Zásady ochrany osobných údajov Vitajte a ďakujeme vám za váš záujem o aplikáciu TapHome („TapHome“, „my“ alebo „nás“), našu webovú stránku na adrese taphome.com (ďalej len „webová stránka“) a všetky súvisiace webové stránky, softvér na stiahnutie, mobilné aplikácie (vrátane tabletových aplikácií) a ďalšie služby, ktoré poskytujeme, a všetka ostatná komunikácia s jednotlivcami, hoci prostredníctvom písomných alebo ústnych prostriedkov, ako napríklad e-mail alebo telefón.

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci alebo prostredníctvom Služby, ako ich používame a zverejňujeme, a kroky, ktoré podnikáme na ochranu týchto informácií. Zakúpením alebo použitím služby akceptujete postupy ochrany osobných údajov opísané v týchto zásadách. definícia „Zákazník“ znamená zákazníka spoločnosti TapHome. „Údaje o zákazníkovi“ znamenajú osobné údaje, správy, adresy v elektronickej podobe. „Používateľ“ znamená inštalačného partnera spoločnosti TapHome, ktorý primárne využíva zakázané oblasti služby na účely prístupu k službe v takej kapacite. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. „Verejný priestor“ znamená oblasť služby, ku ktorej môžu používatelia pristupovať bez toho, aby sa museli prihlasovať. „Obmedzená oblasť“ znamená oblasť služby, ku ktorej majú prístup iba používatelia a kde si prístup vyžaduje prihlásenie.
  1. Informácie, ktoré zhromažďujeme o službe Zhromažďujeme rôzne druhy informácií zo služby alebo prostredníctvom nej. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov spoločnosti TapHome je predovšetkým to, že spracovanie je potrebné na poskytovanie Služby a že spracovanie sa vykonáva v legitímnych záujmoch spoločnosti TapHome, ktoré sú ďalej vysvetlené v časti „Ako využívame informácie, ktoré zhromažďujeme“ týchto politiky. Môžeme tiež spracovať údaje na základe vášho súhlasu a podľa potreby ich požiadať. 2.1 Informácie poskytnuté používateľom. Pri používaní služby môžete poskytovať informácie a my môžeme zhromažďovať osobné údaje. Príklady osobných údajov zahŕňajú meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu. Osobné údaje zahŕňajú aj ďalšie informácie, ako je napríklad geografická oblasť, ak sú tieto informácie spojené s informáciami, ktoré identifikujú konkrétneho jednotlivca. Môžete nám poskytnúť osobné údaje rôznymi spôsobmi o službe. Napríklad, keď sa zaregistrujete pre účet, použite službu alebo nám pošlite požiadavky týkajúce sa služieb zákazníkom. 2.2 „Automaticky zhromažďované“ informácie. Keď používateľ používa službu, môžeme automaticky zaznamenávať určité informácie zo zariadenia používateľa pomocou rôznych typov technológií vrátane súborov cookie, „čistých gif“ alebo „webových majákov“. Tieto „automaticky zbierané“ informácie môžu zahŕňať IP adresu alebo inú adresu alebo ID zariadenia, webový prehliadač a / alebo typ zariadenia, webové stránky alebo stránky navštívené tesne pred alebo bezprostredne po použití Služby, stránky alebo iný obsah, ktorý Užívateľ pozerá alebo s ním v službe pôsobí a dátumy a časy návštevy, prístupu alebo používania Služby. Tieto informácie sa zhromažďujú od všetkých používateľov. 2.3 Integrované služby. Môže vám byť poskytnutá možnosť pristupovať alebo sa zaregistrovať pre Službu prostredníctvom vášho používateľského mena a hesiel pre určité služby poskytované tretími stranami (každá, „Integrovaná služba“), napríklad prostredníctvom vášho účtu Google, alebo inak majú možnosť povoliť integrovanej službe poskytovať osobné údaje alebo iné informácie. Oprávnením nás spojiť sa s integrovanou službou nám dávate oprávnenie na prístup a uloženie vášho mena, e-mailovej adresy, dátumu narodenia, pohlavia, aktuálneho mesta, adresy URL profilového obrázku a ďalších informácií, ktoré nám integrovaná služba sprístupňuje. a používať a zverejňovať ho v súlade s touto politikou. Mali by ste skontrolovať nastavenia ochrany osobných údajov každej integrovanej služby, aby ste pochopili, ktoré informácie, ktoré nám integrovaná služba poskytuje, a podľa potreby vykonať zmeny. Pred použitím ich služieb a pripojením k našej službe si pozorne prečítajte podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov každej integrovanej služby. 2.4 Informácie z iných zdrojov. Môžeme získať informácie vrátane osobných údajov od tretích strán a zdrojov iných ako služba, ako sú naši partneri, inzerenti, ratingové agentúry a integrované služby. Ak spojíme alebo spojíme informácie z iných zdrojov s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služby, budeme s nimi zaobchádzať ako s osobnými údajmi v súlade s touto politikou.
  2. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi pri poskytovaní služby a prevádzkovaní nášho podnikania, vrátane nasledujúcich: 3.1 Operácie Tieto informácie - okrem údajov o zákazníkoch - používame na prevádzkovanie, údržbu, vylepšovanie a poskytovanie všetkých funkcií služby. Údaje o zákazníkoch spracovávame výlučne v súlade s pokynmi poskytnutými príslušným zákazníkom alebo používateľom. 3.2 Vylepšenia Informácie používame na porozumenie a analýzu trendov používania a preferencií našich používateľov, na zlepšenie služby a vývoj nových produktov, služieb, funkcií a funkcií. Ak si tento účel vyžaduje, aby spoločnosť TapHome spracovala údaje o zákazníkoch, údaje sa použijú iba v anonymizovanej alebo agregovanej podobe. 3.3 Komunikácia E-mailovú adresu používateľa alebo iné informácie - okrem údajov o zákazníkoch - môžeme použiť na kontaktovanie tohto používateľa (i) na administratívne účely, ako je zákaznícky servis, na riešenie porušenia duševného vlastníctva, práva na porušenie súkromia alebo na účely ohovárania týkajúce sa údajov o zákazníkoch alebo Osobné údaje zverejnené v rámci Služby alebo (ii) s aktualizáciami propagačných akcií a udalostí, ktoré sa týkajú produktov a služieb, ktoré ponúkame a tretie strany, s ktorými spolupracujeme. Máte možnosť zrušiť prijímanie akejkoľvek propagačnej komunikácie, ako je opísané nižšie v časti „Váš výber“. 3.4 Cookies a sledovacie technológie Automaticky zhromažďované informácie a ďalšie informácie zhromažďované o Službe používame prostredníctvom cookies a podobných technológií na: (i) personalizáciu našej Služby, napríklad zapamätanie si informácií o Používateľovi, aby ich užívateľ nemusel znova zadávať počas návštevy alebo pri následnej návšteve návštev; ii) poskytovať prispôsobené reklamy, obsah a informácie; (iii) monitorovať a analyzovať efektívnosť služieb a marketingových aktivít tretích strán; (iv) monitorovať súhrnné metriky využívania stránok, ako je celkový počet návštevníkov a zobrazených stránok; a (v) sledovať vaše príspevky, príspevky a stav v akýchkoľvek propagačných akciách alebo iných činnostiach v rámci Služby. 3.5 Analytics Google Analytics používame na meranie a hodnotenie prístupu a premávky a na vytváranie správ o navigácii používateľov pre našich správcov služieb. Spoločnosť Google funguje nezávisle od nás a má vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám dôrazne odporúčame skontrolovať. Spoločnosť Google môže použiť informácie zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics na vyhodnotenie aktivity používateľov v našej službe. Prijímame opatrenia na ochranu technických informácií zhromaždených pri používaní služby Google Analytics. Zhromaždené údaje sa použijú iba na základe nevyhnutných znalostí pri riešení technických problémov, spravovaní služby a zisťovaní preferencií návštevníkov; v takom prípade však budú údaje neidentifikovateľné. Žiadne z týchto informácií nepoužívame na identifikáciu používateľov.
  3. Komu zverejňujeme informácie Okrem prípadov uvedených v týchto zásadách nebudeme zámerne zverejňovať osobné údaje alebo údaje o zákazníkoch, ktoré zhromažďujeme alebo ukladáme v rámci služby, tretím stranám bez súhlasu príslušného používateľa alebo zákazníka. Môžeme sprístupniť informácie tretím stranám, ak s tým súhlasíte, ako aj za nasledujúcich okolností: 4.1 Poskytovatelia služieb Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí pre nás poskytujú webové stránky, vývoj aplikácií, hosting, údržbu a ďalšie služby. Tieto tretie strany môžu mať prístup k osobným údajom alebo údajom o zákazníkoch alebo ich spracovať v rámci poskytovania týchto služieb pre nás. Informácie poskytované týmto poskytovateľom služieb obmedzujeme na tie, ktoré sú primerane potrebné na to, aby mohli vykonávať svoje funkcie, a naše zmluvy s nimi vyžadujú, aby zachovávali dôvernosť týchto informácií. 4.2 Informácie umožňujúce identifikáciu osôb Môžeme sprístupniť určité automaticky zhromaždené, agregované alebo inak neidentifikovateľné informácie tretím stranám na rôzne účely, vrátane (i) dodržiavania rôznych oznamovacích povinností; ii) na obchodné alebo marketingové účely; alebo (iii) pomáhať takýmto stranám porozumieť záujmom našich zákazníkov, záujmom používateľov, zvykom a modelom používania určitých programov, obsahu, služieb a / alebo funkcií dostupných prostredníctvom služby. 4.3 Presadzovanie práva, právny proces a súlad Môžeme zverejniť osobné údaje alebo iné informácie, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takéto kroky sú potrebné na dosiahnutie súladu s platnými zákonmi, v reakcii na tvárovo platný súdny príkaz, súdne alebo iné vládne predvolanie alebo príkaz, alebo inak spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi. Vyhradzujeme si tiež právo zverejniť osobné údaje alebo iné informácie, o ktorých sa domnievame, že v dobrej viere sú vhodné alebo potrebné na (i) prijatie opatrení proti zodpovednosti, (ii) ochranu seba alebo iných pred podvodným, zneužívajúcim alebo nezákonným použitím alebo činnosťou , (iii) vyšetrovať a brániť sa proti akýmkoľvek nárokom alebo obvineniam tretej strany, (iv) chrániť bezpečnosť alebo integritu služby a všetkých zariadení alebo vybavenia použitého na sprístupnenie služby alebo (v) chrániť náš majetok alebo iné právne predpisy práva, vymáhanie dodržiavania našich zmlúv alebo ochrana práv, majetku alebo bezpečnosti ostatných. 4.4 Zmena vlastníctva Informácie o používateľoch vrátane osobných údajov sa môžu sprístupniť a inak preniesť na nadobúdateľa, nástupcu alebo nadobúdateľa v rámci akejkoľvek fúzie, akvizície, dlhového financovania, predaja majetku alebo podobnej transakcie, ako aj v prípade platobnej neschopnosti, bankrotu alebo nútenej správe, pri ktorej sa informácie prenášajú jednej alebo viacerým tretím stranám ako jeden z našich obchodných aktív, a to iba vtedy, ak sa užívateľ užívateľských údajov zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré majú podmienky v zásade v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Údaje o zákazníkoch môžu byť fyzicky alebo elektronicky prevedené na nadobúdateľa alebo nástupcu alebo nadobúdateľa v rámci akejkoľvek fúzie, akvizície, financovania dlhu, predaja majetku alebo podobnej transakcie, ako aj v prípade platobnej neschopnosti, bankrotu alebo nútenej správy v ktoré informácie sa prenášajú jednej alebo viacerým tretím stranám ako jeden z našich obchodných aktív, a to výlučne na účely pokračovania vo fungovaní služby, a to iba vtedy, ak sa príjemca údajov o zákazníkoch zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré majú v zásade v súlade s týmito podmienkami Zásady ochrany osobných údajov.
  4. Vaše voľby 5.1 Prístup, oprava, vymazanie Rešpektujeme vaše práva na ochranu osobných údajov a poskytujeme vám primeraný prístup k osobným údajom, ktoré ste mohli poskytnúť pri použití služieb. Ak si želáte získať prístup k iným osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, alebo ak si chcete želať, aby sme vymazali alebo preniesli akékoľvek informácie o vás, ktoré sme získali z integrovanej služby, môžete nás kontaktovať, ako je uvedené v časti „Ako kontaktovať“ Nás “. Na vašu žiadosť budeme mať v našej databáze odstránené alebo zablokované akékoľvek odkazy na vás. Informácie a predvoľby svojho účtu môžete kedykoľvek aktualizovať, opraviť alebo odstrániť prístupom na stránku Nastavenia účtu v službe. Upozorňujeme, že hoci akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte, sa prejavia okamžite alebo v primeranom čase v databázach aktívnych používateľov, môžeme si ponechať všetky informácie, ktoré odošlete na zálohovanie, archiváciu, predchádzanie podvodom a zneužitiu, analýzu, splnenie zákonných povinností alebo ak inak rozumne veríme, že na to máme oprávnený dôvod. Môžete odmietnuť zdieľať určité osobné údaje s nami. V takom prípade nemusíme byť schopní poskytnúť vám niektoré funkcie a funkcie služby. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov, pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Ak si myslíte, že vaše právo na súkromie udelené platnými zákonmi o ochrane údajov bolo porušené, kontaktujte úradníka pre ochranu údajov spoločnosti TapHome na adrese info@taphome.com. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánom ochrany údajov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré sú súčasťou údajov o zákazníkoch. V takom prípade podlieha spravovanie údajov o zákazníkoch vlastným zásadám ochrany osobných údajov zákazníka a každá žiadosť o prístup, opravu alebo vymazanie by sa mala podať zákazníkovi zodpovednému za vkladanie a ukladanie takýchto údajov do služby. 5.2 Navigačné informácie Môžete sa odhlásiť zo zhromažďovania navigačných informácií o svojej návšteve v službe Google Analytics. 5.3 Odstúpenie od komerčnej komunikácie Ak od nás dostávate komerčné e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov uvedených v e-maile alebo zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v časti „Ako nás kontaktovať“. Uvedomte si, že ak sa rozhodnete pre prijímanie komerčných e-mailov od nás alebo ak iným spôsobom zmeníte povahu alebo frekvenciu propagačnej komunikácie, ktorú od nás dostávate, spracovanie vašej žiadosti môže trvať až desať (10) pracovných dní. Navyše, aj keď sa odhlásite od prijímania komerčných správ od nás, budete od nás naďalej dostávať administratívne správy týkajúce sa služby. TapHome nemá žiadny priamy vzťah so zákazníkmi zákazníka alebo treťou stranou, ktorej osobné údaje môže spracovávať v mene zákazníka. Jednotlivec, ktorý sa usiluje o prístup alebo sa snaží o opravu, zmenu, vymazanie nepresných údajov alebo odvolanie súhlasu s ďalším kontaktom, by mal svoj dotaz nasmerovať na zákazníka alebo používateľa, s ktorým priamo rokujú. Ak zákazník požiada spoločnosť TapHome o odstránenie údajov, odpovieme na jej žiadosť do tridsiatich (30) dní. Vymažeme, doplníme alebo zablokujeme prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré uchovávame, iba ak dostaneme písomnú žiadosť od zákazníka, ktorý je za tieto osobné údaje zodpovedný, pokiaľ nemáme zákonné právo tieto osobné údaje uchovávať. Vyhradzujeme si právo ponechať si kópiu takýchto údajov na účely archivácie alebo na obranu našich práv v spore. Akákoľvek takáto požiadavka týkajúca sa údajov o zákazníkoch by sa mala adresovať tak, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“, a mala by obsahovať dostatočné informácie pre spoločnosť TapHome na identifikáciu zákazníka alebo jeho zákazníka alebo tretej strany a informácie na vymazanie alebo zmenu a doplnenie.
  5. Služby tretích strán Služba môže obsahovať prvky alebo odkazy na webové stránky a služby poskytované tretími stranami. Všetky informácie, ktoré poskytujete na stránkach alebo službách tretích strán, sa poskytujú priamo prevádzkovateľom takýchto služieb a podliehajú pravidlám týchto operátorov, ak existujú, riadiacim súkromie a bezpečnosť, aj keď k nim prostredníctvom služby pristupujete. Nezodpovedáme za obsah alebo postupy a zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti webových stránok alebo služieb tretích strán, na ktoré sú prostredníctvom Služby poskytované odkazy alebo prístup. Pred poskytnutím informácií vám odporúčame, aby ste sa dozvedeli viac o zásadách ochrany osobných údajov a bezpečnostných zásad tretích strán.
  6. Ochrana osobných údajov V súlade so zásadami ochrany osobných údajov sa spoločnosť TapHome zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa nášho zhromažďovania alebo používania vašich osobných údajov. Jednotlivci EÚ, ktorí majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov, by sa mali najprv spojiť s úradníkom pre ochranu údajov spoločnosti TapHome na adrese info@taphome.com. Spoločnosť TapHome dodržiava zásady ochrany súkromia pri každom ďalšom prenose osobných údajov z EÚ vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalší prenos.
  7. Reklama orientovaná na záujmy Záujmová reklama je zhromažďovanie údajov z rôznych zdrojov a na rôznych platformách s cieľom predpovedať preferencie alebo záujmy jednotlivca a dodávať tomuto jednotlivcovi alebo jeho počítaču, smartfónu alebo tablete reklamu na základe jeho predpokladanej preferencie alebo záujem vyplývajúci zo zhromažďovania údajov týkajúcich sa tohto jednotlivca alebo iných osôb, ktoré môžu mať podobný profil alebo podobné záujmy. Spolupracujeme s mnohými tretími stranami, aby sme sa pokúsili porozumieť profilom jednotlivcov, ktorí majú najpravdepodobnejší záujem o produkty alebo služby TapHome, aby sme im mohli posielať propagačné e-maily alebo im zobrazovať svoje reklamy na webových stránkach a v mobilných zariadeniach. aplikácie iných subjektov. Medzi tieto tretie strany patria: a) reklamné siete, ktoré zhromažďujú informácie o záujmoch osoby, keď si táto osoba prezerá alebo interaguje s jednou z ich reklám; (2) partneri priraďovania, ktorí merajú účinnosť určitých reklám; a (3) obchodných partnerov, ktorí zhromažďujú informácie, keď si osoba prezerá alebo interaguje s jednou z ich reklám. V spolupráci s týmito tretími stranami zhromažďujeme informácie o našich zákazníkoch, vyhliadkach a iných osobách v čase a na rôznych platformách, keď tieto platformy používajú alebo s nimi interagujú. Jednotlivci môžu predkladať informácie priamo o našej službe alebo na platformách prevádzkovaných tretími stranami alebo prostredníctvom interakcie s nami, našimi reklamami alebo e-mailmi, ktoré dostanú od nás alebo od tretích strán. Môžeme použiť špeciálne nástroje, ktoré sa na tento účel bežne používajú, ako napríklad súbory cookie, majáky, pixely, značky, ID mobilnej reklamy, súbory cookie typu flash a podobné technológie. Možno budeme mať prístup k databázam informácií zhromaždených našimi obchodnými partnermi. Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytuje tretia strana, nám umožňujú dozvedieť sa, aké nákupy daná osoba vykonala, aké reklamy alebo obsah vidí, na ktoré reklamy alebo odkazy daná osoba klikne, a ďalšie akcie, ktoré daná osoba vykonáva pri poskytovaní našich služieb alebo ako reakcia na naše e-maily alebo pri návšteve alebo používaní platforiem tretích strán. My alebo tretie strany, s ktorými pracujeme, využívame informácie zhromaždené podľa popisu vyššie na pochopenie rôznych aktivít a správania našich zákazníkov, používateľov služieb a ďalších. My alebo tieto tretie strany to robíme z mnohých dôvodov, vrátane: rozpoznávania nových alebo minulých návštevníkov našej služby; prezentovať personalizovanejší obsah; poskytovať užitočnejšie a relevantnejšie reklamy - napríklad ak vieme, aké reklamy sa vám zobrazujú, môžeme sa pokúsiť opakovane nezobrazovať tie isté; na identifikáciu návštevníkov naprieč zariadeniami, predajnými kanálmi, webmi tretích strán a službami alebo na zobrazovanie alebo odosielanie prispôsobených alebo cielených reklám a iného vlastného obsahu, ktorý sa viac zameriava na vnímaný záujem osoby o produkty alebo služby podobné tým, ktoré ponúkame. Naše reklamy založené na záujmoch sa vám môžu zobrazovať v e-mailoch alebo na platformách tretích strán. Môžeme tieto reklamy zobrazovať o našich produktoch alebo službách alebo zasielať obchodné oznámenia priamo sebe alebo prostredníctvom týchto tretích strán.
  8. Cookies tretích strán Zákon vyžaduje, aby prevádzkovatelia webových stránok a online služieb zverejňovali, či iné tretie strany môžu zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb o online aktivitách jednotlivca z ich stránok alebo služieb. Umožňujeme tretím stranám, s ktorými máme osobitnú dohodu, používať cookies a iné technológie na zhromažďovanie informácií o vašom používaní služby. Medzi tieto tretie strany patria (1) obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie pri prezeraní alebo interakcii s jednou z ich reklám na službe; a (2) reklamné siete, ktoré zhromažďujú informácie o vašich záujmoch pri prezeraní alebo interakcii s jednou z ich reklám. Informácie zhromaždené týmito tretími stranami sa používajú na predpovedanie vašich záujmov alebo preferencií, aby mohli zobrazovať reklamy alebo propagačné materiály na tejto službe a na iných stránkach na internete, ktoré sú prispôsobené vašim zjavným záujmom. Obchodní partneri a reklamné siete, ktoré poskytujú služby založené na záujmoch, majú obmedzený prístup k malému množstvu informácií o vašom profile a vašom zariadení, čo je potrebné na poskytovanie reklám, ktoré sú prispôsobené vašim zjavným záujmom. Je možné, že môžu toto malé množstvo informácií opätovne použiť na iných stránkach alebo službách. Nezdieľame s týmito tretími stranami žiadne informácie, ktoré by vás mohli ľahko identifikovať (napríklad e-mailovú adresu); Tieto tretie strany však môžu mať prístup k informáciám o vašom prístroji (napríklad IP alebo MAC adresa). Nemáme prístup k technológiám, ktoré môžu tieto tretie strany použiť na zhromažďovanie informácií o vašich záujmoch, ani ich nekontrolujeme. Na oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahujú informačné praktiky týchto tretích strán. Okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, nemáme žiadnu kontrolu nad týmito tretími stranami. 10.1 V službe sa používajú nasledujúce typy cookies: prísne nevyhnutné / základné súbory cookie - tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa po webovej stránke a používať jej vlastnosti, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto služieb cookies, o ktoré ste požiadali, nemôžu byť poskytnuté. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. výkonnostné súbory cookie - tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad na ktoré stránky návštevníci najčastejšie chodia a či dostanú chybové hlásenia z webových stránok. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Používa sa iba na zlepšenie fungovania webovej stránky. Súbory cookie s funkčnosťou - Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si výber (napríklad vaše užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytujú vylepšené a osobnejšie funkcie. Napríklad webová stránka vám môže poskytnúť miestne správy o počasí alebo dopravné správy uložením oblasti cookie, v ktorej sa práve nachádzate, do súboru cookie. Tieto súbory cookie sa dajú použiť aj na zapamätanie zmien vo veľkosti textu, písiem a iných častiach webových stránok, ktoré môžete prispôsobiť. Môžu sa tiež použiť na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napríklad na pozeranie videa alebo komentovanie blogu. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na iných webových stránkach. behaviorálne cielené reklamné súbory cookie - Tieto súbory cookie sa používajú na doručovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, ako aj na meranie efektívnosti reklamných kampaní. Zvyčajne ich umiestňujú reklamné siete so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, napríklad s inzerentmi. Pomerne často sú súbory cookie zacielenia alebo reklamy spojené s funkčnosťou stránok poskytovanou druhou organizáciou.
  9. Maloleté osoby a ochrana súkromia detí Naša služba nie je určená deťom mladším ako 18 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 18 rokov bez súhlasu rodičov. Ak máte menej ako 18 rokov, potom prosím, nepoužívajte ani k službe nepristupujte kedykoľvek a žiadnym spôsobom. Ak sa dozvieme, že osobné údaje boli v službe zhromažďované od osôb mladších ako 18 rokov a bez overiteľného súhlasu rodičov, podnikneme príslušné kroky na odstránenie týchto informácií. Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa mladšie ako 18 rokov získalo účet služby, môžete nás upozorniť na adrese info@taphome.com a požiadať, aby sme z našich systémov odstránili osobné údaje tohto dieťaťa. Služba nie je určená pre maloleté osoby a nemá slúžiť na zverejňovanie obsahu na zdieľanie verejne alebo s priateľmi. Pokiaľ maloletý zverejnil takýto obsah v Službe, maloletý má právo nechať tento obsah odstrániť alebo odstrániť pomocou možností vymazania alebo odstránenia uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy, kontaktujte nás, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“. Uvedomte si, že hoci túto možnosť odstránenia ponúkame, odstránenie obsahu nemusí zaručiť úplné alebo úplné odstránenie tohto obsahu alebo informácií.
  10. Bezpečnosť údajov Dodržiavame všeobecne akceptované priemyselné štandardy, aby sme chránili informácie, ktoré nám boli zaslané, a to počas prenosu aj po ich prijatí. Udržiavame príslušné administratívne, technické a fyzické záruky na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným prezradením alebo prístupom, zneužitím a akoukoľvek inou nezákonnou formou spracovania osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Patria sem napríklad brány firewall, ochrana heslom a iné ovládacie prvky prístupu a overovania. Na šifrovanie údajov počas prenosu prostredníctvom verejného internetu používame technológiu SSL a na ďalšiu anonymizáciu osobných údajov využívame aj bezpečnostné prvky aplikačnej vrstvy. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania údajov však nie je stopercentne bezpečný. Nemôžeme zaručiť ani zaručiť bezpečnosť žiadnych informácií, ktoré nám poskytnete alebo uložíte v rámci Služby, a robíte tak na svoje vlastné riziko. Nemôžeme tiež zaručiť, že k takýmto informáciám nebude možné pristupovať, zverejniť ich, pozmeniť alebo zničiť porušením našich fyzických, technických alebo riadiacich záruk. Ak si myslíte, že vaše osobné údaje boli ohrozené, kontaktujte nás, ako je uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“. Ak sa dozvieme o porušení bezpečnostných systémov, budeme vás a orgány informovať o výskyte porušenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
  11. Uchovávanie údajov Osobné údaje zozbierané od užívateľa uchovávame iba dovtedy, kým je účet používateľa aktívny alebo inak počas obmedzeného časového obdobia, pokiaľ ich potrebujeme na účely, na ktoré sme ich pôvodne zhromaždili, pokiaľ zákon neustanovuje inak. , Budeme uchovávať a používať informácie potrebné na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania našich dohôd takto: obsah uzavretých účtov sa vymaže do 3 mesiacov od dátumu uzávierky; zálohy sa uchovávajú 3 mesiace; informácie o fakturácii sa uchovávajú počas obdobia 7 rokov od ich poskytnutia spoločnosti TapHome v súlade so slovenskými zákonmi o účtovníctve a daniach informácie o právnych transakciách medzi zákazníkom a spoločnosťou TapHome sa uchovávajú po dobu 10 rokov od ich poskytnutia spoločnosti TapHome v súlade so všeobecnou premlčanou lehotou stanovenou v občianskoprávnych nárokoch v slovenskej všeobecnej časti zákona o občianskom zákonníku
  12. Nastavenia Aj keď vám môžeme povoliť úpravu nastavení ochrany osobných údajov s cieľom obmedziť prístup k určitým osobným údajom, uvedomte si, že žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo neprekonateľné. Nie sme zodpovední za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných opatrení v službe. Okrem toho nemôžeme riadiť akcie ostatných používateľov, s ktorými sa môžete rozhodnúť zdieľať svoje informácie. Ďalej, aj keď sú informácie zverejnené v službe odstránené, služby ukladania do pamäte cache a archivácie ich mohli uložiť a iní používatelia alebo tretie strany mohli skopírovať alebo uložiť informácie dostupné v službe. Nemôžeme a nezaručujeme, že neautorizované osoby nebudú prezerať informácie, ktoré uverejníte alebo poskytnete v rámci Služby.
  13. Prenos údajov Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, môžeme prenášať, spracúvať a ukladať v Službách v centralizovaných databázach používaných poskytovateľmi cloudových služieb na celom svete. Budeme dodržiavať požiadavky GDPR, ktoré poskytujú primeranú ochranu pri prenose osobných informácií z Európy. Vaše údaje môžeme tiež preniesť do USA, EHP alebo do iných krajín alebo regiónov, o ktorých sa Európska komisia domnieva, že poskytujú primeranú ochranu osobných údajov v súvislosti s ukladaním a spracovaním údajov, plnením vašich požiadaviek a prevádzkovaním služby.
  14. Radič údajov a procesor údajov TapHome nevlastní, nekontroluje ani nesmeruje použitie akýchkoľvek Zákazníckych údajov uložených alebo spracovaných Zákazníkom alebo Užívateľom prostredníctvom Služby. Prístup k takýmto údajom o zákazníkoch, ich získavanie a usmernenie je oprávnený iba zákazník alebo používatelia. Spoločnosť TapHome si väčšinou neuvedomuje, aké údaje o zákazníkoch skutočne uchováva alebo sprístupňuje zákazník alebo užívateľ pre službu, a nemá priamy prístup k takýmto údajom zákazníka, s výnimkou oprávnení zákazníka alebo podľa potreby na poskytovanie služieb zákazníkovi a jeho používateľom. , Pretože spoločnosť TapHome nezhromažďuje ani neurčuje použitie akýchkoľvek osobných údajov obsiahnutých v zákazníckych údajoch a pretože neurčuje účel, na ktorý sa tieto osobné údaje zhromažďujú, prostriedky zhromažďovania týchto osobných údajov ani použitie týchto osobných údajov, Spoločnosť TapHome nekoná ako kontrolór údajov v zmysle všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679, ďalej len „GDPR“) a nemá podľa GDPR súvisiace povinnosti. TapHome by sa mal považovať za sprostredkovateľa v mene svojich zákazníkov a používateľov, pokiaľ ide o akékoľvek údaje o zákazníkoch obsahujúce osobné údaje, ktoré podliehajú požiadavkám GDPR. S výnimkou ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov spoločnosť TapHome nespôsobuje, že údaje o zákazníkoch obsahujúce osobné údaje uložené v súvislosti so Službami budú prevedené alebo inak sprístupnené tretím stranám, s výnimkou subdodávateľov tretích strán, ktorí môžu spracovávať tieto údaje v mene spoločnosti TapHome v spojenie s poskytovaním služieb spoločnosti TapHome zákazníkom. Takéto činnosti vykonáva alebo schvaľuje iba príslušný zákazník alebo užívateľ. Zákazník alebo užívateľ je podľa tohto nariadenia správcom údajov pre všetky zákaznícke údaje obsahujúce osobné údaje, čo znamená, že táto strana kontroluje spôsob, akým sú osobné údaje zhromažďované a používané, ako aj určenie účelov a prostriedkov spracovania týchto osobných údajov. data. TapHome nezodpovedá za obsah Osobných údajov obsiahnutých v Zákazníckych údajoch ani za iné informácie uložené na jeho serveroch (alebo serveroch jeho subdodávateľov) podľa uváženia zákazníka alebo používateľa, ani nie je zodpovedný za spôsob, akým Zákazník alebo Používateľ zhromažďuje, spracováva, zverejňuje, distribuuje alebo inak spracúva takéto informácie.
  15. Zmeny tejto politiky Vaše ďalšie používanie služby po nadobudnutí účinnosti revidovanej politiky naznačuje, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s aktuálnou verziou politiky.
  16. Ako nás kontaktovať Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto pravidiel, vašich osobných údajov, našich postupov pri používaní a zverejňovaní informácií alebo výberu vášho súhlasu, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@taphome.com. Ak máte akékoľvek obavy alebo sťažnosti týkajúce sa tejto politiky alebo vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti TapHome e-mailom na adrese info@taphome.com.