Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Alarm

  Alarm Smart rule is intended for protection. It's capable to execute a sequence of actions if any of selected sensors triggers the alarm during Arm state. In order to use Alarm Smart rule you have to create Alarm virtual device first in Settings  →  Virtual Devices

  Alarm Smart Rule je určen k ochraně. Je schopen vykonat sekvenci akcí, pokud některý z vybraných senzorů spustí poplach během stavu Arm. Abyste mohli používat Alarm Smart Rule , musíte nejprve vytvořit virtuální zařízení Alarm v Nastavení → Virtuální zařízení

  • To create Alarm Smart rule go to Alarm device and add new Smart rule. From the list of Smart rules choose Alarm.

   - Chcete-li vytvořit Alarm Smart Rule , přejděte na zařízení Alarm a přidejte nové Smart Rule . Ze seznamu Smart Rule vyberte Alarm.

  Alarm Smart rule overview

  Alarm Smart Rule přehled

  Alarm device

  must be created in order to use Alarm Smart rule

  Virtuální zařízení alarmu

  musí být vytvořen, aby bylo možné použít alarm Smart Rule

  Activate (trip) Alarm

  Selection of sensors as input triggers for Alarm

  Aktivovat (spustiť) alarm

  Výběr senzorů jako vstupních spouštěcích signálů pro Alarm

  Reactivation delay

  Period of time for reactivation of the alarm by the same sensor

  Zpoždění opětovné aktivace

  Doba pro opětovnou aktivaci alarmu stejným senzorem

  Alarm sequence

  Definition of steps executed sequentially in case of tripping the alarm

  Sekvence alarmů

  Definice kroků prováděných postupně v případě spuštění alarmu

  Arming Alarm

  Initial delay to prevent false alarm during arming

  Countdown sound enabling

  Zabezpečovací alarm

  Počáteční zpoždění, aby se zabránilo falešnému poplachu během aktivace

  Povolení zvuku odpočítávání

  Arming actions

  Actions to be performed during arming period

  Akce aktivace

  Akce, které se mají provést během doby aktivace

  Security

  Enable/Disable password protection of Arming/Disarming

  Set the password to be able to arm and disarm

  Bezpečnostní

  Povolit/zakázat ochranu heslem pro aktivaci/deaktivaci

  Nastavte heslo, abyste mohli aktivovat a deaktivovat

  • Alarm sequence section in detail

   Detail sekvence alarmů

  In order to disarm the alarm without tripping false alarm we recommend using Phase 1 of the alarm as “disarming” one. The main alarm action will start by Phase 2.

  • Alarm Phase 1 settings example (disarming phase)

   - Příklad nastavení poplachové fáze 1 (fáze deaktivace)

  • Alarm Phase 2 settings example (true alarm phase)

   - Příklad nastavení druhé fázy alarmu

  Configuration example of this Smart rule is located on our Demo Account > Smart Rules Dashboard

  Příklad konfigurace tohoto Smart Rule se nachází na našem demo účtu > Smart Rules Dashboard