Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • Manuální konfigurace

  Implementace v TapHome

  V systému TapHome je Packet Parser hardwarové rozhraní ( Nastavení → Hardware → Přidat nové rozhraní → Packet parser ), které se používá pro připojení zařízení třetích stran k řídící jednotce. Tato zařízení mohou komunikovat s řídicí jednotkou buď pomocí WiFi nebo LAN přes protokol TCP/IP.

  Packet Parser používá proprietární skriptovací jazyk, který je speciálně navržen pro systém TapHome. Tento jazyk slouží k ovládání a správě připojených zařízení a jejich komunikaci s řídící jednotkou. Kliknutím sem získáte další informace o TapHome skriptovacím jazyce

  Hierarchie

  Systém TapHome používá hierarchickou strukturu k uspořádání připojených zařízení. V této struktuře modul funguje jako nadřazené zařízení a může komunikovat se svými podřazenými zařízeními a ovládat je.

  Modul

  Rozhraní může obsahovat jeden nebo více modulů, které ve většině případů pokrývají komunikaci s celým fyzickým zařízením. Z hlediska konfigurace Modul definuje:

  • IP adresu nebo název mDNS zařízení
  • komunikační port
  • Zabezpečené připojení : Viz oddíl Autentizace v Servisní nastavení Modulu
  • Ignorovat chyby certifikátu SSL

  Zařízení

  Představuje konkrétní ovládací prvek nebo snímač v systému TapHome. Musí být vždy součástí jednoho nadřazeného Modulu.

  Podporovaná zařízení:

  • Digitální výstup
  • Analogový výstup
  • Termostat
  • Více hodnotový spínač
  • Tepelný senzor
  • Proměnná
  • Tlačítko
  • Elektroměr
  • Stavový kontakt
  • Rolety, markýzy, směšovací ventily
  • RGB Světlo
  • Tunable white light

  Příklad: Shelly Plug S
  Modul obsahuje informaci o IP adrese, má v sobě skripty pro čtení stavu, nastavení a provádění servisních akcí. Zastřešuje 2 zařízení: digitální výstup (relé) a elektroměr měřící spotřebu připojených zařízení.

  Skripty pro čtení a zápis

  Řídící jednotka TapHome a připojená zařízení mohou komunikovat pomocí požadavků HTTP nebo HTTPS GET / POST. Odpovědi na tyto požadavky lze analyzovat pomocí souboru specializovaných funkcí. Například může existovat funkce, která je speciálně určena pro rozbor odpovědí XML, další funkce pro rozbor odpovědí JSON a ještě další funkce pro rozbor odpovědí pole bajtů. Tyto funkce usnadňují interpretaci a používání informací přijatých v odpovědích, což umožňuje efektivnější a účinnější komunikaci s řídící jednotkou a připojenými zařízeními.

  TapHome definuje více atributů, které mohou obsahovat jazyk skriptu:

  • Initialize script: se spustí při spuštění zařízení (např. po restartu řídící jednotky)
  • Read skriptu: nastavení hodnot globálních proměnných nebo čtení chybových stavů
  • Read value script: skript pro čtení konkrétní hodnoty (veličiny) z připojeného zařízení (např. nastavená teplota na termostatu nebo naměřená teplota na termostatu)
  • Write value script: zápis hodnoty do připojeného zařízení

  Definice chybových stavů ze skriptů

  Vlastnosti a akce Servisního atributu

  Skripty a pomocné proměnné na modulu

  Skripty a pomocné proměnné na zařízení

  Další informace naleznete na stránce dokumentace Modbus

  Podporované protokoly

  • HTTP

  • TCP

  • UDP

  • FTP

  • MQTT

  HTTP

  SENDHTTPREQUEST

  Odešle HTTP požadavek se zadanými parametry, počká na odpověď a vrátí odpověď jako řetězec JSON s hodnotami jako Obsah, Hlavičky, Výsledný kód HTTP. Funkce je podporována pouze v Packet parser skriptech s protokolem HTTP.

  SENDHTTPREQUEST( path, method, body, header1, header2… )
  SENDHTTPREQUEST( HttpRequest )

  Examples:

  SENDHTTPREQUEST("/getValue")		Result is:
  {
   "Headers": [
    {
     "Key": "Content-Type", “Value": [“application/json"]
    },
    {
     "Key": "Content-Length", “Value": ["1007"]
    },
   ],
   "Content": "{\"value\":31}”,
   "ReasonPhrase": "OK",
   "StatusCode": 200,
   "IsSuccess": true
  }
  SENDHTTPREQUEST("/doSomething", “POST”, “someData”, “header1:value1”, “header2:value2”, “header3:value3”)
  VAR request := HTTPREQUEST(“/path”, “PUT”, “someData”);
  request.Headers := { “name1: value1”, “name2: value2” … };
  request.Method := “POST”;
  VAR response := SENDHTTPREQUEST(request);
   
  IF response.IsSuccess
  	VAR content := response.Content;
  	…
  END

  TCP, UDP

  SENDDATA

  Odešle zadaná data (řetězec nebo Collection UInt8) pomocí protokolu TCP nebo UDP. Jsou-li data objektem řetězce, jsou implicitně konvertována na bajty pomocí kódování iso-8859-1. Funkce je podporována pouze ve skriptech Packet parseru s protokolem TCP nebo UDP. Přijaté bajty lze zpracovat v Listener skriptu.

  SENDDATA( string/Collection<UInt8> )

  Examples:

  SENDATA(BYTECOLLECTION(“0a dd ef a2”)
  SENDATA(“{\”value\”:212}”)

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE

  Funkce se používá v Listener skriptech TCP/UDP Packet parseru pro oznámení ukončení požadavku na hodnotu Servisního atributu.
  Např. vytvoříte požadavek ve skriptu Servisního atributu pomocí funkce SENDDATA a po přijetí údajů v Listener skriptu dokončíte čtení Servisního atributu.

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE( attributeName, value, error )

  Examples:

  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Uptime”, “2d:21h:43m”)
  COMPLETESERVICEATTRIBUTE(“Status”, “”, “Device is offline”)

  COMPLETESERVICEACTION

  Funkce se používá v Listener skriptech v Packet parseru s protokolem TCP/UDP pro oznámení dokončení požadavku na Servisní akci. Např. vytvoříte požadavek ve skriptu Servisní akce pomocí funkce SENDDATA a po přijetí údajů v Listener skriptu dokončíte Servisní akci.

  COMPLETESERVICEACTION( actionName, result )

  Examples:

  COMPLETESERVICEACTION(“Reboot”, “Rebooted successfully”)
  COMPLETESERVICEACTION(“Enable cloud”, “Device is offline”)

  FTP

  FTPDOWNLOAD

  Vrátí údaje o souboru (jako Collection UInt8) z FTP serveru. Funkce je podporována pouze v Packet parser skriptech s protokolem FTP.

  FTPDOWNLOAD( pathToFile )

  Examples:

  FTPDOWNLOAD(“/path/to/file”) 		(Result is Collection<UInt8>)

  FTPUPLOAD

  Nahraje data (Collection UInt8 nebo string) do souboru na FTP server.

  FTPUPLOAD( pathToFile, data, mode )

  Examples:

  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, “some data”, “write”)
  FTPUPLOAD(“/path/to/file”, BYTECOLLECTION(“a7 ff e2”), “append”)

  MQTT

  Kromě výše uvedených možností komunikace umožňuje systém TapHome také komunikaci se zařízeními třetích stran pomocí protokolu MQTT. MQTT, neboli Message Queuing Telemetry Transport, je snadný protokol publikování/odběru zpráv, který je navržen pro efektivní a spolehlivou komunikaci mezi zařízeními v kontextu Machine-to-machine (M2M) a internetu věcí (IoT).

  Pro umožnění komunikace se zařízeními třetích stran pomocí MQTT je třeba vytvořit samostatný modul v Nastavení → Hardware → Přidat nové rozhraní → MQTT Broker. com/support/2331377665). Tento modul funguje jako zprostředkovatel mezi zařízeními třetích stran a řídící jednotkou a umožňuje jim komunikovat pomocí protokolu MQTT. Modul MQTT Broker může být spuštěn autonomně na řídící jednotce, což umožňuje nezávislou a efektivní komunikaci mezi zařízeními třetích stran a systémem TapHome.

  MQTTPUBLISH

  Funkce se používá v zařízeních PacketParser s protokolem MQTT pro publikování zprávy zprostředkovateli MQTT.

  MQTTPUBLISH( topic, message )

  Examples:

  MQTTPUBLISH(“shellies/deviceid/relay/0/command”, “off”)