Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • 2022.1

  Skriptovací jazyk TapHome

  Viacriadkový skriptovací jazyk so zvýraznením syntaxe je teraz dostupný v inteligentných pravidlách Equation, Formula and Script a v Modbus.

  640

  To najlepšie

  • Funkcia RETURN() vráti konečný výsledok. Ak sa nepoužije, použije sa výsledok posledného riadku na umožnenie spätnej kompatibility.

  • Používateľom definované lokálne premenné. Príklad syntaxe: “VAR X:=5;”

  • Nová syntax: Block IF. Napr.:

  • IF X < 5
    RETURN(1);
   ELSEIF X > 10
    RETURN(3);
   ELSE
    RETURN(0);
   END

  • Binárne číslo doslovné, napr. „0b101010“

  • Vylepšená funkcia IF; teraz podporuje voliteľné 2 parametre (namiesto pevných 3)

  • Nová konštanta NaN (nie je číslo). Môže byť vrátená ako hodnota v prípade, že hodnota nie je známa. K dispozícii aj: funkcia ISNAN().

  • Komentáre – musia byť na novom riadku, začínajúcom znakom „#“.

  • Vylepšené chybové hlásenia, viac popisné.

  Nové funkcie

  • Bitové a bajtové operácieGETBIT(), GETBITS(), GETBYTE(), SETBYTE(), SETBIT(), SETBITS()

  • Operácie BCD: FROMBCD(), TOBCD()

  • Konverzia na reťazec: napr. prevod čísla na hexadecimálny reťazec: TOSTRING(10,"X") vráti "A"

  • Uspať skript na počet milisekúnd: SLEEP()

  • Funkcia hysterézie HYSTERESIS()

  Údaje o ladení „Posledné spustenie“.

  Zakaždým, keď sa skript spustí, Core zachytí premenné v čase spustenia a po dokončení skriptu a tieto hodnoty sa zobrazia v sekcii "Posledné spustenie" okna skriptu.

  Nové prístroje: meranie plynu, vody atď

  320

  • Plyn: Spotreba [m3] alebo [kW], Spotreba [m3 / h] alebo [kWh]

  • Voda: spotreba [m3], spotreba [m3/h]

  • Miera zrážok [mm/h], RainCounter [mm]

  • Tlak vody [bar], napr. tlak vo vykurovacom systéme

  • Hladina vody [m], napr. vodný stĺpec v nádrži alebo studni

  • Elektrické napätie [V]

  • Elektrický prúd [A]

  Mac OS BETA verzia

  Push notifikácie sú podporované iba vtedy, keď je aplikácia spustená.

  Žiadna podpora pre SIP interkom a pre IP kamery.

  K dispozícii iba ako manuálne stiahnutie, žiadne automatické aktualizácie. Odkaz na stiahnutie:

  Export konfigurácie zariadenia

  Po nakonfigurovaní vstupov a výstupov na moduloch taphome zbernice je možné exportovať informácie o zónach, sériových číslach, menách, svorkách atď. do formátu CSV. Pomocou kontingenčnej tabuľky je možné formátovať export a vytvárať „dokumentáciu“, ktorú je možné vytlačiť.

  Pre viac informácií kliknite sem.

  480

  Prístup k denníkom systému

  Protokoly z prístupového systému je teraz možné exportovať do formátu CSV v 2 verziách:

  • Všetky prístupové protokoly: Úplný chronologický export - každý riadok obsahuje informácie o tom, ktorý používateľ / karta prešla dverami

  • Účasť: musia byť definované čítačky kariet na registráciu a odhlásenie. Systém počíta dĺžku dochádzky používateľov každý deň. Export obsahuje informácie o každom používateľovi / karte za deň.

  Veľký upgrade komunikácie MODBUS

  Nový konfiguračný nástroj: Registruje informácie

  Poskytuje prehľad o poslednej úspešnej a neúspešnej žiadosti pre každý register.

  320

  Nový nástroj pre manuálne požiadavky na test modbus (čítanie a zápis)

  320

  Nový nástroj: Skenovanie ID Slave

  • Používateľom definované Šablóny XML. Nakonfigurujte svoje zariadenie modbus a exportujte ho do opakovane použiteľného súboru XML čitateľného používateľom, ktorý možno použiť v iných inštaláciách.

  • Podpora vlastných informácií / varovných / chybových správ zo skriptov, napr. ADDERROR(2, “Teplotná sonda nepripojená”)

  • Chyby komunikácie a výnimky Modbus sú teraz popisné (napr. neplatná adresa údajov, chyba CRC, chyba syntaxe, neplatná funkcia, neplatná hodnota údajov, podriadené zariadenie je zaneprázdnené, časový limit, ...)

  • Nová hierarchická štruktúra - všetky zariadenia sú organizované ako deti „modulového“ zariadenia. Obaľovacie zariadenia už nie sú potrebné.

  • Atribúty služby: čítanie textových informácií (alebo akýchkoľvek iných údajov) z registrov, ktoré sa zobrazujú iba v servisných nastaveniach modulu alebo zariadenia.

  • 320

  • Servisné akcie: pridanie vlastných akcií (skriptov) na vykonanie údržby alebo konfigurácie zariadenia (napr. „Filter vymenený“, „Nastaviť slave ID“, „Resetovať zariadenie“, ...)

  • Každý modul a zariadenie má interné premenné, ktoré je možné opätovne použiť v ňom alebo v jeho potomkoch

  • Rýchlejšia odozva: vylepšené časy odozvy intervalu prieskumu (pôvodne minimum bolo 500 ms, teraz je to 50 ms)

  • Zariadenie teraz môže indikovať, že nemá žiadnu známu hodnotu (NaN)

  • Nové 32-bitové dátové typy ByteSwap: BigEndianFloatByteSwap, LittleEndianFloatByteSwap, LittleEndianUint32ByteSwap, BigEndianUint32ByteSwap, LittleEndianInt32ByteSwap, BigEndianSInt32Byte

  • Nové tlačidlo typu zariadenia s logikou „Vymazať pri čítaní“.

  • Podpora pre elektromer bez skutočného odberu, ktorý sa počíta z rozdielov v celkovej spotrebe

  • Podpora pre viacriadkové skripty

  • Čítaný skript môže vrátiť predchádzajúcu hodnotu. Použiteľné pre situácie, kedy v čase čítania hodnota ešte nie je známa, ale nejde o chybu a mala by sa vrátiť posledná načítaná hodnota.