Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Výrazy / Skriptovací jazyk

  Multi-line scripting language with syntax highlighting, usable in smart rules Equation, Formula and Script, and also in Modbus and Packet parser interfaces.

  800

  Basics

  Association

  Mu := Se + 2;

  Multi-line algorithm

  Each line is divided by semicolon

  Last := Current;
  Current := 0;

  Returned value

  • Result of last line of code

  • RETURN(expression) stops execution of algorighm and returns content inside brackets

  (Co2 > 800) AND (Wind < 10);
  equals:
  RETURN((CO2 > 800) and (Wind < 10));

  Temporary variable

  Lives within the single execution of the script.

  VAR X := 5;

  IF clause

  Excel style

  IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false);
  IF(logical_expression, value_if_true);

  Multi-line style

  IF X < 5
   RETURN(1);
  ELSEIF X > 10
   RETURN(3);
  ELSE
   RETURN(0);
  END

  Switch

  Testuje výraz proti seznamu případů a vrací odpovídající hodnotu prvního porovnávacího případu s výchozí hodnotou, pokud není splněno nic jiného.

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Example:

  300
  SWITCH( MODBUSR(H, 168, UInt16),
   0, 0,
   0x0002, 1,
   0x0004, 2,
   0x0008, 3,
   0x0010, 4,
   0x0040, 5,
   0x0800, 6,
   NaN)

  Loop

  LOOP / WHILE ... repeats a series of commands based on a specified condition until that condition is met.
  CONTINUE ... skips the execution of commands and continues to the next cycle.
  BREAK ... terminates the loop.

  Example with condition at the beginning:

  int i := 10;
  while i > 0
    i := i - 1;
    
    if i > 5
      continue;
    else
      break;
    end
  loop

  Example with condition at the end:

  int i := 10;
  do
    i := i + i;
  loop while i < 10

  NaN (not a number) value

  NaN can be returned as a value in case real value is not known.

  IF Temperature > 250 
   RETURN(NaN);

  ISNAN(expression) function
  Returns TRUE if expression is not a number.

  ISNULL

  Returns true if the parameter is NULL, false otherwise. Used for String and Bytearray types. Example: if XML element is not found, returned value ISNULL.

  The syntax of the function is:

  ISNULL(object)

  Sleep

  Sleeps the script for number of miliseconds. Use only in very specific cases.

  SLEEP(5);

  Comments

  New line starting with character #

  # comment

  Numeric literals

  Hexadecimální čísla

  Výrazy mohou také interpretovat hexadecimální čísla. Je vyžadována předpona 0x a zbytek nerozlišuje velká a malá písmena.

  0x0A = 10

  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Binary numbers

  0b1010 = 10

  0b10101010  (170)

  Matematické výrazy

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)

  Logické výrazy

  AND, OR, !, =, !=, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))
  MultiValueSwitchState != 2 (Not equal to 2)

  Funkce

  LINEAR

  Vrátí lineárně upravenou hodnotu - lineární interpolaci.

  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output, [type])

  Parametry

  • input … vstupní hodnota
  • value1_input … hodnota na vstupu na dolní hranici
  • value1_output … hodnota na výstupu na dolní hranici
  • value2_input … hodnota na vstupu na horní hranici
  • value2_output … hodnota na výstupu na horní hranici
  • [type] … volitelný parametr. Definuje, jaký má být výsledek, když vstupní hodnota je mimo rozsah value1_input ↔︎ value2_input:
   • bez parametru (totéž jako s parametrem BOUNDS) … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výstupní hodnota bude jedna z extrémů (minimální nebo maximální)
   • INFINITE … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výsledek je extrapolovaná hodnota
   • STRICT … Pokud je vstupní hodnota mimo definovaný rozsah, výstupní hodnota bude NaN (ne číslo)

  Examples

  Example 1: LINEAR(250, 0,0, 50,500)  (Result is 25°C)
  
  Example 2: LINEAR(Co2,  400,0,  1200,1)
       (If value from Co2 sensor is 400ppm, output for air recovery will be 0%. 
        If Co2 is 1200, output will be 100%. And if e.g. Co2=800, output will be 50%)
  800

  Příklady různých atributů [type]:

  • input = 11
  • value1_input = 0, value1_output = 400
  • value2_input = 10, value2_output = 2000
  • výsledek pro různé parametry [type]:
   • BOUNDS (výchozí hodnota) = 2000
   • INFINITE = 2160
   • STRICT = NaN

  HYSTERESIS

  Hysteresis can be used to filter signals so that the output reacts less rapidly than it otherwise would by taking recent system history into account. For example, a thermostat controlling a heater may switch the heater on when the temperature drops below A, but not turn it off until the temperature rises above B.

  Returns 0 or 1.

  HYSTERESIS(value, upper_bound, lower_bound, upper_output, lower_output, last_value)

  Example: maintain a temperature of 20 °C within 2 ºC hysteresis range. Turn the heater on when the temperature drops to below 18 °C and off when the temperature exceeds 22 °C).

  heater := HYSTERESIS(temperature,  22, 18,  0, 1,  heater);

  Matematické funkce

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Vrací menší z obou hodnot.

  MAX

  MAX(value1, value)

  Vrací větší z obou hodnot.

  AVG

  The AVG function calculates average (mean) value of the provided numbers. The functions expects from 1 to 100 arguments.

  AVG( n1, n2, n3, …)

  Examples:

  AVG(40, 80) 		= 60
  AVG(2, 2, 6) 		= 3.3333
  AVG(80, NAN)		= 80
  AVG(NAN, NAN)		= NaN

  ROUND

  ROUND(value1)    

  Vrátí zaokrouhlenou hodnotu.

  Example 1: ROUND(2.01)  (Result is 2)
  Example 2: ROUND(2.49)  (Result is 2)
  Example 3: ROUND(2.5)  (Result is 3)
  Example 4: ROUND(2.99)  (Result is 3)

  ABS

  The ABS function returns the absolute value (i.e. the modulus) of any supplied number.

  ABS(number)

  Examples:

  ABS(100) ...  100
  ABS(-100)  ...  100

  DEWPOINT

  DEWPOINT(temperature, relativeHumidity)
  

  Vrátí teplotu rosného bodu vzhledem k aktuální teplotě a relativní vlhkosti. Rosný bod se počítá podle této rovnice: http://bmcnoldy.rsmas.miami.edu/Humidity.html.

  Example 1: DEWPOINT(20, 0.50) (Result is ~9.26)
  Example 2: DEWPOINT(0, 1.00) (Result is 0)

  POWER

  The POWER function calculates a given number, raised to a supplied power.

  POWER(number, power)

  Examples:

  • POWER(2,3) … 2^3 = 8

  • POWER(10, -3) … 0,001

  • POWER(25, 0) … 1

  MOD

  The MOD function returns the remainder of a division between two supplied numbers.

  MOD(number, divisor)

  Arguments:

  • number - The number to be divided.

  • divisor - The value that the number argument is divided by.

  Examples:

  • MOD(6, 4)  … 2

  • MOD(6, 2.5) … 1

  CEIL

  The CEIL function rounds a supplied number away from zero, to the nearest multiple of a given number.

  CEIL(number, significance)

  Arguments:

  • number   - The number that is to be rounded.

  • significance (optional) - The multiple of significance that the supplied number should be rounded to. If the significance is not specified, then it is equal to 1.
   (This should generally have the same arithmetic sign (positive or negative) as the supplied number argument)

  Examples:

  • CEIL(22.25,0.1) … 22.3

  • CEIL(22.25,1) … 23

  • CEIL(22.25) … 23

  • CEIL(-22.25,-1) … -23

  • CEIL(-22.25,1) … -22

  • CEIL(-22.25) … -22

  • CEIL(-22.25,-5) … -25

  FLOOR

  The FLOOR function rounds a supplied number towards zero to the nearest multiple of a specified significance.

  FLOOR(number, significance)

  Arguments:

  • number - The number that is to be rounded.

  • significance (optional) -The multiple of significance that the supplied number is to be rounded to. If the significance is not specified, then it is equal to 1.
   (This should generally have the same arithmetic sign (positive or negative) as the supplied number argument)

  Examples:

  • FLOOR(22.25,0.1)… 22.2

  • FLOOR(22.25,1) … 22

  • FLOOR(22.25) … 22

  • FLOOR(-22.25,-1) … -22

  • FLOOR(-22.25,1) … -23

  • FLOOR(-22.25) … -23

  • FLOOR(-22.25,-5) … -20

  RAND

  The Rand function generates a random real number between 0 and 1.

  RAND()

  Examples:

  • RAND()

  RANDINT

  The RANDINT function generates a random integer between two supplied integers.

  RANDINT(bottom, top)

  Examples:

  • RANDINT(1,5)

  • RANDINT(-2,2)

  SIGN

  The SIGN function returns the arithmetic sign (+1, -1 or 0) of a supplied number. I.e. if the number is positive, the SIGN function returns +1, if the number is negative, the function returns -1 and if the number is 0 (zero), the function returns 0.

  SIGN(number)

  Examples:

  • SIGN(100) … 1

  • SIGN(0) … 0

  • SIGN(-100) … -1

  SQRT

  The SQRT function calculates the positive square root of a supplied number.

  SQRT(number)

  Examples:

  • SQRT(25) … 5

  LOG

  The LOG function calculates the logarithm of a given number, to a supplied base.

  LOG(number, base)

  Arguments:

  • number - The positive real number that you want to calculate the logarithm of.

  • base (optional) - An optional argument that specifies the base to which the logarithm should be calculated.
   If the argument is not specified, then the base argument uses the default value 10.

  Examples:

  • LOG(4,0.5) … -2

  • LOG(100) … 2

  LN

  The LN function calculates the natural logarithm of a given number.

  LN(number)

  where the number argument is the positive real number that you want to calculate the natural logarithm of.

  Examples:

  • LN(100) … 4,60517

  Bitové operace

  GETBIT

  Returns a value of a bit in the specified position.

  GETBIT(number, bit_position)

  Arguments:

  • number - number to extract value of specific bit from

  • bit_position - position of bit, starting with 0, from right

  Examples:

  • GETBIT(2, 0) → first bit of number 2 (0b0010) is 0

  • GETBIT(4,2) → third bit of number 4 (0b0100) is 1

  GETBITS

  Returns value of specified number of bits in the specified position.

  GETBITS(number, start_bit, number_of_bits)

  Examples:

  • GETBITS(216, 3, 2) → number 216 = 0b1101 1000; value of 4th bit from the right is 1, 5th bit is 1, therefore result is 0b0011 = 3

  • GETBITS(0xFF, 0, 4) → number 0xFF = 255 = 0b1111 1111; value of first 4 bits from right is 0b1111 = 0xF = 15

  GETBYTE

  Returns a value of a byte in the specified number.

  GETBYTE( number, byte_position )

  Arguments:

  • number - number to extract value of specific byte from

  • byte_position - position of byte, starting from 0, from right

  Examples:

  GETBYTE(256, 0) → 0001 0000 0000 → 0
  GETBYTE(256, 1)  → 0001 0000 0000 → 1
  GETBYTE(259, 0)  → 0001 0000 0011  → 3

  SETBYTE

  Assigns a new value to the specified byte in the provided number, and returns assigned value.

  SETBYTE( number, byte_position, new_value )

  Examples:

  SETBYTE(1, 0, 0)  →  0
  SETBYTE(256, 0, 255)  →  511
  SETBYTE(256, 1, 1)	 →  256
  SETBYTE(259, 1, 2)	 →  515

  SETBIT

  Assigns a new value to the specified bit in the provided number and returns a new number.

  SETBIT(number, bit_position, new_value)

  Arguments:

  • number - number to be modified

  • bit_position - position of bit, starting with 0, from right

  • new_value - 0 or 1 - value that is going to be set to specified bit

  Examples:

  • SETBIT(1, 1, 1) → 3

  • SETBIT(3, 1, 1) → 3

  • SETBIT(4, 2, 0) → 4

  • SETBIT(12, 1, 0) → 14

  SETBITS

  Assigns a new value to the specified bits in the provided number and returns a new number.

  SETBITS(number, start_bit, number_of_bits, new_value)

  Examples:

  • SETBITS(192, 4, 2, 3) → 240

  • SETBITS(192, 5, 2, 3) → 224

  <<   (LEFT BIT SHIFT)

  8 << 2  (32)

  Excel: BITLSHIFT(number, shift_amount)

  >> (RIGHT BIT SHIFT)

  32 >> 2  (8)

  Excel: BITRSHIFT(number, shift_amount)

  & (BITWISE AND)

  3 & 1  (1)

  Excel: BITAND(number1, number2)

  | (BITWISE OR)

  2 | 1 (3)

  Excel: BITOR(number1, number2)

  Text, String and Byte array

  LENGTH

  Returns length of an object or number of bytes. Object can be a number, boolean, string or Collection.

  LENGTH( object )

  Examples:

  LENGTH(“Hello World”)			(Result is 11)
  LENGTH(“40”)				(Result is 2)
  LENGTH(40)					(Result is 8)
  LENGTH(BYTECOLLECTION(“010203”)	(Result is 3)

  BYTECOLLECTION

  Creates a Collection<UInt8> from specified hexadecimal values

  BYTECOLLECTION( bytes )

  Examples:

  BYTECOLLECTION(“010203”) 				(Result is Collection<UInt8> {01, 02, 03})
  BYTECOLLECTION(“aa, be1-1,fe”) 			(Result is Collection<UInt8> {aa be 11 fe})

  INDEXOF

  Returns index of specified element in string or collection. Returns -1 if element cannot be found.

  INDEXOF( string/collection, element )

  Examples:

  INDEXOF("Hello", “H”)					(Result is 0)
  INDEXOF("Hello World", “Wor”)				(Result is 6)
  INDEXOF("Hello World", “Wor”)				(Result is 6)
  INDEXOF("Hello World", “or12”)				(Result is -1)
  INDEXOF(BYTECOLLECTION("ab cd ee ff 01 02"), 2)	(Result is 5)
  INDEXOF({1, 2, 3}, 3)						(Result is 2)

  COPY

  Copies specified string or collection (or part of them)

  COPY( string/collection, startIndex, length)

  Examples:

  COPY("Hello")					(Result is “Hello”)
  COPY("Hello World", 2)				(Result is “llo World”)
  COPY("Hello World", 2, 4)				(Result is “llo ”)
  COPY(BYTEARRAY("01020304")			(Result is byte array 01020304)
  COPY(BYTEARRAY("01020304", 2, 1)		(Result is byte array 03)

  REPLACE

  Returns a new string or collection, in which all occurrences of specified value are replaced with new value.

  REPLACE( string/collection, oldValue, newValue)

  Examples:

  REPLACE("Hello", “l”, “”)				(Result is “Heo”)
  REPLACE("Hello", “lo”, “22”)			(Result is “Hel22”)
  REPLACE(BYTECOLLECTION(“050607"), 5, 9)	(Result is Collection<UInt8>{09, 06, 07}

  SPLIT

  Splits string to substrings based on separator parameters.

  SPLIT( string, string )
  SPLIT( string, char )
  SPLIT( string, Collection<string> )
  SPLIT( string, Collection<char> )

  Examples:

  SPLIT("1;2;3;4", “;”)			(Result is Collection<String>{“1”, “2”, “3”, “4”})
  SPLIT("1;2;3.4", “2;”)		(Result is Collection<String>{“1;”, “3.4”})
  SPLIT("1;2;3.4", {“2”, “3.”)		(Result is Collection<String>{“1;”, “;”, “4”})

  COMPARE

  Compare 2 strings and returns an integer that indicates their relative position in the sort order.

  COMPARE( string, string, CompareOptions )

  Examples:

  COMPARE("abc", “abc”)						(Result is 0)
  COMPARE("abc", “ABC”)						(Result is 32)
  COMPARE("abc", “ABC”, CompareOptions.IgnoreCase)	(Result is 0)

  APPEND

  Append value to collection or string and returns new object with appended value.

  APPEND( string, string )
  APPEND( Collection, value )

  Examples:

  APPEND({1, 2}, 3)   (Result is Collection<Double>{1, 2, 3})
  APPEND("abc", “def”) (Result is “abcdef”)

  INSERT

  Insert value to collection or string. Returns collection or string with inserted value.

  INSERT( collection, index, value )
  INSERT( string, index, value )

  Examples:

  INSERT(“Hello”, 5, “ World”)   (Result is “Hello World”)
  INSERT(“Hello”, 1, “i”)			 (Result is “Hiello”)
  INSERT({1, 2, 4}, 2, 3)			 (Result is Collection<Double>{1, 2, 3, 4})

  REMOVEAT

  Remove elements from collection or string based on element index and length. Returns collection or string without specified elements.

  REMOVEAT( collection, index, length )
  REMOVEAT( string, index, length )

  Examples:

  REMOVEAT(“Hello”, 1)			(Result is “Hllo”)
  REMOVEAT(“Hello”, 3, 2)			(Result is “Ho”)
  REMOVEAT({1, 2, 3, 4}, 2)			(Result is Collection<Double>{1, 2, 4})
  REMOVEAT({1, 2, 3, 4}, 2, 2)		(Result is Collection<Double>{1, 2})

  GETAT

  Get element value from collection or string based on provided index.

  GETAT( collection, index )
  GETAT( string, index )

  Examples:

  SETAT(“Hello”, 1, “a”)     (Result is “Hallo”)
  SETAT(“Hello”, 4, “o World”)  (Result is “Hello World”)
  SETAT({1, 2, 4}, 2, 3)     (Result is Collection<Double>{1, 2, 3})

  SETAT

  Set element value in collection or string at provided index.

  SETAT( collection, index, value )
  SETAT( string, index, value )

  Examples:

  INSERT(“Hello”, 5, “ World”)		(Result is “Hello World”)
  INSERT(“Hello”, 1, “i”)			(Result is “Hiello”)
  INSERT({1, 2, 4}, 2, 3)			(Result is Collection<Double>{1, 2, 3, 4})

  ENCODE

  Encodes specified string using on of the formats and returns the new string.

  ENCODE( string, format )

  Supported formats:

  • XML

  • Base64

  Examples:

  ENCODE("Hello", “xml”)				(Result is “Hello”)
  ENCODE("<Hello id=1>", “xml”)		(Result is “&lt;Hello id=1&gt;”)
  ENCODE("Hello", “base64”)			(Result is “SGVsbG8=”)

  DECODE

  Decodes specified string using one of the formats and returns the new string.

  DECODE( string, format )

  Supported formats:

  • XML

  • Base64

  Examples:

  DECODE("Hello", “xml”)				 (Result is “Hello”)
  DECODE("&lt;Hello id=1&gt;", “xml”)  (Result is “<Hello id=1>”)
  DECODE("SGVsbG8=", “base64”)		 (Result is “Hello”)

  EQUALS

  Compares two numbers with floating point. The numbers are considered to be equal if | n1 - n2 |< epsilon The default value of threshold (epsilon) is 0.005 and it is an optional parameter.

  EQUALS( number1, number2, epsilon=0.005 )

  Examples:

  EQUALS(1.33, 1.33)     1.0 (true)
  EQUALS(1.333, 1.3335)		1.0 (true)
  EQUALS(1.333, 1.338)		1.0 (false)
  EQUALS(1.333, 1.338, 0.01)	1.0 (true)
  EQUALS(NAN, NAN)		  1.0 (true)

  Date and time

  DATETIME

  Creates a DateTime object.

  DateTime.Ticks property is number of milliseconds from 1.1.0001 00:00:00.000.

  DateTime has properties: TICKS, YEAR, MONTH, DAY, DAYOFWEEK, DAYOFYEAR, HOUR, MINUTE, SECOND, MILLISECOND, KIND, UTCDATETIME, LOCALDATETIME, UNIXTIME

  DATETIME( ticks, DateTimeKind )
  DATETIME( string, format )
  DATETIME( string, DateTimeKind )
  DATETIME( year, month, day, hour, minute, second, millisecond, DateTimeKind )

  Examples:

  VAR date:= DATETIME(2014, 12, 8, 23, 54, 12, 456);
  VAR date:= DATETIME(2014, 12, 8, 23, 54, 12, 456, DateTimeKind.Local);
  VAR date:= DATETIME(2014, 12, 8, 23, 54, 12, 456, DateTimeKind.Utc);
  VAR date:= DATETIME("13:36");
  VAR date:= DATETIME("2022-08-03T07:39:03.688133+05:00");
  VAR date:= DATETIME("03.01 2008 10:00"); 
  VAR date:= DATETIME("mar.01 2008 10:00");
  VAR date:= DATETIME("03.01 2008 10:00", "dd.MM yyyy hh:mm");
  VAR date:= DATETIME(518832000);
  VAR date:= DATETIME(518832000, DateTimeKind.Utc);
  VAR date := NOW(); date.YEAR := 1999;
  DATETIME date; date.UNIXTIME := 123456;

  NOW

  Returns DateTime object that is set to current date and time in local timezone.

  NOW()

  Examples:

  VAR now := NOW();

  LOCALTIMEZONE

  Returns local timezone as number of milliseconds from UTC time.

  LOCALTIMEZONE()

  Examples:

  VAR timezoneDiff := LOCALTIMEZONE();

  DATEADD

  Add specified number of years, months, days, hours, minutes, seconds, milliseconds to existing DateTime and return new DateTime.

  DATETIMEADD(datetime, years, months, days, hours, minutes, seconds, milliseconds)

  Examples:

  VAR dt := NOW(); VAR yearBefore := DATETIMEADD(dt, -1);

  Data type conversions

  TODOUBLE

  Converts string to number. Returns NaN on error.

  TODOUBLE( text )

  Examples:

  TODOUBLE(“232”) ... 232)
  TODOUBLE(“-192.332”) ... -192.332
  TODOUBLE(“some text”) ... NaN

  TOSTRING

  Vrátí řetězcovou hodnotu zadané hodnoty nebo kolekce podle zadaného kódování. Kódování je volitelné (standardně se používá iso-8859-1).

  TOSTRING(value, encoding)

  Examples:

  TOSTRING(192, “X”) … Result = “C0”
  TOSTRING(192, “X4”) … Result = “00C0”
  TOSTRING(192, “F4”) … Result = “123.3400”
  TOSTRING(192, “F0”) … Result = “123”
  TOSTRING(BYTECOLLECTION("48656c6c6f"))			(Result is “Hello”)
  TOSTRING(BYTECOLLECTION(\"48656c6c6f\"), “iso-8859-1”)	(Result is “Hello”)
  TOSTRING(192, “X4”)							(Result is “00C0”)

  TOBCD

  Converts the provided number to the binary-coded decimal (BCD) format. The scheme of encoding is BCD-8421.

  TOBCD(number)

  Examples:

  TOBCD(1) ... 1
  TOBCD(9) ... 9
  TOBCD(10) ... 16

  FROMBCD

  Decodes the provided number, that is encoded in binary-coded decimal (BCD) format. The scheme of encoding is BCD-8421.

  FROMBCD(number)

  Examples:

  FROMBCD(16) ... 10
  FROMBCD(32) ... 20

  TOBYTEARRAY

  Converts string to byte array according to the specified encoding. Encoding is optional (iso-8859-1 is used by default).

  TOBYTEARRAY( string, encoding )

  Examples:

  TOBYTEARRAY("Hello")			(Result is byte array 48656c6c6f)

  RGBTOHSV

  Converts RGB color definition; returns color in Hue / Saturation / Brightness format.

  RGBTOHSV( r, g, b )   (r, g, b ... 0 - 0xFF)

  Example:

  VAR HSVColor := RGBTOHSV( r, g, b );
  VAR saturation := HSVColor.Saturation;  (Saturation ... 0 - 1)
  VAR hue := HSVColor.Hue;         (Hue ... 0 - 360)
  VAR value := HSVColor.Value;       (Value ... 0 - 1)

  HSVTORGB

  Converts color defined by Hue / Saturation / Brightness; returns color in RGB format

  HSVTORGB( hue, saturation, value )

  Example:

  VAR color := HSVTORGB( hue, saturation, 1)
  VAR red := color.red;          (red ... 0 - 0xFF)
  VAR green := color.green;        (green ... 0 - 0xFF)
  VAR blue := color.blue;         (blue ... 0 - 0xFF)

  Parsing functions

  PARSETEXT

  Returns part of input text, based on left and right search patterns

  PARSETEXT( input, left_pattern, right_pattern)

  Examples:

  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum”, “amet”) (Result is “dolor sit”)
  PARSETEXT(“<temp>12.2</temp>”, “<temp>”, “</temp”) (Result is 12.2)
  PARSETEXT(“<temp>12.2</temp>”, “<temp>”) (Result is 12.2)
  PARSETEXT(“status:ok,error:none”, “status:”) (Result is “ok”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum”) (Result is “dolor”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet”, “ipsum…sit”) (Result is “amet”)
  PARSETEXT(“Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing”, “ipsum…sit”, “adipiscing”) (Result is “amet consectetur”)

  PARSEJSON

  Returns value of element from json formatted string. Element is specified with json path.

  PARSEJSON( json_string, json_path, ignore_error)

  Examples:

  With json = { "firstName": "John",
    "lastName" : "doe",
    "age" : 26,
    "address"  : {
      "streetAddress": "naist street",
      "city"         : "Nara",
      "postalCode"   : "630-0192"
    }
  }
  
  PARSEJSON(json, “firstName”)			(Result is “John”)
  PARSEJSON(json, “address.city”)		(Result is “Nara”)
  PARSEJSON(json, “address.country”)		(error)
  PARSEJSON(json, “address.country”, 0)		(error)
  PARSEJSON(json, “address.city”, 1)		(Result is null)

  PARSEXML

  Returns value of element from xml string. Element is specified with xml path.

  PARSEXML( xml_string, xml_path)

  Examples:

  With xml= <?xml version="1.0"?>
  <catalog>
  	<book id="bk101">
  		<author>Gambardella, Matthew</author>
  		<title>XML Developer's Guide</title>
  		<genre>Computer</genre>
  		<price>44.95</price>
  		<publish_date>2000-10-01</publish_date>
  		<description>An in-depth look at creating...</description>
  	</book>
  	<book id="bk102">
  		<author>Ralls, Kim</author>
  		<title>Midnight Rain</title>
  		<genre>Fantasy</genre>
  		<price>5.95</price>
  		<publish_date>2000-12-16</publish_date>
  		<description>A former architect battles…</description>
  	</book>
  </catalog>
  
  PARSEXML(xml, “//catalog/book[1]/price”) (Result is 44.95)
  PARSEXML(xml, “//book[2]/title”) (Result is “Midnight Rain”)
  PARSEXML(xml, “//book[1]/@id”) (Result is “bk101”)
  PARSEXML(xml, “//catalog/magazine[1]/price”) (Result is null)

  If xml contains namespaces, you have to fully specify element names with namespace, eg. PARSEXML(xml, "//DIDL-Lite:container[dc:title='My Playlist’']/DIDL-Lite:res");

  Packet parser

  SENDHTTPREQUEST

  SENDDATA

  MQTTPUBLISH

  FTPDOWNLOAD

  FTPUPLOAD

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE

  COMPLETESERVICEACTION

  Modbus

  Modbus

  Klepnutím na tento odkaz najdete další informace o konfiguraci Modbus