Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Software release notes
 • Smart Rules - všeobecný úvod

  Smart rules v TapHome sú algoritmy, ktoré definujú vzťah medzi vstupom a výstupom tým, že presne určujú, za akých okolností na strane vstupu sa vykoná definovaná akcia na strane výstupu, napr. stlačením tlačidla sa rozsvieti svetlo, prekročením prahovej úrovne CO2. sa prepne úroveň ventilácie na maximum alebo sa pošle hodnota z jednej premennej do druhej a pod.

  Smart rules umiestnenie v GUI TapHome

  Smart rules je možné pridať v sekcii Inteligentné pravidlá v podrobnom zobrazení akéhokoľvek zariadenia.

  495

  1. Detailné zobrazenie zariadenia Názov zariadenia s príslušnou zónou a kategóriou

  2. Stav (hodnota) zariadenia

  3. Sekcia záznamov

  Zoznam vykonaných akcií zariadenia v čase

  4. Sekcia Smart Rules

  Pridať nový Smart rule otvorí zoznam Smart Rules dostupných pre zodpovedajúce zariadenie

  5. Ďalšie možnosti


  Zoznam Smart rules

  Základný zoznam - poskytuje rýchly prístup k často používaným Smart rules pre vybrané zariadenie

  Úplný (pokročilý) zoznam - stlačením tlačidla "Zobraziť všetko" v základnom zozname - zobrazia sa všetky dostupné Smart rules pre vybrané zariadenie


  Zoznam Smart rules v detailoch

  495

  1. Horný zoznam - Tieto Smart Rules ovplyvňujú zariadenie (napr. Svetlo). Keď pridáte Smart Rule z tohto zoznamu, zariadenie sa automaticky nastaví ako výstup v danom Smart Rule. Ikonu šípky, ktorú môžete vidieť vľavo, smeruje do zariadenia

  2. Ikona zariadenia - zobrazuje polohu zariadenia medzi horným a dolným zoznamom Smart rules

  3. Dolný zoznam - pre tieto Smart rules funguje zariadenie ako vstup. Keď pridáte Smart rule z tohto zoznamu, zariadenie bude v tomto Inteligentnom pravidle automaticky nastavené ako vstup

  Všimnite si, že vyššie opísaná logika sa uplatňuje aj v slotoch Smart Rules v zobrazení detailu zariadenia.

  495

  1. Ovplyvnené - zoznamom vložených Smart rules, ktoré ovplyvňujú dané zariadenie. Zariadenie funguje v týchto Smart rules ako výstup (aktuátor)

  2. Tlačidlo na vloženie nového Smart rule

  3. Priradené Smart rules - zoznam vložených Smart rules, v ktorých zariadenie funguje ako vstup

  3 bodky vpravo obsahujú niektoré rýchle užitočné nástroje (premenovať, zakázať, duplikovať, zmeniť povolenia & odinštalovať)


  Vo vnútri Smart rule

  495

  1. Uložiť - uloží Smart rule alebo vykonané zmeny v Smart rule

  2. Vstupná sekcia - vybrané zariadenia, ktoré fungujú ako vstup v aktuálnom Smart rule

  3. Akcie - sekcia pre definovanie výstupu a príslušnej akcie

  4. Názov Smart rule, kliknutím ho môžete upraviť

  5. Povolené - aktivuje/deaktivuje Smart rule. Pri deaktivácii sa Smart rule neodstráni, len sa v prípade potreby vypne.

  6. Obmedzujúca podmienka

  Umožňuje dynamicky povoliť alebo zakázať Smart Rule za zadaných podmienok

  7. Odinštalovať - odstrániť (odstrániť) Smart rule. Po tejto akcii nasleduje dialógové okno potvrdenia a potvrdenie odstráni Smart rule úplne (bez možnosti vrátenia späť).