Zoeken
MENU
 • Tik op Home-apps
 • Uitdrukkingen
 • Systeemarchitectuur per projecttype
 • Gebruikers en machtigingen
 • Uitdrukkingen

  Uitdrukkingen worden gebruikt in Smart Rules "Vergelijking" en "Formule".
  Extra functies kunnen op Modbus-apparaten worden gebruikt om waarden van / naar Modbus-registers te lezen / schrijven.

  Wiskundige uitdrukkingen

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)

  Logische uitdrukkingen

  AND, OR, !, =, !=, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))
  MultiValueSwitchState != 2 (Not equal to 2)

  Functies

  IF

  IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)

  Retourneert één waarde als een logische uitdrukking 'WAAR' is en een andere als het 'ONWAAR' is.

  LINEAR

  Retourneert lineair aangepaste waarde - lineaire interpolatie.

  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output)

  Example 1: LINEAR(250, 0,0, 50,500)  (Result is 25°C)
  
  Example 2: LINEAR(Co2,  400,0,  1200,1)
       (If value from Co2 sensor is 400ppm, output for air recovery will be 0%. 
        If Co2 is 1200, output will be 100%. And if e.g. Co2=800, output will be 50%)

  SWITCH

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Test een uitdrukking tegen een lijst met cases en retourneert de overeenkomstige waarde van de eerste overeenkomende case, met een standaardwaarde als niets anders wordt bereikt.

  Example


  Configuration

  ReadState ... SWITCH(MODBUSR(H, 168, UInt16),   0, 0,   0x02, 1,   0x04, 2,   0x08, 3,   0x10, 4,   0x40, 5, 0x800, 6,   0)
  WriteState ... MODBUSWNE(H, 168, UInt16, SWITCH(Mu,   0, 0,   1, 0x02,   2, 0x04,   3, 0x08,   4, 0x10,  5, 0x40,   6, 0x800,  0)

  Result

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Retourneert de kleinste van de twee waarden.

  MAX

  MAX(value1, value)

  Retourneert de grootste van de twee waarden.

  ROUND

  ROUND(value1)    

  Retourneert de afgeronde waarde.

  Example 1: ROUND(2.01) (Result is 2)

  Example 2: ROUND(2.49) (Result is 2)

  Example 3: ROUND(2.5) (Result is 3)

  Example 4: ROUND(2.99) (Result is 3)

  Supported since Core version 2018.1.9562

  DEWPOINT

  DEWPOINT(temperature, relativeHumidity)
  

  Retourneert de dauwpunttemperatuur gegeven de huidige temperatuur en relatieve vochtigheid. Dauwpunt wordt berekend volgens deze vergelijking: http://bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html.

  Example 1: DEWPOINT(20, 50) (Result is ~9.26)

  Example 2: DEWPOINT(0, 100) (Result is 0)

  Supported since Core version 2018.1.9623

  Bit operaties

  <<   (LEFT BIT SHIFT)

  8 << 2  (32)

  Excel: BITLSHIFT(number, shift_amount)

  >> (RIGHT BIT SHIFT)

  32 >> 2  (8)

  Excel: BITRSHIFT(number, shift_amount)

  & (BITWISE AND)

  3 & 1  (1)

  Excel: BITAND(number1, number2)

  | (BITWISE OR)

  2 | 1 (3)

  Excel: BITOR(number1, number2)

  Hexadecimale getallen

  Expressies kunnen ook hexadecimale getallen interpreteren. Voorvoegsel 0x is vereist en de rest is niet hoofdlettergevoelig.

  0x0A (10)

  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Modbus

  Volg deze link voor meer informatie over Modbus-configuratie.