Funkcie

Funkcie

Výrazy ako „Rovnica“ a „Vzorec“ použité v chytrých pravidlách (smart ruloch).

Extra funkcie, ktoré je možné použiť pre Modbus zariadenia na čítanie / zápis hodnôt z / do registrov Modbus.

Matematické výrazy

+, -, *, /

(20.5 + 9.5) / 2  (15)

Logické výrazy

AND, OR, !, =, >, <

(!IsRaining OR (Wind>30))

Funkcie

IF

IF(logical_expression, value_if_true, value_if_false)

Vracia jednu hodnotu, ak je logický výraz „TRUE“ a druhý, ak je „FALSE“.

LINEAR

LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output)
Example 1: LINEAR(250, 0, 0, 50, 500)  (25°C)
Example 2: LINEAR(5, 0, 10, 400, 3000)
     (5V input from CO2 sensor (0V=400ppm, 10V=3000ppm) results in 1700ppm)

Vráti lineárne upravenú hodnotu.

Bit-ové operácie

<<   (Left Bit Shift)

8 << 2  (32)

>> (Right Bit Shift)

32 >> 2  (8)

& (Bitwise and)

3 & 1  (1)

| (Bitwise or)

xxx