Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Smart Rules – Akce Multi-hodnotového přepínače

  Akce pro ovládání stavů Více-hodnotového přepínače (přepínač s více hodnotami, světelná scéna, topení a chlazení atd.

  Akce Více-hodnotového přepínače v detailech


  Nastavit hodnotu: Akce nastaví pevnou hodnotu/stav více-hodnotového přepínače /světelné scény.


  Další: Akce nastaví další hodnotu/stav vícehodnotového přepínače/světelné scény

  • Přejít na začátek: Umožňuje otáčení. Pokud je dosaženo posledního stavu, stisknutím tlačítka nastavíme první stav jako další.

   • Přeskakování pouze mezi nevypnutými hodnotami: Dostupné pouze v režimu skoku na začátek. Je-li dosaženo posledního stavu, stisknutím tlačítka se nastaví první nevypnutý stav. Stav vypnuto je definován v servisních nastaveních Světelné scény, sekce Ostatní.


  Předchozí: Akce nastaví předchozí hodnotu/stav Více-hodnotového přepínače/světelné scény. Je opakem další akce.


  Impulsy: Akce provádí přepínání mezi dvěma scénami/stavy akce definovanými jako Zapnuto a Vypnuto.

  Stav zapnuto -který stav je považován za zapnutý

  Stav vypnuto - stav, který je považován za vypnutý

  Zpoždění - Počáteční zpoždění impulsní akce

  Trvání - čas určený pro obě akce (Zapnuto a Vypnuto)

  Repeat - počet cyklů (opakování) - kolik impulsů je generováno v rámci akce


  Zachovat původní hodnotu: Viz kapitola Chytrá pravidla – Akce v dokumentaci TapHome


  Zastavit časovač: Viz Smart Rules – kapitola Akce v dokumentaci TapHome


  Zastavit časovač: Viz kapitola Smart Rules – Akce v dokumentaci TapHome


  Časovač

  Viz Smart Rules - Akce v dokumentaci TapHome

  Všimněte si, že časovač provádí pouze zadanou akci, nikdy nenastavuje výstupní zařízení zpět do stavu, ve kterém bylo před akcí.


  Podrobnosti o akci digitálního výstupu (pro zařízení typu Více-hodnotový přepínač)

  This action affects On/Off states of Light Scene multivalue switch. On state is the last Non-off state value set manually or via Smart rule and Off state is defined as permanent in Service settings of Multivalue switch/Light Scene.

  Tato akce ovlivní stavy zapnutí/vypnutí vícehodnotového přepínače světelné scény. Stav zapnuto je poslední hodnota stavu nevypnuto nastavená ručně nebo pomocí Smart Rule a stav vypnutý je definován jako trvalý v Servisných nastaveních Více-hodnotového přepínače/Světelné scény


  Na

  Stisknutím tlačítka se nastaví poslední nevypnutý stav vícehodnotového přepínače/světelné scény.


  Vypnuto

  Stisknutím tlačítka se nastaví stav Vypnuto vícehodnotového přepínače/Světelná scéna (definováno v Servisních nastaveních, sekce Jiné)


  Přepnout

  Stisknutím tlačítka se přepne opačný stav aktuálního stavu mezi stavem Zapnuto (poslední nevypnutý stav) a stavem Vypnuto (definováno v Servisních nastaveních, sekce Ostatní)


  Impulsy

  Stisknutím tlačítka se provede kombinovaná akce pro přepínání mezi stavem zapnuto (poslední nevypnutý stav) a vypnutým stavem (definováno v Servisních nastaveních, sekce Ostatní) s možností definovat který, počáteční zpoždění, trvání pro oba stavy a počet cyklů (opakování).


  Zachovat původní hodnotu

  Viz Smart Rules - Akce v dokumentaci TapHome


  Zastavit časovač

  Viz Smart Rules - Akce v dokumentaci TapHome


  Žádný

  Viz Smart Rules - Akce v dokumentaci TapHome


  Časovač

  Viz Smart Rules - Akce v dokumentaci TapHome

  Všimněte si, že časovač provádí pouze zadanou akci, nikdy nenastavujte výstupní zařízení zpět do stavu, ve kterém bylo před akcí.