Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Přepěťová ochrana


  Pro sběrnici taženou přes exteriér, nebo přes prostor, který není v ochranném pásmu hromosvodové soustavy doporučujeme použít přepěťovou ochranu, svodič napětí pro sběrnici RS-485. Přepěťová ochrana na rozdíl od izolátoru sběrnice svede naindukované napětí na svorku PEN/PE a tak ochrání vstupní obvody vašich zařízení. Při použití zapojení na přiloženém schématu, není třeba chránit PLUS pól napájecího zdroje, jelikož je předpoklad, že zdroj se nachází v chráněném prostoru. Pokud tomu ale tak není, je třeba použít i přepěťovou ochranu pro rozvod 24V DC a vhodné je použít i ochranu typu C na straně AC přívodu. Samotná konstrukce svodu je ale závislá na průřezu přívodního kabelu nn rozvodu a možnosti použití přizemnění soustavy. Na schcémě je použita přepěťová ochrana pouze na přívodu vzdálené části v exteriéru. Je to jen poloviční řešení ochrany sběrnice.  Plnohodnotné řešení ochrany sběrnice procházející částmi, které jsou a následně nejsou v ochranném pásmu hromosvodových soustav, (nebo v jejich částech) kde teoreticky není možná absorbce energetického pole vytvořeného atmosférickým výbojem vyžaduje použití dvou přepěťových ochran na vstupech vedení do chráněných pásem. A to bez ohledu na fakt, zda byl nebo nepol na sběrnici použit optický izolátor.


  Pro sběrnici taženou přes exteriér, který není v ochranném pásmu hromosvodové soustavy doporučujeme použít přepěťovou ochranu, svodič napětí i pro sběrnici Modbus. Při použití zapojení na přiloženém schématu, není třeba chránit PLUS pól napájecího zdroje, nakolik se nepoužívá. Při správném projektu je potřeba nezanedbat riziko elektromagnetického impulsu ze vzdušných atmosférických výbojů ve smyslu souboru norem ČSN EN 62 305. Na schcémě je vyobrazena plná ochrana sběrnicové linky Modbus, osazená přepěťovou ochranou na obou stranách řidiče sběrnice.  Přepěťová ochrana pro měření teploty

  Pokud se měření teploty provádí pomocí odporu závislého na teplotě, jako například Pt 100, je třeba vzít v úvahu ohmickou část přídavných kabelů, jakož i tlumící rezistory ochranných zařízení. V případě dvouvodičového měření může hodnota odporu SPD deformovat naměřený výsledek. Jsou-li součtem tlumících odporů v naměřeném obvodu například hodnota 4 ohm, pak je chyba měření 4% pro měření 0°C, protože místo 100 ohmů je detekováno 104 ohmů. Z tohoto důvodu jsou dvoustupňové ochranné obvody dostupné jako verze bez tlumících rezistorů, aby se minimalizoval vliv SPD v takové aplikaci.  Přepěťová ochrana pro proudové smyčky

  Naměřené hodnoty se obvykle přenášejí pomocí standardizovaných procesů v poli. Signál 4 až 20 mA se používá zejména u aplikací, kde se používají delší vodiče. Naměřená hodnota na snímači se přemění na aktuální hodnotu, která běží mezi oběma přenosovými zařízeními. Ohmický odpor kabelu nemá žádný vliv na proud přenosu naměřené hodnoty. Pro proudové smyčky se často používají dva signální vodiče, které nevyžadují dodatečný referenční potenciál a jsou vedeny v izolovaném stavu od zemního potenciálu. K ochraně aplikace tohoto typu před přechody je nutná SPD v obou koncových bodech. Příslušná SPD je vybavena vícestupňovým ochranným obvodem. Přechodná napětí normálního režimu mezi signálními vodiči a běžným napětím na zemi jsou výsledkem v obou koncových bodech.