Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Integrační protokol (AMX, Lutron, Crestron, Control4, Clipsal)

  Systém TapHome je schopen integrace s jinými systémy pomocí jednoduchého integračního protokolu ASCII. To umožňuje jiným systémům získat informace a ovládat zařízení TapHome.

  Podporované komunikační vrstvy

  • RS485
  • TCP/IP
  • UDP/IP

  Popis protokolu

  Protokol podporuje následující příkazy:

  NÁPOVĚDA, SEZNAM, ZÍSKEJTE, NASTAVTE, AKCE, ZÁHLAVÍ, AUTOSEND

  Každý příkaz musí být ukončen znaky CRLF (0x0D 0x0A, \r \n ).

    

  Příkaz HELP

  Příkaz HELP <\r> <\n> zobrazí základní informace o podporovaných příkazech.

  ZÁHLAVÍ [ZAPNOUT/VYPNOUT] zapíná nebo vypíná informace záhlaví. <\r> <\n>
  LIST zobrazí všechna odkrytá zařízení. <\r> <\n>
  ZÍSKEJTE [ID] zařízení s hodnotami ID. <\r> <\n>
  SET [ID ST VAL1 .. VALN] nastaví zařízení s ID stavem ST a hodnotami VAL1 na VALN. <\r> <\n>
  AKCE [ID NUM VAL] Proveďte na zařízení s ID akce číslo NUM s hodnotou VAL. <\r> <\n>
  Přepínač PUSHALL [ZAPNOUT/VYPNOUT] slouží k zapnutí nebo vypnutí všech zařízení. <\r> <\n>

  Příkaz HEADER

  Příkaz ZÁHLAVÍ <\r> <\n> přepíná mezi dvěma možnými datovými výstupy. Pokud je záhlaví ZAPNUTO, jsou spolu s daty odesílány popisné informace. V případě, že je záhlaví vypnuto, jsou odesílána pouze data.

  ZÁHLAVÍ bez parametrů odesílá informace o aktuálním stavu přepínače.

  ZÁHLAVÍ ZAP zapne informace záhlaví.

  ZÁHLAVÍ VYP vypne informace záhlaví.

  Příkaz LIST

  Příkaz LIST zobrazí všechna odkrytá zařízení.

  Jsou zobrazeny následující informace:

  ID zařízení je číselné ID zařízení.

  Device Type je textový popis typu zařízení (Blind, Switch, ...).

  Název zařízení nastavený v systému TapHome.

  Stav zařízení jako textové informace

  LIST <\r> <\n> příklad výstupu příkazu:

  ID: 137, Typ: žaluzie, Jméno: Virtuální žaluzie, Stav: OK <\r> <\n>
  ID: 51, Typ: Přepínač, Jméno: Přepínač Ex, Stav: OK <\r> <\n>
  ID: 2, Typ: MultiValueSwitch, Jméno: Vytápění a chlazení, Stav: OK <\r> <\n>
  ID: 205, Typ: Tlačítko, Jméno: Tlačítko, Stav: OK <\r> <\n>
  ID: 242, Typ: Stmívač, Jméno: Analogový výstup, Stav: OK <\r> <\n>
  ID: 68, Typ: Termostat, Jméno: Termostat 1, Stav: UnknownError <\r> <\n>
  ID: 145, Typ: Proměnná, Jméno: KNXVariable, Status: OK <\r> <\n>
  ID: 143, Typ: Proměnná, Jméno: Sluneční azimut, Stav: OK <\r> <\n>

  Příkaz GET

  Příkaz GET potřebuje jeden parametr - ID zařízení. Vrací stav zařízení a hodnoty jako čísla.

  Příklad výstupu příkazu GET 137 <\r> <\n>

  ID: 137, DeviceStatus: 0, BlindsLevel: 41, BlindsSlope: 41 <\r> <\n>

  Příklad, když je záhlaví vypnuto:

  137,0,41,41 <\r> <\n>

  Příkaz SET

  Příkaz SET potřebuje alespoň tři parametry. Nejprve je to ID zařízení, pak nový stav zařízení, který má být nastaven, a pak alespoň jedna hodnota, která má být nastavena. U zařízení s více než jednou hodnotou by měly následovat všechny hodnoty - například žaluzie vyžadují zaslání obou parametrů - nová úroveň a nový úhel.

  Příklad výstupu příkazu SET 137 0 35 80 <\r> <\n> s a poté bez informací o záhlaví:

  ID: 137, DeviceStatus: 0, BlindsLevel: 35, BlindsSlope: 80 <\r> <\n>

  137,0,35,80 <\r> <\n>

  Příkaz AKCE

  Příkazová akce provede akci na ID zařízení s hodnotou odeslání. Akce jsou definovány pouze pro žaluzie. Pro žaluzie existují tři akce:

  0 žaluzie - stop

  1 nastavení úrovně od skutečné polohy + hodnoty

  2 upravte úhel žaluzií od skutečné polohy + hodnoty

  Příklad výstupu příkazu ACTION 137 1 -20 <\r> <\n> : ID: 137, AdjustBlindsLevel: -20 <\r> <\n>

  Příkaz PUSHALL

  Příkaz PUSHALL umožní odesílání všech změn zařízení. Informace jsou zasílány ve stejném formátu jako odpověď na příkaz GET. Vezměte prosím na vědomí, že při použití na lince RS485 může na sběrnici dojít ke konfliktu, který způsobí nesoulad dat. Proto doporučujeme použít tento příkaz pouze v plně duplexních řádcích / jako RS232 nebo RS422. Je možné jej zapnout také na lince RS485 v systémech, kde nebudou použity žádné příkazy SET nebo ACTION - to znamená pouze v monitorovacích systémech. Na linkách RS485, kde jsou vyžadovány příkazy SET a ACTION, doporučujeme použít automatické sdružování pomocí příkazu GET místo automatického monitorování.

  Režim adres

  Pokud je nastaveno jedinečné ID rozhraní, je možné použít všechny příkazy v režimu adres. V tomto režimu záhlaví adresy provádí samotný příkaz. Záhlaví adres je sekvence! InterfaceID: kde je InterfaceID nastaveno v konfiguraci rozhraní. Každý řádek odpovědí pak pokračuje stejným záhlavím. Odpoví pouze rozhraní se správnou adresou - nesprávné adresování nelze rozpoznat odpovědí.

  Příklad požadavku na režim adres s příkazem !2: LIST <\r> :

  klad_adresa;

  Chcete-li vystavit zařízení v integračním protokolu, nejprve přejděte na Vystavit zařízení a vyberte Přidat nové rozhraní . Z nabízených rozhraní vyberte jeden z Integrační protokol RS485, Integrační protokol TCP nebo Integrační protokol UDP :

  Po přidání rozhraní podle typu vyplňte další parametry. Pokud chcete použít režim adres, nastavte jedinečné ID rozhraní pro každé rozhraní.

  Vyberte terminál pro komunikaci a vyplňte komunikační parametry pro RS485. Nastavte všechny parametry sériové linky podle požadavků připojeného klienta.

  Nastavit TCP port podřízeného rozhraní:

  Nastavit UDP port podřízeného rozhraní:

  Poté přidejte zařízení do exponovaných zařízení pomocí Přidat zařízení:

  Vyberte zařízení ze seznamu nabízených zařízení. Upozorňujeme, že již přidaná zařízení jsou zastíněna.

  Po přidání zařízení se zobrazí v seznamu zařízení pro rozhraní integračního protokolu:

  Kliknutím na zařízení zobrazíte informace o něm, změníte automaticky vygenerované ID zařízení nebo odstraníte zařízení z vystavených zařízení.

  Podporovaná zařízení

  Následující zařízení jsou nyní podporována pro vystavování v integračním protokolu:

  Termostat, spínač, vícehodnotový spínač, tlačítko, stavový kontakt, stmívač / analogový výstup, variabilní, žaluzie, RGB světlo.

  Typ zařízení

  Psaní příkazů

  Čtení příkazů

  Termostat

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < TTT.T >

  Např. „SET 1 0 24,5“
  Nastaví termostat s ID = 1 na žádnou chybu, nastavená hodnota 24,5 ° C

  GET < DEVICE_ID > Reakce: Nastavená hodnota | Teplota | Vlhkost vzduchu

  Např. „GET 1“

  Přepínač

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < 0/1 >

  Např. „SET 1 0 1“
  Zapne spínač s ID = 1. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Reakce: Stav přepínače (0 nebo 1)

  Spínač s více hodnotami

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < MM >

  Např. „SET 1 0 3“
  Nastaví přepínač s více hodnotami s ID = 1 na hodnotu 3. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Odpověď: Hodnota

  Stiskněte tlačítko

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < BUTTON_PRESSED >

  Např. „SET 1 0 1“
  Simuluje krátké stisknutí tlačítka s ID = 1. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Odpověď: tlačítko stisknuto (1 .. 4)

  Stavový kontakt

  (error) 

  není dostupný

  GET < DEVICE_ID >

  Odpověď: Stav (0 nebo 1)

  Stmívač / analogový výstup

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < DDD.D >

  Např. „SET 1 0 55,5“
  Nastaví stmívač s ID = 1 na hodnotu 55,5%. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Odpověď: Hodnota analogového výstupu (DDD.D)

  Proměnná

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < VVV.V >

  Např. „SET 1 0 1234,5“
  Nastaví proměnnou s ID = 1 na hodnotu 1234.5. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Reakce: Proměnná hodnota (VVV.V)

  RGB Light

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < HHH > < SSS > < BBB >

  Např. „SET 1 0 180 100 50“
  Nastaví RGB světlo s ID = 1 na azurovou barvu, plné nasycení, 50% jas. Žádný chybový stav.

  GET < DEVICE_ID >

  Reakce: Odstín | Nasycení | Jas

  Žaluzie

  SET < DEVICE_ID > < ERROR > < LLL > < AAA >

  LLL ... Úroveň žalúziií
  AAA ... Úhel lamel

  Např. „SET 1 0 100 50
  Nstaví žalúzie s ID = 1 na úroveň 100%, s 50% úhlem lamel.

  ACTION < DEVICE_ID > 1 < +/- > LLL

  Např. „SET 1 1 -10“
  Posune žalúzie o 10% nahoru

  ACTION < DEVICE_ID > 2 < +/- > AAA

  Např. „SET 1 2 +25“
  Nastavte úhel lamel na + 25% (směr dolů).

  ACTION < DEVICE_ID > 0
  Zastavit žaluzie

  Skupina žaluzií

  Stejné jako -Žaluzije-, bez podpory pro akci 0 (Stop).


  Roleta, Skupina rolet

  (error) 

  není podporováno

  (error) 

  není podporováno

  Alarm, Elektroměr, Skupina rolet, Senzor jasu, Počítadlo impulsů

  (error) 

  není podporováno

  (error) 

  není podporováno
  ID ZAŘÍZENÍ

  Postupně přiřazeno každému zařízení v seznamu vystavit zařízení. Lze ručně změnit na libovolnou hodnotu.

  CHYBA

  0 ... OK
  1 ... Slabá baterie
  2 ... Kritický stav baterie
  3 ... Poškozené
  4 ... Chyba komunikace
  5 ... Neznámá chyba
  6 ... Chyba autorizace
  7 ... Chyba konfigurace

  TLAČÍTKO TISKÁNO

  1 ... Krátké stisknutí
  2 ... Dlouhé stisknutí
  3 ... Dvakrát stiskněte
  4 ... Třikrát stiskněte


  Debugging RS485 communication

  Pro připojení RS485 je možné k počítači připojit adaptér USB RS485. Požadavky a odpovědi budou viditelné v aplikaci konzoly.

  Standardní převodník USB na RS485

  http://sk.farnell.com/ftdi/usb-rs485-we-1800-bt/cable-usb-rs485-serial-converter/dp/1740357
  Poznámka: Tento převodník není galvanicky izolován, takže byste měli propojit GND konvertor s GND Core.

  Terminálový software pro Windows


  Jak nastavit terminál HTerm

  1. V rozhraní TapHome Integration Protocol nastavte správné vlastnosti připojení. (Všimněte si, že výchozí přenosová rychlost je 9600)
  2. Nastavte nový řádek na znak LF
  3. Nastavte Odeslat při zadání: CR-LF
  4. Zadejte příkaz (např. „NÁPOVĚDA“)
  5. Přečtěte si odpověď

  Poznámka: Pokud chcete vidět změny zařízení TapHome v konzole, použijte příkaz „PUSHALL ON“.

  Pro ladění TCP komunikace je možné použít terminál putty (https://putty.org/). Pro připojení TCP použijte následující nastavení:

  Nejprve nastavte typ připojení na Raw a poté vyplňte IP adresu Core a portu nastavenou v nastavení exponovaného protokolu TCP Integration.