Hľadaj
MENU
 • Výrazy
 • Architektúra systému podľa typu projektu
 • Používatelia a povolenia
 • Zavlažovanie

  The example below explains step by step how to configure simple automatic irrigation system for 3 zones using sequencer and weekly schedule.

  Configuration of DO12 module to enable switch outputs for 3 zones. These outputs will control the respective valves.

  doc_tap_configDO12valves;
   

  Configuration of virtual Multi value switch called "Irrigation control" which defines 4 states of all available scenarios:

  Konfigurácia virtuálneho prepínača s viacerými hodnotami nazývaného „Irrigation control“, ktorý definuje 4 stavy všetkých dostupných scenárov:

  Adding Smart rule "Keep default values" with "0 Irrigation OFF" state as default state for "Irrigation Control" to make sure that no zones become active by itself.

  Pridanie Smart Rule „Zachovať predvolené hodnoty“ so stavom „0 zavlažovanie vypnuté“ ako predvolený stav pre „Kontrola zavlažovania“, aby sa zabezpečilo, že žiadna zóna nebude sama o sebe aktívna.


  Next step is creating and configuring Sequencer to manage sequences - cycles with order and duration of irrigation for each zone.Adding virtual Push button Called "Start Automation". This Push button is necessary to start Sequencer Smart rule created in the next step as the Sequencer is not able to start by itself.

  Ďalším krokom je vytvorenie a konfigurácia sekvenceru na správu sekvencií - cyklov s poradím a trvaním zavlažovania pre každú zónu. Pridanie virtuálneho tlačidla s názvom „Spustiť automatizáciu“. Toto tlačidlo je potrebné na spustenie Smart Rule Sequencer vytvoreného v nasledujúcom kroku, pretože Sequencer sa nemôže sám spustiť.

  Making Sequencer Smart rule called "Sequencer" within "Irrigation Control" multivalue switch as the sequencer will control order and duration of "Irrigation Control" states.

  Tvorba sekvencera Smart Rule názvom "Sekvencer" v rámci viachodnotového prepínača "Kontrola zavlažovania", pretože sekvencer bude riadiť poradie a trvanie stavov "Kontrola zavlažovania".


    Adding "Weekly Schedule" Smart rule within push button "Start Automation" to control when (what day and hour) the "Sequencer" will start.

  Pridaním „Týždenného rozvrhu“ Smart Rule do tlačidla „Spustiť automatizáciu“ môžete ovládať kedy (v ktorý deň a hodinu) sa spustí „Sekvencer“.