News

December 2017

Zavlažovací sekvencér

Ovládanie zavlažovania je špecifické v tom, že jednotlivé zóny je potrebné zavlažovať postupne jednu po druhej. Ak by sa závlaha spustila vo všetkých zónach naraz, tlak vody by mohol klesnúť a nebola by celá plocha zavlažovaná rovnomerne.

Smart rule Sekvencer zabezpečí práve toto.

December 2017

Irrigation sequencer

Irrigation control is special in that individual zones shall be switched one after another in a sequence. If the irrigation would be running in parallel in all zones, water pressure may drop and not the whole area would be irrigated properly.

Sequencer smart rule does the job.

December 2017

Bezpečnostný smart rule

Dva smart ruly boli redizajnované na novú kategóriu – takzvaný bezpečnostný smart rule. Sú to Obmedzovač teploty a Ochrana žalúzií pred silným vetrom.

Ak je podmienka pre bezpečnostný smart rule splnená – t.j. ak teplota podlahy presiahla maximálnu povolenú hodnotu alebo ak rýchlosť vetra prekročila maximálnu povolenú hodnotu – potom tieto smart ruly nemôžu byť ani prevážené manuálne ani iným smart rulom.

December 2017

Safety smart rule

In the new Core software release 2017.2 two smart rules have been redesigned to operate as a new category – safety smart rule. These are Limit floor temperature and Blinds protection from strong wind.

If the condition for the safety smart rule is met – i.e. if the floor temperature has been exceeded above a limit or if the wind is faster than a limit – then these smart rules can’t be overridden manually or by some other smart rule. They keep the highest priority and stick to their purpose – to protect your house.

December 2017

Fan speed controlled by thermostat

A single thermostat can be used both to control heating and cooling.

 • Setup separate temperature regulator (hysteresis or PID) for both heating mode and cooling mode
 • If the required temperature (setpoint) differs a lot from the actual temperature, you may want to increase the speed of the fan. Equation smart rule does the job.
 • Fan speed is only activated when also the respective valve has been opened by the temperature regulator (hysteresis or PID)
December 2017

Smart Rule “Denný plán”

Pridali sme nový smart rule (inteligentné pravidlo) Denný plán vo verzii softvéru 2017.1.

Denný plán vám umožňuje kombinovať kritéria pevnej a premenlivej doby – východ / západ slnka. Denný plán aj “Akcia vypnúť ” čo znamená, že pri splnení kritérií nie je potrebné priradiť ďalšie inteligentné pravidlo.

Viac info v Release notes.

 

November 2017

Daily schedule smart rule

We added a new smart rule Daily schedule in the software version 2017.1.

Daily schedule enables you to combine both fixed time criteria and variable time criteria – sunrise / sunset. Daily schedule also includes an “Off action” meaning you will not need to assign another separate smart rule if criteria are not met.

More details in Release notes.

November 2017

Hysteréza vs PID

Existujú dva bežne používané teplotné regulátory. Klasická hysteréza, pri ktorej sa skutočná teplota môže pohybovať okolo požadovanej hodnoty v rámci určitých limitov. Alebo pokročilý PID – tzv. Algoritmus učenia – ktorý upravuje výkon vykurovania a chladenia na základe minulých rozdielov medzi skutočnou teplotou a požadovanou hodnotou. PID postupne upravuje svoje parametre s cieľom nájsť najvhodnejšiu dobu odozvy vykurovacieho / chladiaceho systému.

 • Pri hysteréze je ľahké pochopiť, čo systém vykurovania / chladenia robí – ak nie je dosiahnutá požadovaná hodnota, systém vykurovania / chladenia zostáva zapnutý. Ale to má za následok kolísanie teploty.
 • PID nie je transparentný – žiadaná hodnota nemusí byť dosiahnutá a pritom môže byť zariadenie na vykurovanie / chladenie vypnuté. Prečo to je? Pretože algoritmus PID vypočítal, že má znižovať výkon, aby sa zabránilo nadchádzajúcemu kolísaniu teploty.

Hysteréza je viac využívaná. PID používajú odborníci, ktorí chcú doladiť svoje množstvo parametrov, aby dosiahli perfektný výsledok.

Ktorý si vyberiete? No, úprimne, nezáleží na tom. Ak zachováte toleranciu hysterézie nízku alebo frekvenciu šírky impulzu v krátkych PID (pozri galériu), skončíte s podobnými výsledkami. Kľúčovým bodom je použitie 24VDC termoelektrických ventilov alebo polovodičové relé a ovládať ich s týmto TapHome zariadením s otvoreným kolektorom bez reléových výstupov. V prípade, že používate reléové výstupy, môže byť užitočné zachovať ich predvolené nastavenie tak, aby ich životnosť nebola skrátená.

November 2017

Hysteresis vs PID

There are two commonly used temperature regulators. Classic hysteresis where the actual temperature is allowed to fluctuate around the setpoint within certain limits. Or the advanced PID – the so called learning algorithm – which adjusts the heating / cooling performance based on past differences between the actual temperature and the setpoint. PID gradually adjusts its parameters in order to find the best fit for the response time of the heating / cooling system.

 • With hysteresis it is easy to understand what the heating / cooling system is doing – if the setpoint is not reached, the heating / cooling system keeps working. But it results in temperature fluctuations.
 • PID is not transparent – the setpoint may not be reached and still, the heating / cooling device may be off at times. Why is that? Because the PID algorithm has calculated that it shall decrease the performance in order to avoid upcoming temperature fluctuation.

Hysteresis is more popular. PID is being used by experts who like to fine tune its numerous parameters in order to achieve the perfect result.

Which one shall you choose? Well, honestly, it doesn’t matter much. If you keep the hysteresis tolerance low or the pulse width frequency in PID short (see gallery), you end up with similar results. The key point is to use 24VDC thermoelectric valves or solid state relays and control them with this TapHome device with open collector non-relay outputs. In case you do use relay outputs, it may be worthwhile to keep them at default settings so that their lifetime is not shortened.

November 2017

Motor na otváranie okna

V prípade, že nie ste šťastlivec vybavený rekuperáciou, motor môže pomôcť.

Poradie priorít pre vyhodnotenie Smart rules (inteligentných pravidiel) je magický trik spoločnosti TapHome, čo zjednodušuje komplexnú konfiguráciu.

November 2017

Window motor

In case you are not the lucky guy equipped with energy recovery air ventilation system, a window motor may help.

Priority order for smart rules evaluation is the magic trick by TapHome which makes complex configuration easy.

November 2017

Konfigurácia požadovanej hodnoty

Pri nastavovaní požadovanej teploty v miestnosti – tzv. Žiadaná hodnota – môžete riešiť dve konfliktné požiadavky. Na jednej strane môže byť užitočné mať vykurovací alebo chladiaci výkon v súlade s vonkajšou teplotou. Na druhej strane možno budete chcieť takúto automatickú žiadanú hodnotu manuálne prepísať – napríklad počas noci. Ako to spraviť? V aplikácii TapHome je to jednoduché nastaviť.

 • Na hlavnom obrázku vľavo – Zelená – ekvitermická požadovaná hodnota
 • Žltá – pretože ekvitermická požadovaná hodnota je časovo obmedzená iba na deň, týždenný plán preberá
 • Červená – týždenný plán Boost udalosti (kúrenie na plný výkon)

Teploty na obrázkoch sú vysoké, pretože snímač teploty je priložený priamo na vykurovacie teleso, aby sa dosiahla najvyššia odozva. V budove s nulovou energiou nie sú uprednostňované zmeny vonkajšej teploty a požadovaných hodnôt.

November 2017

Setpoint configuration

When setting the required temperature for a room – the so called setpoint – you may be dealing with two conflicting requirements. On one hand, it may be worthwhile to have heating or cooling performance aligned to the exterior temperature. On the other hand, you may want to override such automatic setpoint manually – for example during night. How to do it? It is easy to set it up in TapHome.

 • In the main picture on the left – Green – equitherm setpoint
 • Yellow – since equitherm setpoint is time limited for day only, weekly schedule takes over
 • Red – weekly schedule for the Boost event

Temperatures in the pictures are high because the temperature sensor is attached directly to the heating body in order to have the fastest response. In a zero energy building, both exterior temperature and setpoint changes are not preferred.

October 2017

Aktualizácia grafov

Release 2017.1.6 prináša aktualizáciu do histórie grafov. Zoznam všetkých funkcií obsahuje nasledujúce grafy, zobrazenia a možnosti:

 • Podpora priebežných aj diskrétnych typov grafov
 • Pokročilé štatistiky pre min / max / priemerné hodnoty v pevných alebo meniacich sa časových obdobiach
 • Export dát do csv pre ďalšiu analýzu v Exceli alebo Tabuľke

Nahrávanie údajov do grafov je možné len ak máte práva servisného technika alebo admina.

October 2017

Charts updated

Release 2017.1.6 brings an update to history charts. The full feature set now includes the following charts, views and options:

 • Support for both continuous and discrete chart types
 • Advanced statistics for min / max / average values within fixed or floating time periods
 • Data export into csv for further analysis in Excel or Spreadsheet

Recording of data into charts can be enabled by Service and Admin roles.

October 2017

Ovládanie klimatizácie

Momentálne uvádzame nový gateway tretej strany pre ovládanie jednotiek klimatizácie.

Výrobcovia klimatizácie zvyčajne poskytujú komunikačné karty Modbus pre integráciu do riadiacich systémov. V niektorých prípadoch to však nieje možné.

Tento gateway vám ušetrí čas hľadaním komunikačnej karty výrobcu. Počas konfigurácie komunikácie so systémom Modbus dochádza k úspore času – urobíte to s jedným gateway.

Viac informácií tu.

October 2017

Exponovať zariadenia

Pri veľkých projektoch s viacerými riadiacimi jednotkami CORE je potrebné ich vzájomne prepojiť a mať tak jeden hlavný operačný systém.

Funkcia exponovať zariadenia vytvára IO moduly alebo virtuálne zariadenia jednej riadiacej jednotky, ktoré sa dajú nájsť na sieti Modbus. Keď sa pozriete na zoznam zariadení hlavnej riadiacej jednotky CORE, vyzerá to, akoby všetky tieto zariadenia boli pripojené alebo bežiace priamo v nej.

October 2017

Expose devices

In large projects with multiple Cores it is required to network them together and have one Core operating as a master.

Expose devices feature makes IO modules or virtual devices of one Core discoverable on backbone Modbus network. When looking at device list of the master Core, it looks like as if all these devices where connected or running directly on the master Core.

October 2017

Air conditioning control

We are now listing a new third party gateway for control of air conditioning split units.

Air conditioning manufacturers usually provide Modbus communication cards for integration into control systems. In some cases though such possibility is missing or is difficult to obtain.

This gateway saves you time searching for manufacturer’s communication card. Also there is time saving when configuring Modbus communication – with the gateway you do it once.

More information here.

October 2017

Napájací zdroj priemyselnej triedy

Máme pre vás nový napájací zdroj energie.

Je vybavený 7-ročnou zárukou a rôznymi zabudovanými ochranami.

Odporúčame vám ho použiť v dôležitejších aplikáciach.

Detaily tu.

October 2017

Industry grade power source

We are now listing a new power source in Hardware on our website.

It features a 7 years warranty and various built-in protections.

We recommend using it in mission critical applications.

Details here.

October 2017

Aktualizácia softvéru Core

Release 2017.1.6 prináša možnosť aktualizovať softvér Linux v Core cez aplikáciu. Je to obzvlášť užitočné, keď je potrebné aktualizovať projekt kvôli novým funkciám – novým inteligentným pravidlám (smart rules), či pre podporu nového hardvéru atď.

Internetové pripojenie pre aktualizáciu nieje potrebné – nový softvérový balík je uložený priamo v aplikácii TapHome a Core ho stiahne z aplikácie cez lokálnu sieť.

Aktualizáciu je možné vykonávať len ak máte práva servisného technika alebo admina.

October 2017

Core software update

Release 2017.1.6 brings the ability to update Linux software in Core. This is particularly useful when a project needs to be upgraded for new features – new Smart Rules, support for new hardware etc.

Internet connection of Core is not required for the update – the new software package is stored directly in the TapHome app and Core downloads it from the app via local network.

Update can only be performed by Service and Admin roles.

September 2017

Webinár – seminár o TapHome

Náš distribučný partner Moaath Al-Bukaai z firmy Essensia Tech v Bahrajne usporiadal webinárový seminár o systéme TapHome pre svojich inštalačných partnerov.

September 2017

Webinar – introduction to TapHome

Our distributor Moaath Al-Bukaai from Essensia Tech in Bahrain held a webinar introduction to TapHome for their integration partners.

Have a look!

September 2017

Exhibition in Singapore

We exhibited on Green Building Expo in Singapore.

Our partners work on interesting projects both in Singapore and in neighboring countries. Fingers crossed!

September 2017

Školenie pre partnerov v Dubaji, UAE

Počas dvoch dní sme robili školenia pre inštalačných partnerov v Dubaji.

Hotely v regióne GCC sú stavebným boomom.

September 2017

Training for partners in Dubai, UAE

We had a two days training session for local integration partners in Dubai.

Hospitality sector is booming in the GCC area.

September 2017

Výstava v Singapure

Vystavovali sme na Green Building Expo v Singapure.

Naši partneri pracujú na zaujímavých projektoch v Singapure a v susedných krajinách. Držíme palce!

September 2017

Zdieľaná infraštruktúra v bytových projektoch

Náš partner D7 Bau GmbH práve dokončil zaujímavý projekt s naším systémom v Rakúsku.

Tri budovy, dvanásť bytov. V každej budove štyri byty a len jedna riadiaca jednotka, ktorá sa stará o všetky byty. Niektoré moduly sú zdieľané viacerými bytmi – čiže sú využité všetky vstupy a výstupy.

V dôsledku toho sa náklady na jeden byt výrazne znižujú v porovnaní so samostatnou inštaláciou.

Viac informácií nájdete na našom webe.

September 2017

Shared infrastructure in apartment projects

Our partner D7 Bau GmbH has just completed an interesting project with our system in Austria.

Three buildings, 12 apartments. In each building there are 4 apartments but just one control unit Core serving all apartments. Also some modules are shared by multiple apartments – utilization of all inputs and outputs is perfect. As a result, cost per one apartment is significantly reduced when compared to a full standalone installation.

Software feature Permissions separates apartment owners to see and access only devices within their apartment.

Furthermore, facility manager can remotely read out all energy meters, optimize energy consumption and receive notifications.

More details here.

July 2017

Výstava v Iráne

Náš iránsky partner Silver Automation prezentoval TapHome na výstave ISE 2017 v Teheráne.

ISE je prvou výstavou v Iráne, ktorá sa venuje inteligentným budovám.

July 2017

Exhibition in Iran

Our Iranian partner Silver Automation presented TapHome on the exhibition ISE 2017 in Tehran.

ISE is the first exhibition in Iran dedicated to smart buildings.

June 2017

Release 2017.1 – Oprávnenia

 • Najlepšie nastavenia Oprávnení na trhu!
 • Pridali sme Multi stavový prepínač
 • Pribudlo čítanie Impulzného elektromeru
 • Smart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka bol updatovaný
 • Na vypínačoch pribudlo dvojité a trojité stlačenie
 • Výmena alebo presun modulu teraz zaberie len niekoľko sekúnd

Viac informácií je tu.

June 2017

Release 2017.1

 • The best Permissions settings in the market! Permissions enable to set various types of access rights to devices and to Smart Rules.
 • Multi-value switch has been introduced.
 • Read-out of impulse counter electric meters has been added.
 • The smart rule Blinds adjustment according to sun has received a significant update.
 • Push buttons behavior has been updated to also include double click and triple click – besides the previously available short press and long press.
 • Replace module feature enables you to exchange modules in an instant.

More details here.

June 2017

Modbus gateways

Brány sa používajú na integráciu zariadení pomocou rôznych komunikačných protokolov. Do eshopu sme pridali nasledujúce odporúčané modbusové brány:

 • DALI
 • DMX
 • Mbus
 • PT a termočlánkové teplotné senzory

Viac detailov v kategórii Gateways tu.

June 2017

Modbus gateways

Gateways are used for integration of devices using various communication protocols. We added into eshop the following recommended Modbus gateways:

 • DALI
 • DMX
 • Mbus
 • PT and thermocouple temperature sensors

More details in category Gateways on hardware page.

June 2017

12 DO Modul rev1.5

Reléový výstupný modul bol vylepšený.

 • Jeden terminál po celej strane modulu. Je veľmi pevný.
 • Tento terminál má tiež väčší priestor pre hrubé 2,5 mm káble.

Aktualizovaná verzia modulu je už na sklade.

June 2017

12 DO Module rev1.5

Relay output module got an update.

 • One single terminal across the whole side of the module. It is very strong.
 • The new terminal has more space for thick 2.5mm cables.

The updated module version is on stock already.

June 2017

Prototyp: KNX Gateway

Najlepšia vizualizácia a programovacie rozhranie pre KNX projekty.

 • 1000 voľne priraditeľných bodov v ETS
 • Import existujúcej štruktúry adries z ETS do TapHome aplikácie
 • Premenné a pokročilá logika – poloha slnka, čas, atď

Spustenie do predaja je naplánované na Q1 2018. Cena bude rovnaká ako pre Core.

June 2017

Prototype: KNX Gateway

The ultimate visualisation and programming interface for KNX projects.

 • Supports import of ETS5 project files into TapHome app. It will be possible to import existing address structure from ETS, import datapoints, their types, names, their topology, group addresses, zones, etc.
 • 1000 freely assignable ETS data points
 • Variables and advanced logic – sun position, time, day/night etc

Launch is planned for Q1 2018. Price will be the same as for Core.

June 2017

Modbus dokumentácia

Modbus je otvorený komunikačný protokol. Umožňuje rozšíriť Váš projekt o tisíce kompatibilných zariadení – IO moduly, špeciálne senzory atď.

Vytvorili sme samostatnú stránku s podrobnosťami o konfigurácii Modbus. Pozrite sa sem.

June 2017

Modbus documentation

Modbus is an open communication protocol. It lets you expand your TapHome project by thousands of compatible devices – IO modules, special sensors etc.

We have created a separate page with details about Modbus configuration. Have a look here.

June 2017

Nový 12-kanálový LED stmievač

 • Nízkonapäťové LED stmievateľné výstupy s 100W na kanál, maximálna celková záťaž 600W
 • Výstupy sú konfigurovateľné aj pre digitálne výstupy s otvoreným kolektorom, ktoré sa môžu použiť buď so samostatnými elektromechanickými relé alebo s polovodičovými relé
 • Dobrý pomer cena / výkon s viacerými stmievanými svetlami alebo stmievaním farieb RGBW

Viac informácií tu.

 

June 2017

Launching 12 Channel LED Dimmer

 • LED low voltage dimmer outputs with 100W per channel
 • Outputs are configurable also for open collector digital outputs to be used with either separate electromechanical relays or with solid state relays
 • Good value for money for projects with either multiple dimmed lights or RGB/W color dimming

More details on hardware page.

 

May 2017

Elektromer v eshope

Aby sme Vám uľahčili výber príslušenstva, pridali sme elektromer do e-shopu.

Pripája sa k digitálnym vstupom TapHome s konfiguráciou počítadlo impulzov.

Viac info tu.

May 2017

Electric meter added to eshop

In order to make your accessories selection easier, we have added an electric meter into eshop.

It connects to TapHome digital inputs with impulse counter configuration.

More details on hardware page.

May 2017

Nové kancelárie!

Od 1. augusta sa budeme sťahovať do novej kancelárie. Trikrát väčšej!

May 2017

New office!

On the August the 1st we will be moving to a new office. Three times larger!

April 2017

Kanadský distribútor

Náš kanadský distribútor navrhuje nízkonapäťové rozvádzače so systémom TapHome.

Panely sú predkonfigurované tak, aby sa minimalizovala doba inštalácie.

April 2017

Canadian distributor

Our Canadian distributor designs low voltage panels based on TapHome as per specifications provided by system integrators.

The panels come pre-configured so that the installation time is minimized.

April 2017

TapHome na Sri Lanke

CMJ Engineering na čele s Nishanthom Jayakodym je naším novým partnerom na Srí Lanke.

CMJ Engineering je poskytovateľ automatizovaných systémov pre všetky hotelové, komerčné a rezidenčné projekty.

April 2017

TapHome in Sri Lanka

CMJ Engineering headed by Nishantha Jayakody is our first partner in Sri Lanka.

CMJ Engineering is an automation systems provider for all of hospitality, commercial as well as residential projects.

We have been contacted by some Sri Lankan investors / builders already before, the market has an interesting potential.

April 2017

Výstava v Maďarsku

Dvaja z našich distribučných partnerov prezentovali TapHome na hlavnej stavebnej výstave Construma v Budapešti.

Architechnik sú experti na inteligentné systémy. Intelligens Futofolia predávajú elektrické vykurovacie fólie.

April 2017

Exhibition in Hungary

Two of our distribution partners presented TapHome on the major building construction show Construma in Budapest, Hungary.

Architechnik is a smart home expert. Intelligens Futofolia sells electric heating foils.

March 2017

Nové balenia

Naše kartónové krabice dostali nový vzhľad. Vonkajšia krabica je veľmi robustná, pridali sme vnútorný raster pre lepšiu stabilitu počas prepravy a jednotlivé kryty zariadení majú lepší profil.

March 2017

New packaging

Our cardboard boxes got a refresh. Outside box is very sturdy, we have added an internal raster of more stability during transport and individual device covers have better profile.

March 2017

TapHome na Ukrajine

Naši ukrajinskí partneri MaxEco vystavujú na veľtrhu v Ľvove.

Zákazníci rozumejú nášmu produktu. Zaregistrovali sa noví inštalační partneri. Trh má dobrý potenciál.

March 2017

Launch in Ukraine

Our Ukrainian partners MaxEco exhibited at a show in Lviv.

Customers were showing very good understanding about our product. Many new installation partners signed up. Seems to be a promising market.

March 2017

TapHome v Libanone

Náš nový partner v Libanone je Nadim Habr.

Tešíme sa na spoluprácu!

March 2017

TapHome in Lebanon

Nadim Habr is our first partner to take TapHome to Lebanon.

We are looking forward to our cooperation.

March 2017

300 Corov

VQ1 sme museli zadať do výroby ďalších 300 riadiacich jednotiek nad výrobný plán.

Zvýšený dopyt je kombináciou zvýšenej aktivity od našich existujúcich partnerov a od nových partnerov z našej výstavy v Dubaji.

Zvyčajne robíme dve výrobné várky s rovnakým množstvom a tretia várka je dvojnásobná ako predchádzajúca.

March 2017

300 Cores

Unplanned, we had to add another 300 Cores into Q1 manufacturing batch.

Increased demand is a combination of both increased activity from our existing partners as well as from the new partners from our Dubai exhibition last year.

Typically we do two batches of the same size and the third batch is double the amount of the previous one. Repeat once. Double again.

February 2017

Nové ikony pre bazény

Uvedením novej funkcie nazvanej “device type” vieme zabezpečiť komplexné ovládanie bazénov.

Ďakujeme za pomoc a rady od našich partnerov Compass Pools.

February 2017

New pool widgets

With the introduction of new backend feature called device types, we can now go into any depth at controlling pools.

Thanks for all the help and advice from our partners at Compass Pools.

February 2017

Nový distribútor v Maďarsku

Architechnik, exkluzívny maďarský distribútor luxusných inteligentných systémov sa rozhodol pridať do svojho portfólia TapHome.

Páči sa im moderný vzhľad nášho systému a jeho schopnosť byť použitý ako penetračný produkt v developerských projektoch, či už komerčných alebo rezidenčných.

Sme radi, že ich máme ako našich distribútorov pre Maďarsko!

February 2017

Premium distributor in Hungary

Architechnik, exclusive Hungarian distributor of luxury smart building systems decided to add TapHome into their portfolio.

They are missing some devices in TapHome range and they are pushing us to add them :) But overall, they like the modern look of our system and its ability to be used as high penetration product for real estate development projects, whether commercial or residential.

We are glad to have them as our distributors for Hungary!

February 2017

TapHome v Ománe

OCS Infotech na čele s Osamahom Hasanom je naším novým partnerom v Ománe.

OCS Infotech sa zameriava na hotelové projekty.

February 2017

TapHome in Oman

OCS Infotech headed by Osamah Hasan is our first partner in Oman.

OCS Infotech focuses on hospitality projects. They have a fantastic track record in that field.

February 2017

Opäť Dubaj

Výstava v Dubaji v novembri minulého roku bola úspešná, sme tu znovu.

Tentokrát je to výsatva Middle East Electricity.

February 2017

Dubai again

The exhibition in Dubai in November last year was successful, we are here again. Middle East Electricity is the event this time.

On the picture – obviously we just agreed on terms of cooperation :)

January 2017

Prototyp: 2 NTC / DI / DO

Modul pre fanúšikov zapájania do série.

 • 2 NTC vstupy pre teplomery
 • 2 digitálne vstupy
 • 2 digitálne reléové výstupy, každý 6A, spoločný potenciál
 • Napájanie na 24VDC

V predaji od Q1 2017. Viac info tu.

January 2017

Prototype: 2 NTC / DI / DO

The device of choice for daisy chain wiring fans! Stick with classic electric installation and just connect all blinds or light switches with one UTP cable.

Features:

 • 2 NTC temperature inputs
 • 2 digital inputs
 • 2 digital relay outputs, 6A each, common potential
 • Power supply 24VDC

Launching in Q1 2017. More info is on hardware page.

January 2017

Školenie v Budapešti

25 nových inštalačných partnerov sa prihlásilo na školenie TapHome v Maďarsku.

Veľké poďakovanie patrí nášmu distribútorovi Intelligens Futofolia, ktorí toto školenie zorganizovali.

January 2017

Training in Budapest

25 new installation partners lined up for a training on TapHome in Budapest, Hungary.

Big thanks to Intelligens Futofolia for organizing the event!

The next time slot for training in Budapest is planned for 16th May. Please reach out to us if you want to participate.

December 2016

Distribútor pre stredné Taliansko

Elettrosiste sa stala našim distribútorom pre stredné Taliansko.

Firma bola založená pred 30 rokmi. S ročným obratom 10 miliónov eur je jedným z popredných dodávateľov elektrických systémov.

Divíziu inteligentných budov spravuje Uriel Perugia, na fotografii.

December 2016

OEM partner z Holandska

Kontaktoval nás Bart Klopstra z firmy Karbonik – výrobca vykurovacích fólií z Holandska.

Hľadali centralizovaný káblový systém s cloudovým backendom … Podpísané.

December 2016

OEM customer from The Netherlands

We have been approached by Bart Klopstra from Karbonik – manufacturer of heating devices from The Netherlands.

They were looking for a centralized system, wired, with an optional cloud backend… Signed.

December 2016

Distributor for Central Italy

Elettrosiste has become our distributor for Central Italy.

Elettrosiste has been established 30 years ago. With an annual turnaround of 10M Euro it is one of the leading vendors for electrical systems.

Smart building division is managed by Uriel Perugia, on photograph.

December 2016

TapHome v Iráne

Dohodli sme spoluprácu s firmou Silver Automation. Výkonný riaditeľ je Ali Iranpour.

Silver Automation inštaluje building management systémy do všetkých typov budov.

December 2016

TapHome in Iran

Welcoming our first partner in Iran – Silver Automation with Ali Iranpour as Managing Director.

The first projects seem to be coming soon from Ali and his team. Exciting times!

November 2016

CO2 senzor

Nový senzor kvality vzduchu.

 • Najmenší vôbec! Inštaluje sa do KU škatule na vypínač a potrebuje iba malý otvor na prístup vzduchu do snímača.
 • Senzor komunikuje priamo po internej zbernici TapHome. Je možné pripojiť stovky snímačov na dlhé káblové vedenie v komerčných budovách.
November 2016

CO2 sensor

Launching our new air quality sensor.

 • The smallest ever! It installs into light switch junction box and it only needs a small opening for the air to enter the sensing area. No ugly plastic box on the wall is necessary.
 • The sensor communicates directly on TapHome internal bus. It is possible to connect hundreds of sensors over long cable lengths in commercial buildings.
November 2016

Výstava v Dubaji

Spúšťame predaj na Blízkom východe – výstava Big 5.

Vyzerá to dobre!

November 2016

Exhibition in Dubai

Launching sales in the Middle East region on the Big 5 exhibition.

Fantastic response from the market!

October 2016

Multi-zónový ovládač: Hliníkový rám s čiernym povrchom

Testujeme rôzne povrchové úpravy hliníkového rámu nášho multi-zónového a multi-funkčného ovládača.

Obrázok zadnej strany zariadenia ukazuje, ako sa montuje – používa štandardný rámik na vypínače. Inštalácia je jednoduchá.

October 2016

Multi-zone Controller: Aluminium frame with black coating

We are testing various surface finishes of the aluminium frame of our multi-zone and multi-functional controller.

This one is a good candidate for v1.

Picture of the back side of the device shows how it is mounted – it uses a standard light switch frame. Installation is easy.

October 2016

Univerzálny dimmer pridaný do eshopu

 • Vstup 0-1-10V
 • Využiteľné pre :
  • 230 V žiarovka alebo halogén 400W
  • Toroidné elektromagnetické transformátory pre LV halogén 400W
  • E-jadrové elektromagnetické transformátory pre LV halogén 400W
  • Elektronické transformátory (predradníky) pre LV halogén 400W
  • Stmievateľná kompaktná fluorescencia (CFL) 100W
  • Stmievateľná 230 V LED 100W
  • Stmievateľné elektronické transformátory pre LV LED 100W
 • Dokumentácia výrobcu tu

Zariadenie nájdete medzi hardvérom na webovej stránke.

October 2016

Universal dimmer added to eshop

 • Input 0-1-10V
 • Load selector for:
  • 230V halogen lamps
  • 12/24V halogen lamps with electronic transformer (Trailing edge)
  • Dimmable compact fluorescent lamps (CFL) (Leading edge)
  • Dimmable LED lamps (Leading edge)
  • 12/24V halogen lamps with toroidal electromagnetic transformer (Leading edge)
  • 12/24V halogen lamps with “E” core electromagnetic transformer (Leading edge)

The device is on hardware page.

October 2016

Riadiaca jednotka pre žalúzie v predaji

Táto nová riadiaca jednotka obsahuje integráciu DC motorov s enkóderom pre presné nastavovanie uhla, schopnosť meniť rýchlosť pohybu žalúzie a ochranu proti zaťaženiu motora.

V kombinácii so softvérom TapHome je systém schopný synchronizovať stovky žalúzií po celých fasádach veľkých budov.

Jednotka je kompatibilná s motormi Somfy a Orshade.

October 2016

Encoder blinds controller available now

The only controller in the market which is capable to control up to 15 interior blinds from a single device. It is four times more compact than the closest competitor.

It features integration of encoder DC motors for precise angle control, ability to change speed of the blind movement and motor load protection.

Combined with TapHome control software, the system is capable to synchronize hundreds of blinds across whole facades in large blocks of flats.

Controller is compatible with encoder motors from Somfy and Orshade.

October 2016

K dispozícii je univerzálny vstupný modul

Jednou z výhod tohto nového zariadenia je, že je možné inštalovať snímače teploty do hviezdicovej topológie bez použitia zbernicového modulu 2NTC v KU krabiciach pod vypínačmi. Namiesto toho sú snímače teploty pripojené priamo k dátovým káblom.

Na tomto novom module je každý terminál schopný zvládnuť ľubovoľný typ vstupu. Tým pádom plne využijete všetky terminály a nemusíte zbytočne kupovať ďalší modul.

Špecifikáciu a cenu nájdete tu.

October 2016

Universal input module available now

INDUSTRY FIRST!

On this module, every single terminal is capable to handle any kind of input. You can fully utilize every terminal before adding another input module.

One of benefits of this new device is that it is now possible to install temperature sensors in a star topology without using 2 NTC Bus Modules in light switch junction boxes. Instead, temperature sensors are connected directly to data cables.

Specification and pricing on hardware page.

October 2016

PROTOTYP: Snímač vlhkosti vzduchu na internej zbernici

Dokonalý senzor pre stropné chladenie! Vďaka meraniu relatívnej vlhkosti vzduchu vie systém vypočítať teplotu rosného bodu a riadiť teplotu vody v chladiacich okruhoch.

Týmto spôsobom môžete získať väčší výkon z chladiaceho systému a zároveň eliminovať riziko orosenia.

Senzor vlhkosti sa pripája k internej zbernici TapHome. Vďaka tomu je meranie vlhkosti rozšíriteľné pre veľké budovy so stovkami takýchto senzorov. Samotný senzor je umiestnený na 10 cm flexibilnom pásiku s obvodmi pre jednoduchú a presnú inštaláciu.

Nový senzor vlhkosti bude k dispozícii do konca roka 2016.

October 2016

PROTOTYPE: Humidity sensor on internal bus

Hydronic ceiling cooling is getting the premier measurement device. Thanks to relative air humidity measurement, TapHome can calculate dew point and control water temperature in cooling circles appropriately.

This way you can get more performance from your cooling system while eliminating risk of dew accumulation.

Humidity sensor now connects to TapHome internal bus. This makes the humidity measurement scalable for huge buildings with hundreds of such sensors. The sensor itself is placed on a 10cm flexible circuit board for easy and precise installation.

New humidity sensor will be available by the end of 2016.

September 2016

Core rev1.4

Nová riadiaca jednotka teraz obsahuje vstupy a výstupy potrebné na riadenie vykurovania alebo ventilácie v malom projekte.

September 2016

Core rev1.4

New Core now includes inputs and outputs necessary for heating or ventilation control in a small project.

September 2016

Prepínač pre kúrenie / chladenie

Pridali sme konfigurovateľný automatický sezónny prepínač pre vykurovanie a chladenie.

Zmena stavu medzi štyrmi režimami:

 • Iba kúrenie
 • Iba chladenie
 • Vykurovanie aj chladenie (možno budete chcieť vychladiť dom, ale vykúriť bazén)
 • Všetko pre prechodnú sezónu
September 2016

Heating / cooling switch

We have added a configurable automatic season switch for heating and cooling.

It changes state between four modes:

 • Heating only
 • Cooling only
 • Both heating and cooling (You may want to cool the home but heat the pool)
 • All off for mid-season
August 2016

Integrácia systému pre ventiláciu vzduchu

Pridali sme Modbusovú integráciu ventilácie Atrea s rekuperáciou tepla.

Skupina produktov Atlex Duplex poskytuje nielen vzduchové vetranie, ale tiež aktívne ohrieva alebo ochladzuje vzduch. Preto nahrádza samostatné vykurovacie alebo chladiace systémy.

Vďaka Modbus integrácii ovláda TapHome ventiláciu vzduchu a zároveň aj vykurovanie alebo chladenie.

August 2016

Air ventilation integration

Modbus integration of Atrea air ventilation with heat recovery has been added.

Atrea Duplex product family provides not just air ventilation but it also actively heats or cools the air. Hence it replaces standalone heating or cooling systems.

Thanks to the ModBus integration, TapHome controls both air ventilation and heating or cooling.

August 2016

Limitné podmienky

Možno budete chcieť nastaviť vaše motorizované okno tak, aby reagovalo na vonkajšie podmienky, ale nie v noci. Časť “ale nie” – to je limitná podmienka.

Limitný stav môže byť definovaný ako:

 • Udalosť režimu Neprítomnosť
 • Vzorec
 • Časový obmedzovač
August 2016

Limit condition

You may want to have your motorized window responsive to outside conditions but not at night. The part “but not” – that is limit condition.

Limit condition can be defined as:
– Away mode event
– Formula result
– Time constraint

August 2016

Integrácia alarmu

Pridali sme integráciu alarmu Jablotron 100 prostredníctvom ich RS485 Interface.

Integrácia skracuje čas pri pripojení k poplašnému systému v porovnaní s tradičným pripojením pomocou výstupných modulov.

August 2016

Alarm integration

We have added a RS485 integration of Jablotron alarm using their RS485 Interface component.

The integration saves time during installation when connecting to the alarm system when compared to traditional connection using the alarm’s output modules.

August 2016

Nové zariadenia

Detektor dažďa/snehu a snímač objemu zrážok bol pridaný do e-shop.

Detektor dažďa/snehu chráni markízy alebo motorizované okná.

Snímač objemu zrážok sa používa na odhad vlhkosti pôdy pre ovládanie zavlažovania.

August 2016

New devices

Rain / snow detector and rain volume sensor have been added to eshop.

Rain / snow detector protects awnings or motorized windows.

Rain volume sensor is used for soil humidity estimation for sprinkler control.

August 2016

TapHome v Austrálii

Naším novým partnerom v Austrálii je RBD Electrical and Instrumentation.

RBD poskytuje širokú škálu služieb v oblasti vysokého aj nízkeho napätia, priemyselnej a komerčnej automatizácie a bezpečnosti.

August 2016

TapHome in Australia

Our first partner in Australia is RBD Electrical and Instrumentation.

RBD provides a broad range of services in both high and low voltage, industrial and commercial automation, security and much more.

The first project is being processed, we can’t wait to see it go live!

July 2016

Priečinky na ploche

Teraz môžete pridávať zariadenia do priečinkov na ploche.

Príkladom je priečinok “Vykurovanie” s termostatmi pre všetky zóny alebo priečinok “Obývacia izba” so všetkými zariadeniami v nej. K dispozícii pre iOS a Android / PC.

Pokyny pre nastavenie priečinkov sú tu.

July 2016

Folders on dashboard

Now you can organize devices into folders on dashboard.

Examples are a folder “Heating” with thermostats for all zones or folder “Living room” with all devices in it. Available both for iOS and Android / PC.

Instructions how to set up folders are here.

July 2016

Update užívateľských práv

Správa používateľov umožňuje definovať prístupové práva a povolenia pre rôzne typy používateľov.

Používatelia môžu byť napríklad rodinní príslušníci, hostia v hoteli alebo nájomníci v administratívnej budove.

Podrobné informácie o nastavení rôznych typov rolí tu.

July 2016

User management update

User management lets you define access rights and permissions for various types of users.

Users can be for example family members, guests in a hotel or tenants in an office building.

Details how to setup various types of roles are here.

July 2016

Spolupráca s JK Slovakia

Práve sme začali spolupracovať s firmou JK Slovakia, ktorá vyrába nízkoenergetické montované domy.

Náš systém sa stará o optimálnu teplotu v dome, ovládanie žalúzií či svetelných scén a tým prispieva k ďalším úsporám energie pre majiteľov domov.

July 2016

Cooperation with JK Homes

We just signed a cooperation contract with JK Homes, manufacturer of low energy prefab houses.

Our system will be in charge of maintaining optimum temperature by controlling all of heating, cooling and blinds and so contributing to further energy savings for house owners.

June 2016

Digitálny výstupný modul rev1.4

12 DO Modul bol vylepšený z 12A na 16A s pevnými terminálmi.

Väčší výkon a menej miesta potrebného v rozvádzači.

June 2016

Digital output module rev1.4

12 DO Module has been upgraded from 12A to 16A with fixed terminals.

More performance and less space required in switch box.

June 2016

Nový koncept prefabrikovaných domov

Spolu s SMF Marko, architektonické štúdio známe svojimi projektami prvých energeticky-pasívnych bytových domov, sa snažíme zistiť čo je ďalšia veľká vec v prefabrikovaných domoch.

June 2016

Prefab revolution

Together with SMF Marko, Slovak architects known for their projects of the first energy-passive apartments, we are planning the next big thing in prefab homes.

May 2016

Projekt pasívneho domu v Cold Spring, USA

Spolu s partnerskou firmou Makrowin pracujeme na projekte pasívneho domu v Cold Spring, USA.

Zákazník je architektonické štúdio River Architects.

May 2016

Passive house project in Cold Spring, US

Together with our partner Makrowin, we are working on the specification for passive house control system in Cold Spring, US.

The customer is an architecture studio River Architects.

May 2015

Prvý veľký projekt

 

Náš izraelský partner Domon vyhral s naším systémom nový projekt – automatizáciu ovládania žalúzií pre 750 bytov.

Projekt sa volá K Towers. Nachádza sa v meste Ashdod pri Tel Avive.

May 2015

New project in Israel

Our Israeli partner Domon won with our system a new project, blinds automation for 750 apartments.

Project name is K Towers. It is located in Ashdod close to Tel Aviv.

April 2015

Podpísali sme distribútorskú zmluvu

Podpísali sme distribútorskú zmluvu s firmou BloomEco.

BloomEco sú odborníci na automatizáciu budov. Budú spolupracovať s novými inštalačnými partnermi na Slovensku.

 

April 2015

Distribution agreement signed

We signed a distribution agreement with BloomEco.

Team at BloomEco are experienced building automation professionals. They will work with new installation partners within Slovakia.

We are glad to have them working with us!

February 2015

Výstava v Česku, Rakúsku a v Holandsku

Spúšťame predaj v Česku, Rakúsku a v Holandsku.

Výborná odozva!

February 2015

Exhibitions in Czechia, Austria and The Netherlands

Launching sales in new markets.

Fantastic reception of our system!

January 2015

Referenčné projekty na webe

Naša webová stránka bola prepracovaná od základov:

 • Referenčné projekty
 • Viac podrobností o produktoch
 • Inštalačné pokyny

 

January 2015

Reference projects on the web

Our website has been reworked from the ground up:

 • Reference projects
 • More product details
 • Installation instructions

 

January 2015

CTO

Vítame Michala Dobrodenku, nášho nového technického riaditeľa (CTO) a starého známeho z predchádzajúcich firiem.

Michal je tretí prokurista a akcionár.

January 2015

CTO

Welcome to Michal Dobrodenka, our new CTO and an old friend from our previous companies.

Up until Michal’s arrival, product manager Martin was overseeing both software and hardware development.

Michal is the third procurist and shareholder.

December 2014

Vlastný protokol, vlastné zariadenia

Spúšťame predaj vlastných vstupno-výstupných modulov na internej zbernici.

Vlastný protokol a zariadenia umožňujú realizovať veľké projekty. Prepojenie na iné systémy poskytuje flexibilitu.

Moduly sú k dispozícii na webe tu.

 

December 2014

Own protocol, own devices

Launching our proprietary bus communication protocol and a set of input / output modules.

Own protocol and devices enable us to gain massive scale in project size. The ability to operate with other systems provides flexibility.

 

March 2014

Prvý veľtrh

Vystavujeme v Bratislave!

Výborné reakcie od zákazníkov.

March 2014

The first trade show

We are exhibiting on a building construction show in Bratislava, Slovakia.

Response from the market is great!

July 2013

Prvá verzia produktu

Predpoklad: existuje mnoho vstupných / výstupných zariadení na trhu a mnoho otvorených protokolov pre komunikáciu medzi týmito zariadeniami. Čo však chýba je intuitívny softvér. Takto sme vytvorili náš prvý produkt – riadiaca jednotka pripojená na IO moduly tretích strán.

Postupom času sa ukázalo, že zariadenia tretích strán nie úplne zodpovedajú nášmu účelu, nemáme spôsob ako kontrolovať ich fungovanie a zákazníci nie sú ochotní platiť za softvér. Zmena prístupu bola potrebná.

July 2013

The first product version

Assumption: there are many input / output devices in the market and many open protocols for communication between those devices. What is missing though is an intuitive software interface. This is how we built our first product – our control unit connected to third party IO modules.

Over time it turned out that third party devices did not fit our purpose properly, we had no way of controlling how they operate, and customers were not willing to pay for software. A change in the approach was necessary.

September 2012

Zakladatelia a technológia Smart Rules

Martin Kalis, produktový manažér. Samo Jurdik, predaj.

Dokumenty na stene – to je koncept inteligentných pravidiel – smart rules, kľúčovej časti nášho systému. Smart rules sú jedinečné v odvetví riadenia budov. Umožňujú rýchle programovanie bez potreby dlhých tréningov.

September 2012

Founders and Smart Rules

Martin Kalis, product manager. Samo Jurdik, sales.

Those papers on the wall – this is the concept of Smart Rules, configuration elements, the key part of our system. Smart Rules are unique in the building control industry. They enable super fast programming without the need of lengthy trainings. Plus, automation scenarios of any complexity can be built and easily replicated to other projects.

 

September 2012

Založenie firmy

Hello world!

Ľudia nie sú v spojení s technológiami v budovách, ktorých žijú alebo pracujú. Musí existovať interface medzi ľuďmi a technológiami, ktoré by zjednodušilo ich vzájomnú interakciu.

S 10-ročnými skúsenosťami s vývojom softvéru v spoločnosti Sygic so 150 miliónmi používateľov GPS navigácie, ideme vyrábať systém pre inteligentné budovy.

September 2012

Company established

Hello world!

People are detached from technologies in the buildings they live or work in. There shall be an interface between people and technologies which would simplify their interaction. Let’s make such an interface!

With 10+ years of software development experience from Sygic, a 150 million users strong GPS navigation app, we are moving on to smart buildings.

Exciting journey.