Zásady ochrany osobních údajů Vítejte a děkujeme za váš zájem o aplikaci TapHome („TapHome“, „my“ nebo „nás“), náš web na adrese taphome.com (dále jen „web“) a všechny související webové stránky, software ke stažení, mobilní aplikace (včetně tabletových aplikací) a další služby poskytované námi a veškerá další komunikace s jednotlivci prostřednictvím písemných nebo ústních prostředků, jako je e-mail nebo telefon. Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují informace, které shromažďujeme v rámci nebo prostřednictvím Služby, jak tyto informace používáme a poskytujeme, a kroky, které podnikáme k ochraně těchto informací. Zakoupením nebo použitím služby souhlasíte s postupy ochrany osobních údajů popsanými v těchto zásadách. Definice „Zákazník“ znamená zákazníka společnosti TapHome. „Údaje o zákazníkovi“ znamenají osobní údaje, zprávy, adresy v elektronické podobě. „Uživatel“ znamená instalačního partnera společnosti TapHome, který primárně používá omezené oblasti Služby za účelem přístupu ke Službě v takové kapacitě. „Osobní údaje“ jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. „Veřejný prostor“ znamená oblast služby, ke které mají uživatelé přístup, aniž by se museli přihlašovat. „Omezená oblast“ znamená oblast služby, ke které mají přístup pouze uživatelé a kde přístup vyžaduje přihlášení.

 1. Informace, které shromažďujeme o službě Shromažďujeme různé typy informací ze služby nebo prostřednictvím ní. Právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti TapHome spočívají především v tom, že zpracování je nezbytné pro poskytování Služby a že zpracování je prováděno v oprávněných zájmech společnosti TapHome, které jsou dále vysvětleny v části „Jak využíváme informace, které shromažďujeme“ této smlouvy Politika. Můžeme také zpracovat data na základě vašeho souhlasu a vyžádat si je podle potřeby. 2.1 Informace poskytnuté uživatelem. Pokud používáte Službu, můžete poskytnout a my můžeme shromažďovat Osobní údaje. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, číslo mobilního telefonu. Osobní údaje také zahrnují další informace, jako je geografická oblast, pokud jsou takové informace spojeny s informacemi, které identifikují konkrétní osobu. Osobní údaje nám o službě můžete poskytnout různými způsoby. Například, když se zaregistrujete k účtu, použijte Službu nebo nám pošlete požadavky související se zákaznickým servisem. 2.2 „Automaticky shromažďované“ informace. Když Uživatel používá Službu, můžeme automaticky zaznamenávat určité informace z Uživatelského zařízení pomocí různých typů technologií, včetně cookies, „clear gifů“ nebo „webových majáků“. Tyto „automaticky shromažďované“ informace mohou zahrnovat IP adresu nebo jinou adresu nebo ID zařízení, webový prohlížeč a / nebo typ zařízení, webové stránky nebo weby navštívené těsně před nebo těsně po použití Služby, stránky nebo jiný obsah, který Uživatel prohlíží nebo s ním ve službě pracuje, a data a časy návštěvy, přístupu nebo používání služby. Tyto informace jsou shromažďovány od všech uživatelů. 2.3 Integrované služby. Může vám být poskytnuta možnost přístupu nebo registrace ke Službě pomocí vašeho uživatelského jména a hesel pro určité služby poskytované třetími stranami (každá, „Integrovaná služba“), například prostřednictvím vašeho účtu Google, nebo jinak mají možnost autorizovat integrovanou službu k poskytování osobních údajů nebo jiných informací. Autorizací nás spojit se s integrovanou službou nám dáváte oprávnění k přístupu a uložení vašeho jména, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, aktuálního města, adresy URL profilového obrázku a dalších informací, které nám integrovaná služba poskytuje a používat a zveřejňovat je v souladu s těmito zásadami. Měli byste zkontrolovat nastavení ochrany osobních údajů u každé integrované služby a zjistit, jaké informace nám poskytuje integrovaná služba, a podle potřeby provést změny. Než začnete používat jejich služby a připojovat se k naší službě, pečlivě si přečtěte podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů každé integrované služby. 2.4 Informace z jiných zdrojů. Můžeme získat informace, včetně osobních údajů, od třetích stran a zdrojů jiných než služba, jako jsou naši partneři, inzerenti, ratingové agentury a integrované služby. Pokud zkombinujeme nebo spojíme informace z jiných zdrojů s osobními údaji, které shromažďujeme prostřednictvím služby, budeme s kombinovanými informacemi zacházet jako s osobními údaji v souladu s těmito zásadami.
 2. Jak používáme informace, které shromažďujeme Informace, které shromažďujeme, využíváme při poskytování služby a při provozování našeho podnikání různými způsoby, včetně následujících: 3.1 Operace Tyto informace - kromě údajů o zákaznících - používáme k provozu, údržbě, vylepšování a poskytování všech funkcí služby. Údaje o zákaznících zpracováváme výhradně v souladu s pokyny poskytnutými příslušným zákazníkem nebo uživatelem. 3.2 Vylepšení Tyto informace používáme k porozumění a analýze trendů používání a preferencí našich uživatelů, ke zlepšení služby ak vývoji nových produktů, služeb, funkcí a funkcí. Pokud bude tento účel vyžadovat, aby TapHome zpracovávala zákaznická data, budou data použita pouze v anonymizované nebo agregované formě. 3.3 Komunikace Můžeme použít e-mailovou adresu uživatele nebo jiné informace - jiné než údaje o zákaznících - pro kontaktování tohoto uživatele (i) pro administrativní účely, jako je zákaznický servis, k řešení porušení práv duševního vlastnictví, práva na porušení soukromí nebo pomluvy týkající se zákaznických dat nebo Osobní údaje zveřejněné na Službě nebo (ii) s aktualizacemi o akcích a akcích týkajících se produktů a služeb nabízených námi a třetími stranami, se kterými spolupracujeme. Máte možnost odhlásit se z přijímání jakékoli propagační komunikace, jak je popsáno níže v části „Vaše volby“. 3.4 Cookies a sledovací technologie Automaticky shromažďované informace a další informace shromážděné o službě používáme pomocí cookies a podobných technologií k: (i) personalizaci naší služby, jako je zapamatování informací o uživateli, aby je uživatel nemusel znovu zadat během návštěvy nebo při následné návštěvě návštěvy; (ii) poskytovat přizpůsobené reklamy, obsah a informace; (iii) sledovat a analyzovat účinnost služeb a marketingových aktivit třetích stran; (iv) sledovat souhrnné metriky využití stránek, jako je celkový počet návštěvníků a prohlížených stránek; a (v) sledovat vaše příspěvky, podání a stav v jakýchkoli propagačních akcích nebo jiných činnostech ve službě. 3.5 Analytics Pomocí Google Analytics měříme a vyhodnocujeme přístup a provoz a vytváříme přehledy navigace uživatelů pro naše administrátory služeb. Google funguje nezávisle na nás a má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které vám důrazně doporučujeme zkontrolovat. Google může použít informace shromážděné prostřednictvím Google Analytics k vyhodnocení aktivity uživatelů v naší službě. Přijímáme opatření k ochraně technických informací shromážděných při používání Google Analytics. Shromážděná data budou použita pouze na základě nezbytných znalostí k vyřešení technických problémů, správě služby a identifikaci preferencí návštěvníků; v tomto případě však budou údaje v neidentifikovatelné podobě. Žádnou z těchto informací nepoužíváme k identifikaci uživatelů.
 3. Komu zveřejňujeme informace Kromě případů popsaných v těchto zásadách nebudeme úmyslně sdělovat osobní údaje nebo údaje o zákaznících, které shromažďujeme nebo ukládáme ve službě, třetím stranám bez souhlasu příslušného uživatele nebo zákazníka. Můžeme sdělit informace třetím stranám, pokud s tím souhlasíte, a také za následujících okolností: 4.1 Poskytovatelé služeb Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří pro nás poskytují web, vývoj aplikací, hosting, údržbu a další služby. Tyto třetí strany mohou mít přístup k osobním údajům nebo zákaznickým údajům nebo je zpracovávat v rámci poskytování těchto služeb pro nás. Informace poskytované těmto poskytovatelům služeb omezujeme na informace, které jsou pro ně nezbytně nutné k výkonu jejich funkcí, a naše smlouvy s nimi vyžadují, aby tyto informace byly důvěrné. 4.2 Neosobní údaje Můžeme zpřístupnit určité automaticky shromážděné, agregované nebo jinak neidentifikovatelné informace třetím stranám pro různé účely, včetně (i) dodržování různých ohlašovacích povinností; ii) pro obchodní nebo marketingové účely; nebo (iii) pomáhat těmto stranám porozumět zájmům našich zákazníků, uživatelů, zvyklostem a způsobům používání určitých programů, obsahu, služeb a / nebo funkcí dostupných prostřednictvím služby. 4.3 Vymáhání práva, právní proces a soulad Můžeme zpřístupnit osobní údaje nebo jiné informace, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné k dosažení souladu s platnými zákony, v reakci na právně platný soudní příkaz, soudní nebo jiné vládní předvolání nebo příkaz, nebo jinak spolupracovat s donucovacími orgány nebo jinými vládními agenturami. Vyhrazujeme si také právo prozradit osobní údaje nebo jiné informace, o kterých se domníváme, že v dobré víře jsou vhodné nebo nezbytné k (i) přijetí opatření proti odpovědnosti, (ii) ochraně nás nebo ostatních před podvodným, zneužívajícím nebo nezákonným použitím nebo činností (iii) vyšetřovat a bránit se před jakýmikoli nároky nebo tvrzeními třetích stran, (iv) chránit bezpečnost nebo integritu služby a veškerých zařízení nebo zařízení použitých k poskytování služby, nebo (v) chránit náš majetek nebo jiné zákonné předpisy práva, vymáhat naše smlouvy nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost druhých. 4.4 Změna vlastnictví Informace o uživatelích, včetně osobních údajů, mohou být sděleny a jinak převedeny na nabyvatele, nástupce nebo nabyvatele v rámci jakékoli fúze, akvizice, dluhového financování, prodeje aktiv nebo podobné transakce, jakož i v případě platební neschopnosti, bankrot nebo narušení, ve kterém jsou informace předávány jedné nebo více třetím stranám jako jeden z našich obchodních aktiv, a to pouze tehdy, pokud se příjemce uživatelských údajů zavazuje dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které mají podmínky v zásadě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Údaje o zákaznících mohou být fyzicky nebo elektronicky převedeny na nabyvatele nebo nástupce nebo nabyvatele v rámci jakékoli fúze, akvizice, financování dluhu, prodeje aktiv nebo podobné transakce, jakož i v případě platební neschopnosti, bankrotu nebo narušení v které informace jsou předávány jedné nebo více třetím stranám jako jedno z našich obchodních aktiv, a to pouze za účelem dalšího provozu služby, a pouze v případě, že se příjemce zákaznických údajů zavazuje dodržovat zásady ochrany osobních údajů, které mají podmínky v zásadě v souladu s tímto Zásady ochrany osobních údajů.
 4. Vaše volby 5.1 Přístup, oprava, výmaz Respektujeme vaše práva na soukromí a poskytujeme vám přiměřený přístup k osobním údajům, které jste mohli poskytnout při používání Služeb. Pokud si přejete získat přístup k jiným osobním údajům, které o vás máme, nebo si je vyžádat, abychom vymazali nebo přenesli jakékoli informace o vás, které jsme získali z integrované služby, můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno v části „Jak kontaktovat“ Nás “. Na vaši žádost budeme mít jakýkoli odkaz na vás smazán nebo zablokován v naší databázi. Informace a preference svého účtu můžete kdykoli aktualizovat, opravit nebo odstranit přístupem na stránku Nastavení účtu ve službě. Vezměte prosím na vědomí, že i když se jakékoli změny, které provedete, projeví okamžitě nebo v přiměřené lhůtě v aktivních uživatelských databázích, můžeme si uchovat veškeré informace, které odešlete pro zálohování, archivaci, prevenci podvodů a zneužití, analýzy, splnění zákonných povinností nebo kde jinak rozumně věříme, že k tomu máme oprávněný důvod. Můžete odmítnout s námi sdílet určité osobní údaje. V takovém případě vám nebudeme schopni poskytnout některé funkce a funkce služby. Kdykoli můžete proti legitimním důvodům vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud příslušné zákony nestanoví jinak. Pokud se domníváte, že vaše právo na soukromí poskytnuté příslušnými zákony na ochranu údajů bylo porušeno, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů společnosti TapHome na adrese info@taphome.com. Máte také právo podat stížnost orgánům ochrany údajů. Toto ustanovení se nevztahuje na osobní údaje, které jsou součástí zákaznických údajů. V takovém případě podléhá správa údajů o zákazníkovi vlastním zásadám ochrany osobních údajů zákazníka a jakákoli žádost o přístup, opravu nebo vymazání by měla být podána zákazníkovi odpovědnému za vkládání a ukládání takových údajů do služby. 5.2 Navigační informace Můžete se odhlásit ze shromažďování navigačních informací o vaší návštěvě služby pomocí Google Analytics. 5.3 Odhlášení z komerčních komunikací Pokud od nás dostáváte komerční e-maily, můžete se kdykoli odhlásit podle pokynů obsažených v e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu uvedenou v části „Jak nás kontaktovat“. Mějte prosím na paměti, že pokud se odhlásíte od přijímání komerčních e-mailů od nás nebo jinak změníte povahu nebo frekvenci propagačních komunikací, které od nás obdržíte, může zpracování vaší žádosti trvat až deset (10) pracovních dnů. Navíc i poté, co se od nás odhlásíte od přijímání komerčních zpráv, budete od nás nadále přijímat administrativní zprávy týkající se služby. TapHome nemá žádný přímý vztah se zákazníky zákazníka nebo třetí stranou, jejíž osobní údaje mohou zpracovávat jménem zákazníka. Jednotlivec, který hledá přístup nebo se snaží opravit, doplnit, smazat nepřesná data nebo odvolat souhlas pro další kontakt, by měl svůj dotaz nasměrovat na zákazníka nebo uživatele, se kterým přímo jednají. Pokud zákazník požádá TapHome o odstranění dat, odpovíme na jeho žádost do třiceti (30) dnů. Smazáme, pozměníme nebo zablokujeme přístup k jakýmkoli osobním údajům, které uchováváme, pouze pokud k tomu obdržíme písemnou žádost od zákazníka, který je za tyto osobní údaje odpovědný, pokud nemáme zákonné právo tyto osobní údaje uchovat. Vyhrazujeme si právo ponechat si kopii takových údajů pro účely archivace nebo hájit naše práva ve sporu. Jakýkoli takový požadavek týkající se údajů o zákaznících by měl být řešen tak, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“, a měl by obsahovat dostatečné informace pro společnost TapHome k identifikaci zákazníka nebo jeho zákazníka nebo třetí strany a informace k odstranění nebo změně.
 5. Služby třetích stran Služba může obsahovat funkce nebo odkazy na webové stránky a služby poskytované třetími stranami. Veškeré informace, které poskytujete na webech nebo službách třetích stran, jsou poskytovány přímo provozovatelům těchto služeb a podléhají zásadám těchto operátorů, pokud existují, upravujícím soukromí a zabezpečení, i když k nim prostřednictvím služby přistupujete. Nejsme zodpovědní za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení webů nebo služeb třetích stran, na které jsou prostřednictvím Služby poskytovány odkazy nebo přístup. Před poskytnutím informací vám doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a zabezpečení třetích stran.
 6. Ochrana soukromí V souladu se zásadami ochrany osobních údajů se společnost TapHome zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jednotlivci EU, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, by se měli nejprve obrátit na inspektora ochrany údajů společnosti TapHome na adrese info@taphome.com. TapHome musí dodržovat zásady ochrany soukromí pro všechny další přenosy osobních údajů z EU, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos.
 7. Zájmově orientovaná reklama Zájmově orientovaná reklama je shromažďování dat z různých zdrojů a napříč různými platformami za účelem předpovídání preferencí nebo zájmů jednotlivce a doručování této osobě nebo jejím počítači, smartphonu nebo tabletu, reklamy založené na jeho předpokládané preferenci nebo úrok odvozený ze shromažďování údajů vztahujících se k tomu jednotlivci nebo jiným, kteří mohou mít podobný profil nebo podobné zájmy. Spolupracujeme s různými třetími stranami, abychom se pokusili porozumět profilům jednotlivců, kteří se nejpravděpodobněji zajímají o produkty nebo služby TapHome, abychom jim mohli zasílat propagační e-maily nebo jim zobrazovat naše reklamy na webových stránkách a v mobilu aplikace jiných subjektů. Mezi tyto třetí strany patří: a) reklamní sítě, které shromažďují informace o zájmech osoby, když si tato osoba prohlíží nebo spolupracuje s jednou z jejich reklam; (2) partnery pro přidělování, kteří měří účinnost určitých reklam; a (3) obchodní partneři, kteří shromažďují informace, když si osoba prohlíží některou ze svých reklam nebo s ní jedná. Ve spolupráci s těmito třetími stranami shromažďujeme informace o našich zákaznících, vyhlídkách a dalších osobách v průběhu času a na různých platformách, když tyto platformy používají nebo s nimi komunikují. Jednotlivci mohou poskytovat informace přímo na naší službě nebo na platformách provozovaných třetími stranami nebo interakcí s námi, našimi reklamami nebo e-maily, které dostávají od nás nebo od třetích stran. Můžeme použít speciální nástroje, které se k tomuto účelu běžně používají, jako jsou soubory cookie, majáky, pixely, štítky, mobilní reklamní ID, soubory cookie flash a podobné technologie. Můžeme mít přístup k databázím informací shromážděných našimi obchodními partnery. Informace, které shromažďujeme nebo které třetí strany, nám umožňují zjistit, jaké nákupy daná osoba provedla, jaké reklamy nebo obsah osoba uvidí, na které reklamy nebo odkazy osoba klikne, a další akce, které daná osoba přijme s naší službou, nebo v reakci na naše e-maily nebo při návštěvě nebo používání platforem třetích stran. My nebo třetí strany, se kterými spolupracujeme, využíváme informace shromážděné výše popsaným způsobem k pochopení různých činností a chování našich zákazníků, uživatelů služeb a dalších. My nebo tyto třetí strany to děláme z mnoha důvodů, včetně: rozpoznání nových nebo minulých návštěvníků naší služby; prezentovat více personalizovaný obsah; poskytovat užitečnější a relevantnější reklamy - například pokud víme, jaké reklamy se vám zobrazují, můžeme se pokusit ty stejné nezobrazovat opakovaně; identifikovat návštěvníky napříč zařízeními, prodejními kanály, weby a službami třetích stran nebo zobrazovat nebo odesílat přizpůsobené nebo cílené reklamy a další vlastní obsah, který je více zaměřen na vnímaný zájem člověka o produkty nebo služby podobné těm, které nabízíme. Naše zájmově orientované reklamy se vám mohou zobrazovat v e-mailech nebo na platformách třetích stran. Můžeme tyto reklamy zobrazovat o našich produktech nebo službách nebo posílat komerční komunikaci přímo sami nebo prostřednictvím těchto třetích stran.
 8. Soubory cookie třetích stran Zákon vyžaduje, aby provozovatelé webových stránek a online služeb sdělovali, zda jiné třetí strany mohou shromažďovat osobně identifikovatelné informace o online aktivitách jednotlivce z jejich stránek nebo služeb. Povolujeme třetím stranám, s nimiž máme samostatnou smlouvu, aby používaly soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o vašem používání služby. Tyto třetí strany zahrnují (1) obchodní partnery, kteří shromažďují informace při prohlížení nebo interakci s jednou z jejich reklam na Službě; a (2) reklamní sítě, které shromažďují informace o vašich zájmech při prohlížení nebo interakci s některou z jejich reklam. Informace shromážděné těmito třetími stranami se používají k vytváření předpovědí o vašich zájmech nebo preferencích, aby mohly zobrazovat reklamy nebo propagační materiály na této službě a na jiných webech na internetu přizpůsobených vašim zjevným zájmům. Obchodní partneři a reklamní sítě, které obsluhují zájmově orientované reklamy ve Službách, mají omezený přístup k malému množství informací o vašem profilu a vašem zařízení, což je nezbytné k tomu, aby se vám zobrazovaly reklamy přizpůsobené vašim zjevným zájmům. Je možné, že mohou toto malé množství informací znovu použít na jiných webech nebo službách. Nesdílíme s těmito třetími stranami žádné informace, které by vás snadno identifikovaly (jako je e-mailová adresa); Tyto třetí strany však mohou mít přístup k informacím o vašem zařízení (například IP nebo MAC adresa). Nemáme přístup k technologiím, které mohou tyto třetí strany použít ke shromažďování informací o vašich zájmech, ani nad nimi nekontrolujeme, a na informační praktiky těchto třetích stran se toto oznámení o ochraně soukromí nevztahuje. Kromě toho, jak je uvedeno v tomto dokumentu, nemáme žádnou kontrolu nad těmito třetími stranami. 10.1 Ve službě jsou používány následující typy souborů cookie: nezbytně nutné / nezbytné soubory cookie - Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám umožnily pohybovat se po webu a používat jeho funkce, jako je například přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie, které jste požadovali, nelze poskytnout. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. výkonové soubory cookie - Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, například o tom, na které stránky návštěvníci nejčastěji chodí, a zda z webových stránek dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregovány, a proto jsou anonymní. Používá se pouze ke zlepšení fungování webu. cookies cookies - Tyto cookies umožňují webové stránce zapamatovat si provedená rozhodnutí (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a poskytují vylepšené, více osobní funkce. Například web vám může poskytnout místní zprávy o počasí nebo dopravní zprávy uložením v cookie oblasti, ve které se momentálně nacházíte. Tyto soubory cookie lze také použít k zapamatování změn velikosti textu, písem a dalších částí webových stránek, které lze přizpůsobit. Mohou být také použity k poskytování služeb, o které jste požádali, jako je sledování videa nebo komentování blogu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaše prohlížení na jiných webech. behaviourně cílené reklamní soubory cookie - Tyto soubory cookie se používají k doručování reklam relevantnějších pro vás a vaše zájmy. Používají se také k omezení počtu zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Obvykle jsou umístěny reklamními sítěmi se souhlasem provozovatele webových stránek. Pamatují si, že jste navštívili web a tyto informace jsou sdíleny s dalšími organizacemi, jako jsou inzerenti. Poměrně často cílené nebo reklamní soubory cookie budou spojeny s funkcemi webu poskytovanými druhou organizací.
 9. Nezletilé a soukromí dětí Naše služba není zaměřena na děti mladší 18 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let bez získání souhlasu rodičů. Pokud máte méně než 18 let, prosím, nepoužívejte ani nepřistupujte ke Službě v žádném okamžiku ani žádným způsobem. Pokud zjistíme, že osobní údaje byly ve službě shromažďovány od osob mladších 18 let a bez ověřitelného souhlasu rodičů, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto informací. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistíte, že vaše dítě mladší 18 let získalo účet na Službu, můžete nás upozornit na adrese info@taphome.com a požádat o smazání osobních údajů tohoto dítěte z našich systémů. Tato služba není určena k použití nezletilými a není určena k publikování obsahu pro veřejné sdílení nebo s přáteli. Pokud nezletilý zveřejnil takový obsah ve službě, má nezletilé právo nechat tento obsah smazat nebo odstranit pomocí možností odstranění nebo odebrání podrobně uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto tématu, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“. Mějte na paměti, že ačkoli nabízíme tuto možnost mazání, odstranění obsahu nemusí zajistit úplné nebo úplné odstranění tohoto obsahu nebo informací.
 10. Zabezpečení dat Dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy, abychom chránili informace, které nám byly zaslány, a to jak během přenosu, tak i po jejich obdržení. Udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněnou změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zneužitím a jakoukoli jinou nezákonnou formou zpracování osobních údajů, které máme v držení. Patří sem například brány firewall, ochrana heslem a další ovládací prvky přístupu a ověřování. K šifrování dat během přenosu přes veřejný internet používáme technologii SSL a pro další anonymizaci osobních údajů využíváme také bezpečnostní funkce aplikační vrstvy. Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte nebo uložíte ve službě, a činíte tak na své vlastní riziko. Rovněž nemůžeme zaručit, že k těmto informacím nebude možné získat přístup, zveřejnit, pozměnit nebo zničit porušením našich fyzických, technických nebo manažerských záruk. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly ohroženy, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části „Jak nás kontaktovat“. Pokud se dozvíme o narušení bezpečnostních systémů, informujeme vás a příslušné orgány o výskytu narušení v souladu s platnými zákony.
 11. Uchovávání dat Osobní údaje shromážděné od uživatele uchováváme pouze tak dlouho, dokud je účet uživatele aktivní nebo jinak po omezenou dobu, pokud je potřebujeme pro splnění účelů, pro které jsme je původně shromáždili, pokud zákon nestanoví jinak. . Budeme uchovávat a používat informace podle potřeby, abychom splnili naše právní závazky, vyřešili spory a vymáhali naše dohody takto: obsah uzavřených účtů bude vymazán do 3 měsíců od data uzavření; zálohy jsou uchovávány po dobu 3 měsíců; fakturační informace jsou uchovávány po dobu 7 let od jejich poskytnutí společnosti TapHome v souladu se slovenskými účetními a daňovými zákony informace o právních transakcích mezi zákazníkem a společností TapHome jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich poskytnutí společnosti TapHome v souladu s obecnou promlčecí lhůtou stanovenou pro občanskoprávní nároky podle Slovenské obecné části zákona o občanském zákoníku
 12. Nastavení Přestože vám můžeme povolit upravit nastavení ochrany osobních údajů tak, aby omezoval přístup k určitým osobním údajům, mějte na paměti, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá nebo neproniknutelná. Nejsme zodpovědní za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření ve službě. Kromě toho nemůžeme řídit akce ostatních uživatelů, s nimiž se můžete rozhodnout sdílet vaše informace. Dále, i když jsou informace zveřejněné ve službě odstraněny, služby mezipaměti a archivace mohly tyto informace uložit a další uživatelé nebo třetí strany mohou zkopírovat nebo uložit informace dostupné ve službě. Nemůžeme a nezaručujeme, že neoprávněné osoby nebudou prohlížet informace, které zveřejníte nebo předáte službě.
 13. Přenos dat Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, můžeme přenášet, zpracovávat a ukládat prostřednictvím služeb v centralizovaných databázích používaných poskytovateli cloudových služeb po celém světě. Budeme dodržovat požadavky GDPR poskytující přiměřenou ochranu pro přenos osobních údajů z Evropy. Vaše data můžeme také převést do USA, EHP nebo do jiných zemí či regionů, o nichž se Evropská komise domnívá, že poskytují přiměřenou ochranu osobních údajů v souvislosti s ukládáním a zpracováním údajů, splněním vašich požadavků a provozováním Služby.
 14. Řadič dat a procesor dat TapHome nevlastní, neovládá ani neřídí použití žádných Zákaznických dat uložených nebo zpracovaných Zákazníkem nebo Uživatelem prostřednictvím Služby. Přístup k těmto údajům o zákaznících, jejich vyhledávání a přímý přístup jsou oprávněny pouze zákazníci nebo uživatelé. TapHome si většinou neuvědomuje, jaká zákaznická data jsou ve skutečnosti uložena nebo zpřístupněna zákazníkem nebo uživatelem ke službě, a přímo k takovým zákaznickým datům nepřistupuje, s výjimkou případů, kdy je k tomu oprávněna zákazníkem nebo pokud je to nezbytné k poskytování služeb zákazníkovi a jeho uživatelům . Protože společnost TapHome neshromažďuje ani neurčuje použití jakýchkoli osobních údajů obsažených v zákaznických datech a protože neurčuje účel, pro který jsou tyto osobní údaje shromažďovány, způsoby shromažďování těchto osobních údajů nebo použití těchto osobních údajů, TapHome nejedná jako správce údajů v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně údajů (nařízení (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“) a nemá v rámci GDPR související povinnosti. TapHome by měl být považován za zpracovatele jménem svých zákazníků a uživatelů, pokud jde o jakákoli zákaznická data obsahující osobní údaje, která podléhají požadavkům GDPR. S výjimkou ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů nezpůsobuje TapHome nezávisle na tom, že Zákaznická data obsahující Osobní data uložená v souvislosti se Službami byla převedena nebo jinak zpřístupněna třetím stranám, s výjimkou subdodavatelů třetích stran, kteří mohou zpracovávat taková data jménem společnosti TapHome v spojení s poskytováním služeb TapHome zákazníkům. Takové akce jsou prováděny nebo autorizovány pouze příslušným zákazníkem nebo uživatelem. Zákazník nebo uživatel je v souladu s nařízením správcem údajů o jakýchkoli zákaznických údajích obsahujících osobní údaje, což znamená, že tato strana kontroluje způsob, jakým jsou tyto osobní údaje shromažďovány a používány, jakož i určení účelu a prostředků zpracování těchto osobních údajů. Data. TapHome nezodpovídá za obsah osobních údajů obsažených v zákaznických datech ani za jiné informace uložené na jeho serverech (nebo serverech jeho subdodavatelů) podle uvážení zákazníka nebo uživatele, ani není odpovědný za způsob, jakým zákazník nebo Uživatel shromažďuje, zpracovává zveřejňování, distribuuje nebo jinak zpracovává takové informace.
 15. Změny této politiky Vaše další používání služby poté, co revidovaná politika vstoupí v platnost, naznačuje, že jste si přečetli, pochopili a souhlasili s aktuální verzí politiky.
 16. Jak nás kontaktovat Kontaktujte nás s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto zásad, vašich osobních údajů, našich postupů při používání a zveřejňování informací nebo možností vašeho souhlasu e-mailem na adrese info@taphome.com. Pokud máte jakékoli obavy nebo stížnosti týkající se těchto zásad nebo vašich osobních údajů, můžete kontaktovat inspektora ochrany údajů společnosti TapHome e-mailem na adrese info@taphome.com.