Zoeken
MENU
 • Uitdrukkingen / Scripttaal
 • Gebruikers en machtigingen
 • Back-up, back-up herstellen, terugzetten naar fabrieksinstellingen
 • Software release notes
 • Alarm

  Alarm Smart rule is intended for protection. It's capable to execute a sequence of actions if any of selected sensors triggers the alarm during Arm state. In order to use Alarm Smart rule you have to create Alarm virtual device first in Settings  →  Virtual Devices

  Alarm Smart Rule is bedoeld voor bescherming. Het is in staat om een reeks acties uit te voeren als een van de geselecteerde sensoren het alarm activeert tijdens de Inschakelstatus. Om Alarm Smart Rule u eerst een virtueel alarmapparaat aanmaken in Instellingen → Virtuele apparaten

  • To create Alarm Smart rule go to Alarm device and add new Smart rule. From the list of Smart rules choose Alarm.

   - Om een alarm Smart Rule aan te maken, gaat u naar Alarmapparaat en voegt u nieuwe Smart Rule . Kies Alarm uit de lijst met Smart Rule

  Alarm Smart rule overview

  Alarm Smart Rule overzicht

  Alarm device

  must be created in order to use Alarm Smart rule

  Virtueel apparaat alarm

  moet worden aangemaakt om Alarm Smart Rule

  Activate (trip) Alarm

  Selection of sensors as input triggers for Alarm

  Activeer (trip) Alarm

  Selectie van sensoren als ingangstriggers voor Alarm

  Reactivation delay

  Period of time for reactivation of the alarm by the same sensor

  Reactiveringsvertraging

  Tijdsduur voor heractivering van het alarm door dezelfde sensor

  Alarm sequence

  Definition of steps executed sequentially in case of tripping the alarm

  Alarmsequentie

  Definitie van stappen die opeenvolgend worden uitgevoerd in geval van activering van het alarm

  Arming Alarm

  Initial delay to prevent false alarm during arming

  Countdown sound enabling

  Inschakelalarm

  Initiële vertraging om vals alarm tijdens het inschakelen te voorkomen

  Aftelgeluid inschakelen

  Arming actions

  Actions to be performed during arming period

  Inschakelacties

  Uit te voeren acties tijdens de inschakelperiode

  Security

  Enable/Disable password protection of Arming/Disarming

  Set the password to be able to arm and disarm

  Veiligheid

  Wachtwoordbeveiliging van inschakelen/uitschakelen inschakelen/uitschakelen

  Stel het wachtwoord in om te kunnen in- en uitschakelen

  • Alarm sequence section in detail

   Alarmsequentie in detail

  In order to disarm the alarm without tripping false alarm we recommend using Phase 1 of the alarm as “disarming” one. The main alarm action will start by Phase 2.

  • Alarm Phase 1 settings example (disarming phase)

   - Voorbeeld alarmfase 1 instellingen (uitschakelfase)

  • Alarm Phase 2 settings example (true alarm phase)

   - Alarm Fase 2 instellingen voorbeeld

  Configuration example of this Smart rule is located on our Demo Account > Smart Rules Dashboard

  Configuratievoorbeeld van deze Smart Rule bevindt zich op ons Demo-account > Smart Rules Dashboard