Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Rovnica, Skript

  Všetky tieto smart rules využívajú TapHome Expressions skriptovací jazyk.

  Rovnica

  S použitím Expressions sa definuje podmienka, ktorej výsledok môže byť iba TRUE alebo FALSE. Na základe výsledku sa potom vykonajú vopred definované akcie.

  Spúšťa sa vždy, keď:

  • Sa zmení hodnota ktorejkoľvek vstupnej premennej

  Špeciálne funkcie:

  • Minimálna dĺžka trvania: Keď je výsledná hodnota TRUE, smart rule ju predĺži minimálne po dobu minimálneho trvania, napriek tomu že sa mohla prepnúť do stavu FALSE skôr. Výsledná hodnota teda zostáva TRUE počas definovanej minimálnej doby. Tento časovač sa resetuje vtedy, keď sa mení výsledok podmienky z FALSE na TRUE.
   Príklad: Ak klesne teplota vody v okruhu pod X stupňov celzia, zopni obehové čerpadlo, ale nie na kratší čas ako 10 minút.
  • Maximálna doba trvania: Keď je výsledná hodnota TRUE po dlhší čas ako definované maximálne trvanie, prepne sa výsledok do FALSE stavu, napriek tomu že FALSE podmienka nenastala. Tento časovač sa resetuje vtedy, keď podmienka prechádza z FALSE na TRUE.
   Príklad: Ak stúpne hodnota CO2 v miestnosti nad 1000ppm, otvor okno. Ale nie dlhšie ako 2 hodiny.

  Príklady:

  Ak je CO2 väčšie ako 800, otvor okno a drž ho otvorené nie viac ako 2 hodiny

  • Vstupné premenné: CO2 senzor … Co
  • Rovnica: Co > 800
  • Akcia pre TRUE: Nastaviť level pre otvorenie okna … 100%
  • Akcia pre FALSE: Nastaviť level pre otvorenie okna … 0%
  • Maximálne trvanie: 2 hodiny

  Ak je CO2 väčšie ako 1200 a niekto je v miestnosti, alebo ak je väčšie ako 800 a nikto nie je v miestnosti, otvor okno.

  • Vstupné premenné: CO2 senzor … Co, Prítomnosť … Mu
  • Akcia pre TRUE a FALSE je rovnaká ako príklad hore
  • Rovnica:

  A:

  ((CO > 1200) AND (Mu = 1)) OR ((CO > 800) AND (Mu = 0))

  B:

  IF Mu=1
   IF(Co > 1200, RETURN(1));
  ELSE
   IF(Co > 800, RETURN(1));
  END
  RETURN(0);

  Ak teplota na niektorom z teplomerov presiahne 40 st celzia, pošli notifikáciu.

  • Vstupné premenné: Teplomer 1 … Te1, Teplomer 2 … Te2, Teplomer 3 … Te3
  • Rovnica (Te1 > 40) OR (Te2 > 40) OR (Te3 > 40)
  • Akcia pre TRUE: Send notification (bell icon)
  • Akcia pre FALSE: Žiadna

  Skript

  Slúži na výpočet hodnôt zariadení, alebo premenných. Umožňuje jednoduché lineárne programovanie alebo využívanie cyklov, bez možnosti používať komplexné akcie na zariadeniach (napr. impulz, časovanie).

  Spúšťa sa vždy, keď:

  • Sa zmení ktorákoľvek vstupná premenná označená ako Trigger
  • Riadené spúšťanie - pomocou tlačítka, ktoré môže byť spúšťané rôznymi časovými smart rules ako napríklad Týždenný plán

  Príklad:

  1

  Každú sobotu o 10 hodine zapíš spotrebu predchádzajúceho týždňa do premennej, a začni napočítavanie súčasnej spotreby tohoto týždňa na základe merača, ktorý vracia kumulovanú spotrebu od zapojenia, bez ohľadu na týždenné intervaly. Keďže TapHome štatistiky sú optimalizované na výkon, používajú preddefinované intervaly v ktorých sa nedá nastaviť začiatok “v sobotu o 10 hodine”, je potrebné riešiť to cez vlastné premenné a skript.

  • Režim: spúšťa sa pri stlačení tlačidla
  • Premenné na vstupe: Celková kumulovaná spotreba
  • Premenné na čítanie a zápis: Spotreba minulého týždňa, Kumulovaná spotreba na začiatku obdobia
  • Pomocné smart rules:
   • Týždenný plán, ktorý spustí virtuálne tlačidlo každú sobotu o 10 hodine
  • Skript:

  Spotreba minulého týždňa := Celková kumulovaná spotreba - Kumulovaná spotreba na začiatku obdobia; Kumulovaná spotreba na začiatku obdobia := Celková kumulovaná spotreba;

  Príklad:

  2

  Riadenie 3-stupňového ventilačného systému na základe teplotného rozdielu.

  HYSTERESIS(temperature, 26, 24, 3, 
  HYSTERESIS(temperature, 22, 20, 2, 
  HYSTERESIS(temperature, 18, 16, 1, 0, Mu), Mu), Mu);