Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Manuálna konfigurácia

  Implementácia v TapHome

  V systéme TapHome je Packet Parser hardvérové rozhranie (Nastavenia → Hardvér → Pridať nové rozhranie → Packet parser), ktoré sa používa na pripojenie zariadení tretích strán k riadiacej jednotke. Tieto zariadenia môžu komunikovať s riadiacou jednotkou buď pomocou WiFi alebo LAN cez protokol TCP/IP.

  Packet Parser používa proprietárny skriptovací jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý pre systém TapHome. Tento jazyk slúži na ovládanie a správu pripojených zariadení a ich komunikáciu s riadiacou jednotkou. Kliknutím sem získate ďalšie informácie o TapHome skriptovacom jazyku

  Hierarchia

  Systém TapHome používa hierarchickú štruktúru na usporiadanie pripojených zariadení. V tejto štruktúre modul funguje ako nadradené zariadenie a môže komunikovať so svojimi podradenými zariadeniami a ovládať ich.

  Modul

  Rozhranie môže obsahovať jeden alebo viac modulov, ktoré vo väčšine prípadov pokrývajú komunikáciu s celým fyzickým zariadením. Z hľadiska konfigurácie Modul definuje:

  • IP adresu alebo názov mDNS zariadenia
  • komunikačný port
  • Zabezpečené pripojenie: Pozri oddiel Autentifikácia v Servisné nastavenia Modulu
  • Ignorovať chyby certifikátu SSL

  Zariadenie

  Predstavuje konkrétny ovládací prvok alebo snímač v systéme TapHome. Musí byť vždy súčasťou jedného nadradeného Modulu.

  Podporované zariadenia:

  • Digitálny výstup
  • Analógový výstup
  • Termostat
  • Viac-hodnotový prepínač
  • Teplotný senzor
  • Premenná
  • Tlačidlo
  • Elektromer
  • Stavový kontakt
  • Rolety, markízy, zmiešavacie ventily
  • RGB svetlo
  • Tunable white light

  Príklad: Shelly Plug S
  Modul obsahuje informáciu o IP adrese, má v sebe skripty na čítanie stavu, nastavení, a vykonávanie servisných akcií. Zastrešuje 2 zariadenia: digitálny výstup (relé) a elektromer merajúci spotrebu pripojených zariadení.

  Skripty na čítanie a zápis

  Riadiaca jednotka TapHome a pripojené zariadenia môžu komunikovať pomocou požiadaviek HTTP alebo HTTPS GET / POST. Odpovede na tieto požiadavky možno analyzovať pomocou súboru špecializovaných funkcií. Napríklad môže existovať funkcia, ktorá je špeciálne určená na rozbor odpovedí XML, ďalšia funkcia na rozbor odpovedí JSON a ešte ďalšia funkcia na rozbor odpovedí poľa bajtov. Tieto funkcie uľahčujú interpretáciu a používanie informácií prijatých v odpovediach, čo umožňuje efektívnejšiu a účinnejšiu komunikáciu s riadiacou jednotkou a pripojenými zariadeniami.

  TapHome definuje viacero atribútov, ktoré môžu obsahovať jazyk skriptu:

  • Initialize script: sa spustí pri spustení zariadenia (napr. po reštarte riadiacej jednotky)
  • Read skriptu: nastavenie hodnôt globálnych premenných alebo čítanie chybových stavov
  • Read value script: skript na čítanie konkrétnej hodnoty (veličiny) z pripojeného zariadenia (napr. nastavená teplota na termostate alebo nameraná teplota na termostate)
  • Write value script: zápis hodnoty do pripojeného zariadenia

  Definícia chybových stavov zo skriptov

  Vlastnosti a akcie Servisného atribútu

  Skripty a pomocné premenné na module

  Skripty a pomocné premenné na zariadení

  Ďalšie informácie nájdete na stránke dokumentácie Modbus

  Podporované protokoly

  • HTTP

  • TCP

  • UDP

  • FTP

  • MQTT

  HTTP

  SENDHTTPREQUEST

  Odošle HTTP požiadavku so zadanými parametrami, počká na odpoveď a vráti odpoveď ako reťazec JSON s hodnotami ako Obsah, Hlavičky, Výsledný kód HTTP. Funkcia je podporovaná len v Packet parser skriptoch s protokolom HTTP.

  SENDHTTPREQUEST( path, method, body, header1, header2… )
  SENDHTTPREQUEST( HttpRequest )

  Examples:

  SENDHTTPREQUEST("/getValue")		Result is:
  {
   "Headers": [
    {
     "Key": "Content-Type", “Value": [“application/json"]
    },
    {
     "Key": "Content-Length", “Value": ["1007"]
    },
   ],
   "Content": "{\"value\":31}”,
   "ReasonPhrase": "OK",
   "StatusCode": 200,
   "IsSuccess": true
  }
  SENDHTTPREQUEST("/doSomething", “POST”, “someData”, “header1:value1”, “header2:value2”, “header3:value3”)
  VAR request := HTTPREQUEST(“/path”, “PUT”, “someData”);
  request.Headers := { “name1: value1”, “name2: value2” … };
  request.Method := “POST”;
  VAR response := SENDHTTPREQUEST(request);
   
  IF response.IsSuccess
  	VAR content := response.Content;
  	…
  END

  TCP, UDP

  SENDDATA

  Odošle zadané údaje (reťazec alebo Collection UInt8) pomocou protokolu TCP alebo UDP. Ak sú dáta objektom reťazca, sú implicitne konvertované na bajty pomocou kódovania iso-8859-1. Funkcia je podporovaná len v skriptoch Packet parseru s protokolom TCP alebo UDP. Prijaté bajty možno spracovať v Listener skripte.

  SENDDATA( string/Collection<UInt8> )

  Examples:

  SENDATA(BYTECOLLECTION(“0a dd ef a2”)
  SENDATA(“{\”value\”:212}”)

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE

  Funkcia sa používa v Listener skriptoch TCP/UDP Packet parseri na oznámenie ukončenia požiadavky na hodnotu Servisného atribútu.
  Napr. vytvoríte požiadavku v skripte Servisného atribútu pomocou funkcie SENDDATA a po prijatí údajov v Listener skripte dokončíte čítanie Servisného atribútu.

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE( attributeName, value, error )

  Examples:

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Uptime”, “2d:21h:43m”)
  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Status”, “”, “Device is offline”)

  COMPLETESERVICEACTION

  Funkcia sa používa v Listener skriptoch v Packet parseri s protokolom TCP/UDP na oznámenie dokončenia požiadavky na Servisnú akciu.
  Napr. vytvoríte požiadavku v skripte Servisnej akcie pomocou funkcie SENDDATA a po prijatí údajov v Listener skripte dokončíte Servisnú akciu.

  COMPLETESERVICEACTION( actionName, result )

  Examples:

  COMPLETESERVICEACTION(“Reboot”, “Rebooted successfully”)
  COMPLETESERVICEACTION(“Enable cloud”, “Device is offline”)

  FTP

  FTPDOWNLOAD

  Vráti údaje o súbore (ako Collection UInt8) z FTP servera. Funkcia je podporovaná len v Packet parser skriptoch s protokolom FTP.

  FTPDOWNLOAD( pathToFile )

  Examples:

  FTPDOWNLOAD(“/path/to/file”) 		(Result is Collection<UInt8>)

  FTPUPLOAD

  Nahrá údaje (Collection UInt8 alebo string) do súboru na FTP server.

  FTPUPLOAD( pathToFile, data, mode )

  Examples:

  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, “some data”, “write”)
  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, BYTECOLLECTION(“a7 ff e2”), “append”)

  MQTT

  Okrem vyššie uvedených možností komunikácie umožňuje systém TapHome aj komunikáciu so zariadeniami tretích strán pomocou protokolu MQTT. MQTT, alebo Message Queuing Telemetry Transport, je ľahký protokol publikovania/odberu správ, ktorý je navrhnutý na efektívnu a spoľahlivú komunikáciu medzi zariadeniami v kontexte Machine-to-machine (M2M) a internetu vecí (IoT).

  Na umožnenie komunikácie so zariadeniami tretích strán pomocou MQTT je potrebné vytvoriť samostatný modul v Nastavenia → Hardvér → Pridať nové rozhranie → MQTT Broker. Tento modul funguje ako sprostredkovateľ medzi zariadeniami tretích strán a riadiacou jednotkou a umožňuje im komunikovať pomocou protokolu MQTT. Modul MQTT Broker môže byť spustený autonómne na riadiacej jednotke, čo umožňuje nezávislú a efektívnu komunikáciu medzi zariadeniami tretích strán a systémom TapHome.

  MQTTPUBLISH

  Funkcia sa používa v zariadeniach PacketParser s protokolom MQTT na publikovanie správy sprostredkovateľovi MQTT.

  MQTTPUBLISH( topic, message )

  Examples:

  MQTTPUBLISH(“shellies/deviceid/relay/0/command”, “off”)