “header2:value2”, “header3:value3”)

  SENDDATA

  Sends specified data (string or bytearray) using tcp or udp protocol. If data is a string object, it’s implicitly converted to bytes using iso-8859-1 encoding. Function is supported only in Packet parser scripts with TCP or UDP protocol. Received bytes can be processed in Listener script.

  SENDDATA( string/bytearray )

  Examples:

  SENDATA(BYTEARRAY(“0a dd ef a2”)
  SENDATA(“{\”value\”:212}”)

  FTPDOWNLOAD

  Returns file data (as byte array) from ftp server. Function is supported only in Packet parser scripts with FTP protocol.

  FTPDOWNLOAD( pathToFile )

  Examples:

  FTPDOWNLOAD(“/path/to/file”) 		(Result is byte array)

  FTPUPLOAD

  Uploads data (byte array or string) to a file to ftp server.

  FTPUPLOAD( pathToFile, data, mode )

  Examples:

  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, “some data”, “write”)
  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, BYTEARRAY(“a7 ff e2”), “append”)

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE

  Function is used in listener scripts in packet parser with TCP/UDP protocol, to notify completion of service attribute value request. Eg. you create a request in service attribute script using the SENDDATA function and after receiving the data in listener script, you complete the service attribute read.

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE( attributeName, value, error )

  Examples:

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Uptime”, “2d:21h:43m”)
  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Status”, “”, “Device is offline”)

  COMPLETESERVICEACTION

  Function is used in listener scripts in packet parser with TCP/UDP protocol, to notify completion of service action request. Eg. you create a request in service action script using the SENDDATA function and after receiving the data in listener script, you complete the service action.

  COMPLETESERVICEACTION( actionName, result )

  Examples:

  COMPLETESERVICEACTION(“Reboot”, “Rebooted successfully”)
  COMPLETESERVICEACTION(“Enable cloud”, “Device is offline”)

  Modbus

  Klepnutím na tento odkaz najdete další informace o konfiguraci Modbus