Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Smart Rules - Akcie Multi-hodnotového prepínača

  Akcie na ovládanie stavov Viac-hodnotového prepínača (prepínač viacerých hodnôt, svetelná scéna, kúrenie a chladenie atď.

  Akcie Viac-hodnotového prepínača v detailoch


  Nastaviť hodnotu: Akcia nastaví pevnú hodnotu/stav viac-hodnotového prepínača /svetelnej scény.


  Ďalšia: Akcia nastaví ďalšiu hodnotu/stav viac-hodnotového prepínača/svetlnej scény

  • Prejsť na začiatok: Umožňuje otáčanie. Ak sa dosiahne posledný stav, stlačením tlačidla sa prvý stav nastaví ako ďalší.

   • Preskakovať len medzi nevypnutými hodnotami: Dostupné len v režime skoku na začiatok. Ak sa dosiahne posledný stav, stlačením tlačidla sa nastaví prvý nevypnutý stav. Stav vypnutia je definovaný v servisných nastaveniach svetelnej scény, časť Iné.


  Predchádzajúci: Akcia nastaví predchádzajúcu hodnotu/stav Viac-hodnotového prepínača/svetelnej scény. Je opakom ďalšej akcie.


  Impulzy: Akcia vykonáva prepínanie medzi dvoma scénami/stavmi, akcia definovaná ako Zapnuté a Vypnuté.

  Zapnutý stav -ktorý stav sa považuje za ZAPNUTÝ

  Stav vypnutia - stav, ktorý sa považuje za vypnutý

  Oneskorenie - Počiatočné oneskorenie impulzu

  Trvanie - čas určený pre obe akcie (zapnuté a vypnuté)

  Repeat - počet cyklov (opakovaní) - koľko impulzov sa vygeneruje v rámci akcie


  Ponechať pôvodnú hodnotu: Pozrite si kapitolu Inteligentné pravidlá – Akcie v dokumentácii TapHome


  Zastaviť časovač: Pozrite si Smart Rules – kapitola Akcie v dokumentácii TapHome


  Zastaviť časovač: Pozrite si kapitolu Smart Rules – Akcie v dokumentácii TapHome


  Časovač

  Pozrite si Smart Rules - Akcie v dokumentácii TapHome

  Všimnite si, že časovač vykonáva len špecifikovanú akciu, nikdy nenastavuje výstupné zariadenie späť do stavu, v akom bolo pred akciou.


  Podrobnosti o akcii digitálneho výstupu (pre zariadenia typu Viac-hodnotový prepínač)

  This action affects On/Off states of Light Scene multivalue switch. On state is the last Non-off state value set manually or via Smart rule and Off state is defined as permanent in Service settings of Multivalue switch/Light Scene.

  Táto akcia ovplyvňuje stavy zapnutia/vypnutia viachodnotového prepínača svetelnej scény. Zapnutý stav je posledná hodnota nevypnutého stavu nastavená ručne alebo pomocou Smart Rule a vypnutý stav je definovaný ako trvalý v Servisných nastaveniach Viaac-hodnotového prepínača/Svetelnej scény.


  Zapnuté

  Stlačením tlačidla sa nastaví posledný posledný nevypnutý stav viac-hodnotového prepínača/svetelnej scény.


  Vypnuté

  Stlačením tlačidla sa nastaví stav vypnutia viachodnotového prepínača/svetelnej scény (definované v Servisných nastaveniach, časť Iné)


  Prepnúť

  Stlačením tlačidla sa prepína opačný stav aktuálneho stavu medzi stavom Zapnutý (posledný nevypnutý stav) a Vypnutý stav (definovaný v Servisných nastaveniach, časť Iné)


  Impulzy

  Stlačením tlačidla sa vykoná kombinovaná akcia na prepnutie medzi stavom zapnutia (posledný nevypnutý stav) a vypnutým stavom (definované v servisných nastaveniach, časť Iné) s možnosťou definovať ktorý, počiatočné oneskorenie, trvanie pre oba stavy a počet cyklov (opakovania).


  Zachovať pôvodnú hodnotu

  Pozrite si Smart Rules - Akcie v dokumentácii TapHome


  Zastaviť časovač

  Pozrite si Smart Rules - Akcie v dokumentácii TapHome


  Žiadne

  Pozrite si Smart Rules - Akcie v dokumentácii TapHome


  Časovač

  Pozrite si Smart Rules - Akcie v dokumentácii TapHome

  Všimnite si, že časovač vykonáva len špecifikovanú akciu, nikdy nenastavujte výstupné zariadenie späť do stavu, v akom bolo pred akciou.